Ndondomeko ya Mtsonkhano wa Dera wa 2020-2021—​Na Nyakuimira Mthambi

Onani ndondomeko ya mtsonkhano wa dera na nkhani zomwe zin’dzafotokozedwa na nyakuimira nthambi. Msolo wa mtsonkhanoyo ngwakuti ‘Mbakondwani mwa Yahova.’

‘Mbakondwani mwa Yahova’

Ndondomeko yomwe ina cipande ca ku macibese na masikati ya mtsonkhano wa dera na nyakuimira mthambi.

Gumanani Mitawiro ya Mibvunzoyi

Mibvunzoyi in’dzatawiridwa mkati mwa mtsonkhano wa derayu.