Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 7

Mwamuna Wakulimba Mtima

Mwamuna Wakulimba Mtima

POMWE wanthu wadathumizirika pansi pano, wazinji wakhacita bzakuipa ninga Kaini. Tsono munthu m’bodzi akhali wakusiyana. Munthu umweyo dzina lace ni Inoki. Inoki akhali mwamuna wakulimba mtima. Wanthu womwe wakhamuzungulira, wakhacita bzakuipa, tsono Inoki akhapitiriza kutumikira Mulungu.

Un’dziwa thangwe ranyi nthawe imweyo wanthu wakhacita bzinthu bzizinji bzakuipa? Kumbukira: Mbani adacitisa Adamu na Eva kusaya kubvera Mulungu, wacidya cisapo comwe Mulungu akhadawaletsa? Inde, ni anjo wakuipa. Bibliya limbamucemera Sathani.

Nsiku inango, Yahova Mulungu adauza Inoki kuti awadziwise wanthu wale bzinthu bzomwe bzikhawakomera lini. Mafalayo yakhati: ‘Nsiku inango Mulungu an’dzapfudza wanthu wense wakuipa.’ Wanthu wale wadakalipa pakubva bzimwebzo. Ndipo wadayeza kupha Inoki. Tenepo, Inoki akhafunika kulimba mtima kuti awadziwise wanthu wale bzomwe Mulungu akhafuna kucita.

 Mulungu alibe kulekerera kuti Inoki akhale nthawe izinji pakati pa wanthu wakuipa wale. Inoki adakhala na moyo magole 365 yokha. Thangwe ranyi tinkundoti “magole 365 yokha”? Thangwe ndakuti nsiku zimwezo, wanthu wakhana mathupi yakulimba kwene-kwene kuposa lero, ndipo wakhakhala na moyo utali. Ndipo Metusela, mwana wa Inoki adakhala na moyo magole 969!

Pomwe Inoki adafa, wanthu wale wadandonyanyiratu kuipa. Bibliya limbalewa kuti: ‘bzense bzomwe iwo wakhambakumbuka bzikhali bzakuipa nthawe zense,’ na kuti ‘dziko la pansi likhadadzala na ciwembo.’

Un’dziwa ndiponi thangwe libodzi lomwe lidacitisa kuti pansi pano pakhale na mabvuto nthawe zimwezire? Thangwe ndakuti Sathani akhadagumana njira inango kuti wanthu wacite bzinthu bzakuipa. Ndibzo tin’pfunza tsapano.