Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 6

Mwana Wabwino Na Mwana Wakuipa

Mwana Wabwino Na Mwana Wakuipa

ONA Kaini na Abeli tsapano. Wense wakula. Kaini adadzakhala mulimi. Iye ambalima cimanga, bzisapo na muliwo.

Abeli adadzakhala nyakusamala mabira. Iye ambafuna kusamala tuwana twa mabira. Ito tumbakula, ndipo nthawe ing’ono-ng’ono Abeli ankukhala na mabira mazinji kuti ayayang’anire.

Nsiku inango Kaini na Abeli wadapereka nsembe kwa Mulungu. Kaini adapereka phoso lomwe iye akhadalima. Ndipo Abeli adapereka bira wabwino kwene-kwene womwe iye akhanaye. Yahova adakomedwa na Abeli na mphaso yace. Tsono Iye alibe kukomedwa na Kaini na mphaso yaceyo. Un’dziwa thangwe ranyi?

Sikuti thangwe mphaso ya Abeli ikhali yabwino kuposa ya Kaini. Thangwe ndakuti Abeli akhali munthu wabwino. Iye akhafuna Yahova na  m’bale wace. Tsono Kaini akhali munthu wakuipa; iye akhafuna lini m’bale wace.

Tenepo, Mulungu adauza Kaini kuti acinje njira zace. Tsono Kaini alibe kutetekera. Iye adakalipa thangwe Mulungu akhafuna kwene-kwene Abeli. Tenepo Kaini adati kwa Abeli: ‘Mbatiyende kumunda.’ Kumweko, pomwe iwo wakhali wokha-wokha, Kaini adamenya m’bale wace Abeli. Adamumenya mwa mphanvu mwakuti adamupheratu. N’cinthu cakuipa kwene-kwene comwe Kaini adacita, n’tenepo lini?

Napo Abeli adafa, Mulungu akadamukumbukira basi. Abeli akhali munthu wabwino, ndipo Yahova ambayebwa lini wanthu wabwino ninga iye. Tenepo, nsiku inango kutsogoloku, Mulungu an’dzalamusa Abeliyo kuti akhale na moyo. Mu nthawe imweyo, Abeli an’dzafa lini pomwe. Iye an’dzakhala na moyo wakusaya kumala pansi pano. Bzin’dzadeka lini kudziwa wanthu wabwino ninga Abeli?

Tsono Mulungu ambakomedwa lini na wanthu wakuipa ninga Kaini. Tenepo, Kaini atamala kupha m’bale wace, Mulungu adamupasa nyathwa mwakumutumiza kutali na wadzinza wace. Pakuyenda kukakhala ku mbuto inango ya pansi pano, Kaini adayenda na m’bale wace m’bodzi wacikazi, omwe adadzakhala mkazace.

Na nthawe, Kaini na mkazaceyo wadayamba kubala wana. Wana winango wa Adamu na Eva, wadalowolana, waciberekambo wana. Nthawe ing’ono-ing’ono, pansi pano pakhana wanthu wazinjisa. Mbatipfunze bza wanthu winango wa amwewa.