Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

GAWO 1

Kuyambira Cilengedwe mpaka Cigumula ca Madzi

Kuyambira Cilengedwe mpaka Cigumula ca Madzi

Kodi kudzulu na dziko la pansi, bzidacokera kuponi? Kodi dzuwa, mwezi, nyenyezi pabodzi na bzinthu bzizinji pansi pano, bzidabwera tani? Bibliya limbatawira mwacadidi, pakulewa kuti bzidacita kulengedwa na Mulungu. Tenepo, bukhu lathu linkuyamba na nkhani zakulewa bza cilengedwe.

Tinipfunza kuti pakutoma, Mulungu adalenga mizimu ninga iye. Imbacemeredwa wanjo. Tsono dziko la pansi lidalengedwera wanthu ninga ifepano. Tenepo, Mulungu adalenga mwamuna na mkazi, wakucemeredwa Adamu na Eva, aciwaikha mu zunde lakudeka. Tsono iwo walibe kubvera Mulungu, ndipo wadaluza mpata wakupitiriza kukhala na moyo

Kuyambira kulengedwa kwa Adamu mpaka pa Cigumula ca madzi, padatenga magole 1.656. Mkati mwa nthawe imweyi, kudawoneka wazinji wakuipa. Kudzulu, kukhana mizimu yakusaya kuwoneka na maso, yomwe ni Sathani na wanjo wace wakuipa. Pansi pano, pakhana Kaini na wanthu wazinji wakuipa pabodzi na winango womwe wakhana mphanvu zakudabwisa. Tsono wadawonekambo wanthu wabwino pansi pano ninga—Abeli, Inoki na Nowe. Mu Gawo LAKUYAMBALI, tin’dzapfunza bza wanthu wensewa na bzomwe iwo wadacita.

 

MU GAWOLI

NKHANI 1

Mulungu Akuyamba Kulenga Bzinthu

Bzomwe bukhu la Ciyambo limbalewa pa nkhani ya cirengedwe mpsakudekeza na bzabveseseka napo kwa wana ang’ono.

NKHANI 2

Zunde Lakudeka

Mwakubverana na bukhu la Ciyambo, pomwe Mulungu adalenga zunde la Edeni, iro likhali mbuto yabwino kwene-kwene. Mulungu an’funa kuti dziko lense lidzakhale ninga zunde la Edeniro

NKHANI 3

Mwamuna Na Mkazi Wakutoma

Mulungu adalenga Adamu na Eva, aciwaikha mu zunde la Edeni ndipo iwo adakhala banja lakuyambirira.

NKHANI 4

Thangwe Ranyi Iwo Wadaluza Mui Wawo?

Bukhu la Ciyambo limbatiuza momwe Paraizo adaluzikira.

NKHANI 5

Wayamba Moyo Wakunesa

Pomwe Adumu na Eva akhali kunja kwa Zunde,adagumana na mabvuto mazinji. Angadakhala na Moyo wabwino, wakukondwa pabodzi na wana wawo, angadabvera Mulungu

NKHANI 6

Mwana Wabwino Na Mwana Wakuipa

Na nkhani ya kaini na Abeli yakunembedwa mu bukhu la Ciyambo, imbatipfunzisa bza mtundu wanyi wa munthu tinfunika kukhala, na kuti, bzinthu bziponi bzomwe tingacinje mwakankulumize pakanati kupita nthawe izinji.

NKHANI 7

Mwamuna Wakulimba Mtima

Pa ciratizo ca Inoki cinkutithandiza momwe tingacitire tikhala tazunguliridwa na wanthu omwe ambacita bzakuipa

NKHANI 8

Bzinzonzomtali Pa Dziko La Pansi

Pa Ciyambo 6 cimbalewa bza bzinzonzomtali bzomwe bzikhaboneresa wanthu. bzinzonzomtalibzi bzikhadziwika na dzina lakuti Anefili, omwe ni wana wa anjo wakupanduka omwe akhali kudzulu, kudzakala padziko lapansi pabodzi na wanthu.

NKHANI 9

Nowe Akukonza Cingalawa

Nowe pabodzi na banja lace adakhala na moyo pa nthawi ya cigumula thangwe adabvera Mulungu, napo winango napo wanthu winango alibe kubvera.

NKHANI 10

Cigumula Ca Madzi

Wanthu akhaseka bza mafala ya cigumula yomwe Nowe akhawacenjeza. Cakubvesa nsisi pomwe nvula ikhabvumba alibe kuseka ninga akhacitira pomwe akhacenjezedwa. Dziwani momwe cingalawa comwe Nowe adakonza cidapulumusa Nowe, ,banja lace na bzirombo.