Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 7

Anyakufa An’dzakhala Pomwe na Moyo!

Anyakufa An’dzakhala Pomwe na Moyo!

1-3. Kodi tensenefe ndife anyam’kawoko wa ciyani, ndipo kodi Yahova an’dzatipulumusa tani?

TIYEZEZE kuti mwauzidwa kuti mun’khala m’kawoko moyo wanu wense napo mulibe kuphonya cinthu ciri-cense. Palibe bzomwe mungacite kuti mutsudzulidwe, ndipo bzinkuwoneka kuti mun’fera m’kawokomo. Tsono, ankugumanika munthu omwe ana mphanvu zakukupulumusani ndipo ankupicira kukuthandizani! Kodi mungadabva tani?

2 Tensenefe ndife anyam’kawoko wa infa. Palibe comwe tingacite ndipo palibe omwe angathawe. Koma Yahova ana mphanvu zakutipulumusa ku infa. Ndipo iye adapicira kuti infa ‘yomwe ni nyamadulanthaka wakumalizira, in’dzapfudzidwa.’—1 Wakolinto 15:26.

3 Ndokumbukirani cikondweso comwe tin’dzakhala naco pa nthawe yomwe tin’dzagopa lini pomwe infa! Tsono Yahova an’dzandocosa lini infa, koma iye an’dzalamusambo anyakufa. Ndokumbukirani momwe imwepo mun’dzakondwera! Iye ankupicira kuti wale ‘omwe adafa’ an’dzakhala pomwe na moyo. (Zaiya 26:19) Bzimwebzi ni bzomwe Bibliya limbacemera kuti cilamuso.

MUNTHU OMWE TIMBAMUFUNA AKAFA

4. (a) Kodi n’ciyani cingatipase mtsangalazo munthu wa m’banja mwathu ayai xamwali wathu akafa? (b) Kodi mbaponi winango omwe akhali axamwali wa pamtima wa Jezu?

4 Munthu wa m’banja mwathu ayai xamwali wathu akasaika, ifepano timbawawidwa kwene-kwene, ndipo timbasaya cakuphata. Palibe comwe tingacite kuti munthuyo akhale pomwe na moyo. Tsono Bibliya  limbatipasa mtsangalazo. (Werengani 2 Wakolinto 1:3, 4.) Mbatiwoneni ciratizo cibodzi cakulatiza kuti Yahova na Jezu ankufunisisa kudzalamusa anyakufunidwa wathu. Pomwe Jezu akhali pansi pano, iye kawiri-kawiri akhazungira Lazaro na mpfumakazi zace, Marta na Mariya. Wense atatu akhali axamwali wace wa pamtima. Bibliya limbati: ‘Jezu akhafuna Marta, na m’bale wace Mariya na Lazaro.’ Tsono, nsiku inango, Lazaro adafa.—Juwau 11:3-5.

5, 6. (a) Kodi n’ciyani comwe Jezu adacita atawona azibale na axamwali wa Lazaro ankulira? (b) Thangwe ranyi mpsakutsangalaza kudziwa momwe Jezu ambabvera pakulewa bza infa?

5 Jezu adayenda kukatsangalaza Marta na Mariya. Marta atabva kuti Jezu ankubwera, iye adayenda kamucingulira, ndipo adakondwa pakumuwona. Tsono iye adati kwa Jezu: ‘Mungadakhala imwepo mukhali pano, m’bale wangu angadafa lini.’ Marta akhakumbuka kuti Jezu angadacita lini ciri-cense. Patsogolo pace Jezu adawona Mariya m’bale wace wa Marta ankulira, ndipo atawona msunamo wace, iye adatokonyedwa acilirambo. (Juwau 11:21, 33, 35) Iye adawawidwa kwene-kwene ninga momwe timbabvera tikaferedwa munthu omwe timbamufuna.

6 Kudziwa kuti Jezu ambawawidwambo tikafedwa, kumbatipasa mtsangalazo. Ndipo Jezu ali ninga Babace. (Juwau 14:9) Yahova ana mphanvu ya kumalisiratu infa, ndipo an’cita bzimwebzi tsapanopapa.

‘LAZARO, BULA KUNJA KUNO!’

7, 8. Thangwe ranyi Marta akhafuna lini kuti cimwala cicosedwe pa thenje la Lazaro, tsono n’ciyani comwe Jezu adacita?

7 Pomwe Jezu adafika ku thenje komwe kukhadaikhidwa thupi la Lazaro, pa msuwo pakhadafungidwa na cimwala cikulu. Iye adati: ‘Cosani cimwalaci!’ Tsono pakuti Lazaro akhali m’thenje ‘nsiku zinai, Marta akhafuna  lini kuti iwo acite bzimwebzo.’ (Juwau 11:39) Marta akhadziwa lini bzomwe Jezu akhafuna kucita kwa m’bale wace.

Ndokumbukirani bza mtsangalazo wa abale na axamwali wa Lazaro pomwe iye adalamusidwa!—Juwau 11:38-44

8 Jezu adati kwa Lazaro: ‘Bula kunja kuno!’ Bzomwe Marta na Maria adawona patsogolo pace bzikhali bzakudabwisa. ‘Nyakufa ule adabula; manja na minyendo yace ikhadakulungidwa na nguwo.’ (Juwau 11:43, 44) Jezu akhadalamusa Lazaro! Iye akhali pomwe pakati pa wadzinza na axamwali wace. Tsapano iwo wangadamukolombexa, kumukhuya na kulalewa naye. Cimweci cikhali cakudabwisa.

‘MTSIKANAWE, NDINKUKUUZA KUTI: “LAMUKA!”’

9, 10. (a) Kodi mbani omwe adapasa mphanvu Jezu kuti alamuse wanthu? (b) Thangwe ranyi nkhani zakulewa bza cilamuso n’zakufunika kwa ifepano?

9 Kodi Jezu adalamusa wanthu mwa mphanvu zace? Ne. Akanati kulamusa Lazaro, Jezu adapemba kwa Yahova ndipo Yahovayo adamupasa mphanvu zakuti alamuse Lazaro. (Werengani Juwau 11:41, 42.) Ni Lazaro lini yekha omwe adalamusidwa na Jezu. Bibliya limbatiuza bza kamtsikana ka magole 12 yakubadwa komwe kakhadaduwala kwene-kwene. Babace, Jairo, akhadasunama kwene-kwene, ndipo adakakumbira Jezu kuti amupoze. Mwanace akhali m’bodziyo. Pomwe iye akhalalewa na Jezu, mwamuna munango adabwera aciti: ‘Mwana wanu wafa! Kodi thangwe ranyi munkumunesa Mpfunzisiyu?’ Tsono Jezu adati kwa Jairo: ‘Leka kugopa, koma khala na cikhulupiro, ndipo mwana wako an’dzapulumuka.’ Ndipo iye adayenda pabodzi na Jairo kumui kwace. Atafika pamuipo, Jezu adawona wanthu ankulira. Jezu adati kwa iwo: ‘Lekani kulira, pakuti iye alibe kufa; koma adagona.’ Abereki wace pinango adabzibvunza kuti Jezuyo akhathandauzanyi. Jezu adakumbira wense kuti  acoke m’nyumbamo ndipo adayenda na abereki wace ku cipinda comwe akhadagonesa kamtsikanako. Jezu adaphata boko lace aciti: ‘Mtsikanawe, ndinkukuuza kuti: “Lamuka!”’ Ndokumbukirani cikondweso ca aberekiwo pakuwona kulamusidwa kwa mwanayo aciyamba kufamba! Jezu akhadalamusa mwana wawo. (Marko 5:22-24, 35-42; Luka 8:49-56) Pakuwona mwanayo, iwo angadayebwa lini bzomwe Yahova akhadawacitira mwakuphatisa basa Jezu. *

10 Wale omwe adalamusidwa na Jezu adadzafa pomwe. Tsono bzomwe timbawerenga bza wanthu amwewa mpsakufunika pakuti bzimbatipasa cidikhiro caico. Yahova an’funa kulamusa wanthu, ndipo an’dzawalamusadi.

BZOMWE TINGAPFUNZE PA NKHANI ZA KUMUKA KWA ANYAKUFA

Mpostolo Pedru adalamusa mkazi Wacikristau Dorka.—Mabasa 9: 36-42

Eliya adalamusa mwana wa mkazi mansiwa.—1 Wamambo 17:17-24

11. Kodi Mpalizi 9:5 ambatipfunzisa ciyani pa nkhani ya Lazaro?

11 Bibliya limbalewa mwakubveka bwino kuti ‘anyakufa an’dziwa lini cinthu na cibodzico.’ Bzimwebzi ni bzomwe bzidacitika na Lazaro. (Mpalizi 9:5) Ninga momwe Jezu adalewera, bzikhali ninga kuti Lazaro akhadagona. (Juwau 11:11) Pomwe Lazaro akhali m’thenje, iye akhadziwa ‘lini cinthu na cibodzico.’

12. Kodi timbadziwa tani kuti Lazaro adalamusidwadi?

12 Pomwe Jezu adalamusa Lazaro, wanthu azinji adawona. Napo anyamadulanthaka wa Jezu akhadziwa kuti iye akhadacitadi cakudabwisaci. Lazaro adakhala pomwe na moyo, ndipo bzimwebzi bzidalatiza kuti iye adalamusidwadi.  (Juwau 11:47) Kuthumizira bzimwebzi, wanthu azinji adayenda kukawona Lazaro, ndipo bzimwebzi bzidawacitisa kuyamba kukhulupira kuti Jezu akhadatumizidwadi na Mulungu. Anyamadulanthaka wa Jezu alibe kukomedwa nabzo, tenepo iwo adakonza ciwembo cakuti aphe wense awiri, Jezu pabodzi na Lazaroyo.—Juwau 11:53; 12:9-11.

13. Thangwe ranyi tingatsimikize kuti Yahova an’dzakwanisa kulamusa anyakufa?

13 Jezu adalewa kuti ‘wense omwe ali m’thenje lacikumbuso’ an’dzalamusidwa. (Juwau 5:28) Bzimwebzi bzinkuthandauza kuti wense omwe ambakumbukiridwa na Yahova an’dzakhala pomwe na moyo. Tsono, kuti Yahova adzalamuse munthu, iye an’dzafunika kukumbukira cinthu ciri-cense pakulewa bza munthuyo. Kodi iye an’dzakwanisadi kucita bzimwebzi? Tinati kutawira, dziwani ibzi: Kudzulu kuna mabidyau ya nyenyezi, ndipo Bibliya limbalewa kuti Yahova ambadziwa dzina la nyenyezi iri-yense. (Werengani Zaiya 40:26.) Tenepo, penu iye ambakwanisa kukumbukira dzina la nyenyezi iri-yense, tingatsimikize kuti bzin’dzamunesa lini kukumbukira wanthu wense omwe iye an’dzawalamusa. Kuthumizira bzimwebzi, Yahova adalenga bzinthu bzense, tenepo timbadziwa kuti iye ana mphanvu za kulamusa wanthu.

14, 15. Kodi mafala ya Djobi yambatipfunzisa ciyani pa nkhani ya kumuka kwa anyakufa?

14 Djobi akhakhulupira bza kulamusidwa kwa anyakufa. Iye adabvunza kuti: ‘Kodi munthu akafa angakhale pomwe na moyo?’ Patsogolo pace iye adati kwa Yahova: ‘Mun’dzandicemera ndipo ine ndin’dzatawira. Mun’dzasuwa basa la manja yanu.’ Inde, Djobi akhadziwa kuti Yahova ankudikhirira nthawe yomwe iye an’dzalamusa anyakufa.—Djobi 14:13-15.

 15 Kodi mumbabva tani na cidikhiro ca kumuka kwa anyakufa? Pinango mungabzibvunze kuti: ‘Kodi abale na axamwali wangu omwe adafa, an’dzalamusidwambo?’ Bzimbatitsangalaza kudziwa kuti Yahova ankufunisisadi kulamusa anyakufa. Mbatiwoneni bzomwe Bibliya limbalewa bza wanthu omwe an’dzalamusidwa na komwe iwo an’dzakakhala.

IWO ‘AN’DZABVA FALA LACE ACIDZABULA’

16. Kodi ni moyo uponi omwe an’dzakhala nawo ale omwe an’dzalamusidwa kuti akhale pansi pano?

16 Wale omwe adalamusidwa m’mbuyomu, adakhala pomwe pansi pano na abale pabodzi na axamwali wawo. Bzimwebzi bzin’dzacitikambo kutsogoloku, koma bzin’dzakhala bzakuposa pamwepa. Mwa njira iponi? Thangwe wale omwe an’dzalamusidwa kuti akhale na moyo pansi pano an’dzakhala na mwayi wa kukhala na moyo wamuyaya, ndipo an’dzafa lini pomwe. Ndipo iwo an’dzakhala na moyo m’dziko lakusiyana kwene-kwene na lomwe tinkukhala lino. Pan’dzakhala palibe nkhondo, kuphana ne matenda.

17. Kodi mbani an’dzalamusidwa?

17 Kodi mbani an’dzalamusidwa? Jezu adalewa kuti ‘wense omwe ali m’thenje lacikumbuso an’dzabva fala lace acidzabula.’ (Juwau 5:28, 29) Ndipo Cibvumbulutso 20:13 ambatiuza kuti: ‘Nyanza idapereka anyakufa omwe akhali m’mwemo, ndipo infa na Hade bzidaperekambo anyakufa omwe akhali m’mwemo.’ Inde, mabidyau ya wanthu yan’dzakhala pomwe na moyo. Mpostolo Paulo adalewambo kuti pan’dzakhala kulamusidwa kwa ‘wakulungama na wakusaya kulungama.’ (Werengani Mabasa 24:15.) Kodi bzimwebzi bzinkuthandauza ciyani?

Wanthu ankulamusidwa m’paraizo ndipo ankukhala pomwe na abale wawo

18. Kodi mbani ‘anyakulungama’ omwe an’dzalamusidwa?

18 Fala lakuti ‘anyakulungama’ limbaphatanidza  atumiki wa Yahova wakukhulupirika omwe adakhala na moyo, Jezu anati kubwera pa dziko la pansi. Wanthu ninga Nowe, Abalahamu, Sara, Mozeji, Rute na Estere, an’dzalamusidwa kuti akhale pomwe na moyo pa dziko la pansi. Mungawerenge bza amuna na akazi winango pa Wahebereu kapitulo 11. Tsono tani bza atumiki wakukhulupirika wa Yahova omwe ankufa nsiku zathu zino? Iwombo ni ‘anyakulungama,’ tenepo iwo an’dzalamusidwambo.

19. Kodi ‘anyakusaya kulungama’ ni mbani? Ndipo ni mwayi uponi omwe Yahova an’dzawapasa?

 19 Fala lakuti ‘Anyakusaya kulungama’ limbaphatanidza mabidyau ya wanthu omwe adafa ndipo alibe kukhala na mwayi wa kudziwa Yahova. Napo iwo adafa, Yahova ambawakumbukira. Iye an’dzawalamusa, ndipo iwo an’dzakhala na mwayi wakupfunza bza iye na kumutumikira.

20. Kodi ni wanthu aponi omwe an’dzalamusidwa lini?

20 Kodi bzimwebzi bzinkuthandauza kuti wanthu wense omwe adafa an’dzalamusidwa? Nee. Jezu adalewa kuti wanthu winango an’dzalamusidwa lini. (Luka 12:5) Kodi mbani omwe an’dzasankhula kuti munthu adzalamusidwe ayai ne? Yahova ni Muyeruzi wakumalizira, koma iye adapasambo Jezu ugo bwakuti ‘akhale muyeruzi wa wanthu wamoyo na anyakufa.’ (Mabasa 10:42) Ali-wense omwe an’dzawonedwa ninga wakuipa na wakusaya kufuna kucinja makhalidwe yace an’dzalamusidwa lini.—Onani Mafala Yakuthumizira 19.

KULAMUSIDWIRA KUDZULU

21, 22. (a) Kodi omwe ambayenda kudzulu, ambalamusidwa na thupi la mtundu wanyi? (b) Kodi mbani adakhala munthu wakuyamba kulamusidwa kuti ayende kudzulu?

21 Bibliya limbatiuzambo kuti wanthu winango an’dzakakhala na moyo kudzulu. Munthu akalamusidwa kuti akakhale kudzulu, iye ambalamusidwa lini na thupi la nyama. Iye ambalamusidwa na thupi lauzimu.

22 Jezu adakhala munthu wakuyamba kulamusidwa na thupi lauzimu. (Juwau 3:13) Patapita nsiku zitatu Jezu ataphedwa, Yahova adamulamusa. (Psalymo 16:10; Mabasa 13:34, 35) Jezu alibe kulamusidwa na thupi la nyama. Mpostolo Pedru adafotokoza kuti Jezu ‘adafa  mu thupi la nyama, koma adakhalisidwa na moyo mu mzimu.’ (1 Pedru 3: 18) Inde, Jezu adalamusidwa ninga munthu wauzimu wa mphanvu! (1 Wakolinto 15:3-6) Koma Bibliya limbalewa kuti iye angadakhala lini yekha.

23, 24. Kodi ‘kathimu’ ka mabira komwe Jezu adakafotokoza n’mbani ndipo mbangasi?

23 Jezu anati kufa, adauza anyakupfunza wace wakukhulupirika kuti: ‘Ndinkuyenda kukakukonzerani mbuto.’ (Juwau 14:2) Bzimwebzi bzinkuthandauza kuti winango mwa ateweri wace angadadzalamusidwa kuti akakhale naye kudzulu. Kodi mbangasi? Jezu adalewa kuti ungadakhala mulewengo wakucepa, ‘kathimu’ ka mabira. (Luka 12:32) Mpostolo Juwau adalewa mulewengo wa kathimuka pomwe iye adawona Jezu ‘adaima paphiri la Ziyoni [kudzulu], ndipo omwe akhanaye pabodzi akhalipo 144.000.’—Cibvumbulutso 14:1.

24 Kodi ni lini pomwe Akristau wa 144.000 angadadzalamusidwa? Bibliya limbatiuza kuti kulamusidwako kudayamba pomwe Kristu adayamba kutonga kudzulu. (1 Wakolinto 15:23) Tsapano tinkukhala m’nthawe imweyo, ndipo azinji wa 144.000 alamusidwira kale kudzulu. Wale omwe akana moyo nsiku zathu zino, akafa ambalamusidwiratu nthawe imweyo aciyenda kudzulu. Tsono wanthu azinji, an’dzalamusidwa kutsogolo kuti adzakhale na moyo m’Paraizo pansi pano.

25. Kodi tin’dzapfunza ciyani mu msolo wakutewera?

25 Tsapanopapa, Yahova an’dzatsudzula wanthu ku infa ndipo iyo in’dzawoneka lini pomwe! (Werengani Zaiya 25:8.) Tsono, kodi wale omwe ambayenda kudzulu an’kacita ciyani kumweko? Bibliya limbafotokoza kuti iwo an’dzatonga pabodzi na Jezu mu boma la kudzulu. Tin’dzapfunza bzizinji bza bomali mu msolo wakutewera.

^ ndi. 9 Bibliya limbalewambo bza kulamusidwa kwa maswaka, wanthu akulu-akulu, amuna na akazi, Ajirayeri na omwe akhali lini Ajirayeri. Imwepo mungawerenge nkhanizi pa 1 Wamambo 17:17-24; 2 Wamambo 4:32-37; 13:20, 21; Mateu 28:5-7; Luka 7:11-17; 8:40-56; Mabasa 9:36-42; 20:7-12.