Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 3

Mwamuna Na Mkazi Wakutoma

Mwamuna Na Mkazi Wakutoma

N’CIANI cacinja pa cithunzi-thunzici? Inde, tsapano pana wanthu pamwepa. Amwewa ni mwamuna na mkazi wakutoma. Mbani adawalenga? Ni Mulungu. Umbalidziwa dzina lace? Ni Yahova. Ndipo mwamuna na mkaziyu, ni Adamu na Eva.

Yahova Mulungu, adalenga Adamu mwa njira iyi: Iye adatenga pfumbi la pansi, aciumba thupi lakulungamiratu, thupi la mwamuna. Patsogolo pace, iye adafuliza m’mphuno mwa munthuyo, ndipo Adamu adakhala wa moyo.

Yahova Mulungu akhana basa kuti Adamu alicite. Iye adauza Adamu kuti apase madzina bzirombo bzense bza mitundu yakusiyana-siyana. Adamu akhambabzinyang’anisisa bzirombobzo mwakanthawe, kuti akwanise kubzipasa bzense madzina yabwino. Pomwe Adamu akhapasa madzina bzirombobzo, iye adayamba kuzindikira cinthu. Un’dziwa cikhali ciani?

Bzirombo bzense bzikhali bziwiri-bziwiri. Pakhana nzou ikazi na imuna, na mphondolo ikazi na imuna. Tsono Adamu akhalibe mwanzace. Tenepo  Yahova adagonesa Adamu tulo twa mphanvu, acimucosa mbabvu ibodzi. Na mbabvuyo, Yahova adalenga mkazi wa Adamu.

Adamu akhadakomedwa tsapano! Ndipo kumbukirambo kukomedwa kwa Eva pakukhala mu zunde lakudeka lire! Tsapano iwo wangadabereka wana, wacikhala na moyo wacikondweso.

Yahova akhafuna kuti Adamu na Eva wakhale na moyo wakusaya kumala. Akhafunambo kuti dziko lense lideke ninga zunde la ku Edeni. Adamu na Eva wadakondwa kwene-kwene pakukumbukira kudzacita bzimwebzo! Kodi iwepo ungadafunambo kuthandiza kusandusa dzikoli, licikhala zunde lakudeka? Tsono cikondweso ca Adamu na Eva ciribe kukhalisa. Mbatidziwe thangwe race.