Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 9

Nowe Akukonza Cingalawa

Nowe Akukonza Cingalawa

NOWE akhana mkazi na wana atatu. Madzina yawo yakhali Semu, Hamu na Jafeti. Ndipo ali-wense akhana mkazace. Tenepo, wakhalipo wanthu asere m’banja la Nowe.

Mulungu adafuna kuti Nowe acite cinthu cakudabwisa. Iye adauza Nowe kuti akonze cingalawa cikulu. Cingalawoco cikhali cikulu ninga sitima ya m’madzi, koma cikhawoneka ninga cikaxa citali. Mulungu adati: ‘Ucikonze ca nyumba zitatu zakutsanzikidzana, na bzipinda mkati mwace.’ Bzipindabzo bzikhali bza Nowe, banja lace na bzirombo pabodzi na cakudya cakufunika kwa wense.

Mulungu adauzambo Nowe kuti acimange cingalawaco kuti cileke kupita madzi. Mulungu adati: ‘Ndinkubweresa cigumula cikulu ca madzi, ndicipfudza dziko lense la pansi. Ali-wense womwe ali kunja kwa cingalawaco, an’dzafa.’

Nowe na wana wace, wadabvera Yahova, waciyamba kucimanga. Tsono wanthu winango wakhambandoseka basi. Iwo wadapitiriza na kuipa kwawo. Palibe omwe adakhulupira Nowe pomwe adawauza bzomwe Mulungu akhafuna kucita.

 Cingalawaco cidatenga nthawe kuti cimangidwe pakuti cikhali cikulu kwene-kwene. Pakumalizira, cidadzamala patapita magole mazinji. Pamwepo Mulungu adauza Nowe kuti apitise bzirombo mu cingalawamo. Mulungu adalewa kuti pa mitundu inango ya bzirombo, abzipitise bziwiri-bziwiri, cikazi na cimuna. Tsono pa mitundu inango, Mulungu adalewa kuti abzipitise bzinomwe-bzinomwe. Iye adauza Nowe kuti apitise mbalame zense zakusiyana-siyana. Nowe adacita ninga momwe Mulungu akhadamuuzira.

Patsogolo pace, Nowe na banja lace wadapita mu cingalawaco. Mulungu adafunga msuwo. Nowe na banja lace wadadikirira mkatimo. Kumbukira uli m’cingalawamo, ucimbadikhirira nawo. Cingadabweradi cigumula ca madzi ninga momwe Mulungu akhadalewera?