Ndondomeko ya Mtsonkhano wa Cigawo wa 2017

Onani ndandanda ya nsiku iri-yense ya mtsonkhanoyu, kucita bzimwebzi kun’dzakuthandizani kupitiriza kucita bzabwino na kupirira mukagumana na mayezo.

Cixanu

Kodi ni makhalidwe yaponi yomwe Mkristau an’funika kukhala nayo kuti akwanise kupirira pa nthawe ya bzineso?

Nsiku ya Malinkhuma

Kodi Mulungu wa mphanvu zense ambatithandiza tani kuti tikwanise kupirira na kugumana mtsangalazo?

Nsiku ya Mdzinga

Jezu adalewa kuti: ‘Ule omwe an’dzapirira mpaka cimaliziro ndiye omwe an’dzapulumuka.’ N’ciyani comwe mungacite kuti mulatize kuti mumbabvera mafala yamweya?

Mafala kwa Anyakutsonkhana

Penu mungafune mungadzakhale nawo pa mitsonkhano yakupambulika yomwe in’dzacitika mkati mwa mtsonkhanoyu. Mungawone pomwe mbali ino penu mukufuna kudziwa bzizinji pa basa la alatizi, batismo, bzakupereka, thandizo la ulapi, cipinda ca bzakutaika, mbuto yakukhala ayai basa lakubzipereka.