Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 27

Mambo Wakuipa Akutonga Mu Edjipito

Mambo Wakuipa Akutonga Mu Edjipito

AMUNAWA wankukakamiza wanthuwa kuphata basa. Anyabasawa ngwa m’banja la Djakobi, ndipo wambacemeredwa Wajirayeri. Ndipo omwe ankuwakakamiza kuphata basawa mba Waedjipito. Wajirayeri wadasanduka akapolo ku Edjipito. Kodi bzidacitika tani bzimwebzo?

Banja likulu la Djakobi lidakhala mu Edjipito magole mazinji mwa mtendere. Zuze, omwe akhali munthu waciwiri ku Edjipito, m’mbuyo mwa Farawo, ndiye omwe akhambawasamalira. Tsono Zuzeyo adadzafa. Ndipo Farawo mupsa, omwe akhafuna lini Wajireyeri wale, adadzakhala mambo ku Edjipitoko.

Tenepo, Farawo wakuipayo adasandusa akapolo Wajirayeri wale. Ndipo adaikha wanthu wakuipa na wakusaya nsisi kuti wambawayang’anire. Iwo  wakhakakamiza Wajirayeriwo kuphata basa mwakulimba kuti wamange mizinda ya Farawo. Tsono Wajirayeriwo wakhandoyenda wacithumizirika basi. Patsogolo pace, Waedjipito wale wadagopa kuti Wajirayeriwo wangadawanda kwene-kwene, wacikhalambo wa mphanvu.

Un’dziwa n’ciani comwe Farawo ule adacita? Iye adauza akazi omwe wakhathandiza azimai wa Wajirayeri kubala kuti: ‘Phani mwana ali-wense wacimuna.’ Tsono akaziwo wakhali wabwino, ndipo walibe kupha wanawo.

Tenepo Farawo adatonga wanthu wace wense kuti: ‘Waphateni wana wacimuna wa Wajirayeri, muciwapha. Kokha wana wacikazi ndiye muwasiye na moyo.’ Kodi cikhali lini cakutonga cakuipa cimweco? Mbatiwone momwe mwana m’bodzi wacimuna adapulumusidwira.