Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 1

Mulungu Akuyamba Kulenga Bzinthu

Mulungu Akuyamba Kulenga Bzinthu

BZINTHU bzense bzabwino bzomwe tinabzo, bzimbacokera kwa Mulungu. Iye adalenga dzuwa kuti limbabvunike masikati, mwezi na nyenyezi kuti bzimbabvunike usiku. Ndipo Mulungu adalenga dziko la pansi kuti tilikhale.

Tsono Mulungu alibe kutoma kulenga dzuwa, mwezi, nyenyezi na dziko la pansi. Un’dziwa n’ciani comwe iye adatoma kulenga? Mulungu adatoma kulenga mizimu ninga iye. Ifepano tingaiwone lini mizimuyo, bzibodzi-bodzi ninga momwe tingamuwone lini Mulungu. Mu Bibliya, mizimuyo imbacemeredwa wanjo. Mulungu adalenga wanjowo kuti wambakhale naye kudzuluko.

Anjo wakutoma kulengedwa na Mulungu, akhali wakufunika kwene-kwene. Iye ni mwana wakutoma wa Mulungu, ndipo adaphata basa pabodzi na Babace. Iye adathandiza Mulungu kulenga bzinthu bzinango bzense. Adathandiza Mulungu kulenga dzuwa, mwezi, nyenyezi na dziko lathu lino.

Kodi dzikoli likhali tani nthawe imweyo? Pakuyambirira, palibe omwe angadakwanisa kukhala pansi pano. Pakhalibe cinthu, koma madzi yokha-yokha padzulu pa thaka. Tsono Mulungu adafuna kuti wanthu wakhale pansi pano. Tenepo, iye adayamba kutikonzera bzinthu. N’ciani comwe iye adacita?

Cakutoma, pansi pano pakhafunikira kungwerewera. Tenepo, Mulungu adacitisa kuti dzuwa libvunike, licingwereweresa pansi pano. Iye adacita tenepoyo kuti pawoneke usiku na masikati. Patsogolo pace, Mulungu adacitisa kuti thaka litundumuke padzulu pa madzi.

Pakuyambirira, pakhalibe cinthu pansi pano. Pakhali ninga momwe unkuwonera pa cithunzi-thunzipa. Pakhalibe maluwa, miti ne bzirombo. Pakhalibe nsomba m’madzi, ne na ibodziyo. Mulungu akhana basa lizinji lakucita, kuti dzikoli likhale labwino, licikhalidwa na wanthufe pabodzi na bzirombo.