Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 5

Wayamba Moyo Wakunesa

Wayamba Moyo Wakunesa

KUNJA kwa zunde la Edeni, Adamu na Eva wadagumana mabvuto mazinji. Wakhafunika kuphata basa mwakulimba kuti wagumane cakudya. M‘mbuto mwa miti yakudeka ya bzisapo, iwo wadayamba kuwona miti ya minga kwense-kwense. Ndibzo bzidacitika pomwe Adamu na Eva wadaleka kubvera Mulungu, ndipo wadalekambo kukhala axamwali Wace.

Tsono kuposa bzimwebzi, Adamu na Eva wadayamba kufa. Kumbukira kuti Mulungu akhadawacenjezeratu kuti wan’dzafa wakadzadya cisapo ca muti munango. Tenepo, kuyambira nsiku yomwe wadadyayo, pang’ono na pang’ono iwo wadayamba kukalamba, ndipo pakumalizira wadadzafa. Iwo wakhali apsiru pakusaya kutetekera Mulungu!

Wana wense wa Adamu na Eva, wadabadwa pomwe Mulungu akhadathotha kale wabereki wawo mu zunde la Edeni. Bzimwebzi bzin’funa kulewa kuti, wana wawowo, wadakalambambo, wacifa.

Bzingadakhala kuti Adamu na Eva wadabvera Yahova, iwo na wana wawo wangadakhala na moyo wakukondwa. Wense wangadakhala na moyo wakusaya kumala pansi pano. Palibe omwe angadakalamba, kudwala na kufa.

 Mulungu an’funa kuti wanthu wakhale na moyo wakusaya kumala mwacikondweso, ndipo Iye ankupicira kuti bzimwebzo bzin’dzacitika kutsogoloku. Sikuti dziko lokhali lin’dzandokhala zunde basi, koma wanthu wense wan’dzakhalambo wa thanzi. Ndipo ali-wense pansi pano, an’dzakhala pa uxamwali wabwino na wanzace na Mulungu kubodzi.

Tsono Eva akhali lini pomwe xamwali wa Mulungu. Tenepo iye akhaneseka kwene-kwene pakubala wana wace. Iye akhambabva kuwawa. Kusaya kubvera Yahova, kudamubweseradi msunamo ukulu, na?

Adamu na Eva wadabala wana wazinji wacikazi na wacimuna. Pomwe adabadwa mwana wawo wakutoma, wadamucemra Kaini. Mwana waciwiri wadamucemera Abeli. N’ciani cidawacitikira amwewa? Un’dziwa?