Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 4

Thangwe Ranyi Iwo Wadaluza Mui Wawo?

Thangwe Ranyi Iwo Wadaluza Mui Wawo?

ONA bzomwe bzikucitika tsapano! Adamu na Eva wankuthothedwa mu zunde lakudeka la Edeni. Un’dziwa thangwe ranyi?

Thangwe iwo wadacita cinthu cakuipa kwene-kwene. Tenepo Yahova ankuwapasa nyathwa. Un’cidziwa cinthu cakuipaco comwe Adamu na Eva wadacita?

Iwo wadacita bzomwe Mulungu akhadawaletsa. Mulungu adawauza kuti wadye bzisapo bza miti ya mu zunde mule. Tsono bzisapo bza muti ubodzi, Mulungu adaletsa kudya, pakuti wangadafa. Iye adasunga mutiyo kuti ukhale wace yekha. Ndipo ifepano tin’dziwa kuti bzidaipa kutenga cinthu comwe n’ca mwanzathu, n’tenepo lini? Tsono, n’ciani cidacitika?

Nsiku ibodzi pomwe Eva akhali yekha mu zunde mule, nyoka inango idalewa-lewa naye. Kumbukira bzimwebzo! Nyokayo idauza Eva kuti adye cisapo ca muti womwe Mulungu akhadawaletsa. Tsono, pomwe Yahova adalenga nyoka, iye alibe kuzilenga kuti zimbalalewe. Tenepo, bzimwebzi bzinkulatiza kuti alipo omwe akhailalewesa nyokayo. Mbani umweyo?

Akhali lini Adamu. Tenepo, bzikhafunika kukhala m’bodzi wa mizimu yomwe Yahova akhadailenga kale pomwe akhanati kulenga dziko la pansi. Mizimuyo ni wanjo, ndipo ifepano tingaiwone lini. Anjo umweyo adabzikuza kwene-kwene. Iye adayamba kukumbukira kukhalambo ntongi ninga Mulungu. Ndipo adafuna kuti wanthu wambabvere iye kuposa kubvera Yahova. Ndiye omwe akhailalewesa nyoka ire.

Anjoyo adakwanisa kunyengeza Eva. Pomwe iye adauza Eva kuti pakudya cisapo cire angadadzakhala ninga Mulungu, Evayo adakhulupira. Tenepo iye adadya, ndipo Adamu adadzadyambo. Adamu na Eva walibe kubvera Mulungu, ndipopa iwo wadaluza mui wawo, zunde lakudeka lire.

Tsono nsiku inango, Mulungu an’dzacitisa kuti dziko lense lideke ninga zunde la ku Edeni. Kutsogoloku, tin’dzapfunza momwe tingadzathandizire kucita bzimwebzo. Tsapano, mbatiwone bzomwe bzidadzacitikira Adamu na Eva.