Ndondomeko ya Mtsonkhano wa Cigawo 2020

Ndondomeko ya 2020 ‘Mbakondwani Nthawe Zentse’! Mtsonkhano wa Cigawo wa Mboni za Yahova.

Cixanu

Ndondomeko ya ntsiku la cixanu yacokera mu cinembo ca Wafiripo 4:4—‘Mbakondwani nthawe zentse mwa Mbuya ndin’bwerezera pomwe kukuuzani kuti mbakondwani!’

Sabudu

Cinembo cikulu ca ntsiku ya Sabudu ni Psalymo 105:3​—‘Lewalewani mwakusamwirira bza dzina lace lakucena. Ndipo ukondwe mtima wa wanthu omwe ambalinga Yahova.’

Dumingu

Cinembo cikulu ca ntsiku ya Dumingu ni Psalymo ni Psalymo 37:4—‘Kondwambo mwa Yahova, ndipo iye an’dzakupasa bzomwe mtima wako umbakhumba’

Mafala kwa Anyakutsonkhana

Mafala yakuthandiza omwe an’gumanika pa mtsonkhano wa cigawo.