Bzomwe Bibliya Limbapfunzisa

Bukhuli lidakonzedwa kuti likuthandizeni kudziwa bzomwe Bibliya limbalewa pa nkhani zakusiyana-siyana ninga zakulewa bza momwe mungakhalire na moyo wa m’banja wakukondwa, thangwe lomwe limbacitisa wanthu kubonera, comwe cimbacitika munthu akafa na nkhani zinango.

Kodi Cakulinga ca Mulungu na Wanthu n’Ciponi?

Pinango mungabzibvunze kuti n’thangwe ranyi wanthu ankubonera tenepa? Bibliya limbapfunzisa kuti tsapanopapa Mulungu animalisa kubonera, matenda na infa.

MSOLO 1

Kodi Mulungu ni Mbani?

Kodi imwepo munkumbuka kuti Mulungu ambakusamalirani? Pfunzani bza iye ndipo onani momwe mungakhalire xamwali wace.

MSOLO 2

Bibliya—Bukhu Lakucokera kwa Mulungu

Kodi Bibliya lingakuthandizeni tani kulimbana na mabvuto yanu? Thangwe ranyi imwepo mungakhulupire mapolofesiya yace?

MSOLO 3

Kodi Cakulinga ca Mulungu na Wanthu n’Ciponi?

Kodi moyo un’dzakhala tani pansi pano dziko likadzakhala paraizo?

MSOLO 4

Kodi Jezu Kristu ni Mbani?

Pfunzani thangwe race Jezu ni Mesiya wakupiciridwa, komwe iye adacokera na thangwe race iye ni mwana wakubadwa-yekha.

MSOLO 5

Cakulombolera—Mphaso Ikulu Yakucokera kwa Mulungu

Kodi cakulombolera n’ciyani? Kodi mungagumane phindu liponi na cakulomboleraco?

MSOLO 6

Kodi Munthu Akafa Ambayenda Kuponi?

Pfunzani bzomwe Bibliya limbalewa bza komwe anyakufa ali na thangwe race wanthufe timbafa.

MSOLO 7

Anyakufa An’dzakhala Pomwe na Moyo!

Kodi mudasaikidwa kale munthu omwe mukhamufuna? Kodi mpsakukwanisika kudzamuwona pomwe? Pfunzani bzomwe Bibliya limbalewa pa nkhani ya cilamuso.

MSOLO 8

Kodi Umambo bwa Mulungu n’Ciyani?

Wanthu bzulu na bzulu ambadziwa mpembo wa Mbuya. Kodi ndiponi thandauzo la mafala yakuti: “Umambo bwanu bubwere”?

MSOLO 9

Kodi Cimaliziro ca Dzikoli Ciri Pafupi?

Onani momwe bzakucitika na makhalidwe ya wanthu m’dzikoli bzinkulatiza kuti tsapano tinkukhala m’nsiku zakumalizira ninga momwe Bibliya likhadaleweratu kale.

MSOLO 10

Cadidi Cakulewa bza Wanjo na Madimonyo

Bibliya limbafotokoza bza wanjo na madimonyo. Kodi bzakulengedwa bza uzimubzi bziripodi? Kodi ibzo bzingatithandize ayai kutipweteka?

MSOLO 11

N’thangwe Ranyi Wanthufe Timbabonera Kwene-kwene?

Azinji ambakumbuka kuti ni Mulungu omwe ambacitisa wanthu kubonera. Kodi imwepo mumbakumbukambo tani? Pfunzani thangwe race Mulungu ambalekerera wanthu kubonera.

MSOLO 12

Kodi Mungakhale Tani Xamwali Wa Mulungu?

Mpsakukwanisika kukhala na moyo wakukondwesa Yahova. Tenepo, imwepo mungakhale xamwali wa Mulungu.

MSOLO 13

Mbalemekezani Moyo

Kodi Mulungu ambaiwona tani nkhani yakutaya mimba, kuikhidwa mulopa na ya kusamalira bzirombo?

MSOLO 14

Bzomwe Mungacite Kuti Banja Lanu Likhale Lakukondwa

Amuna, akazi, abereki na wana, an’funika kutewezera ciratizo ca Jezu ca kulatizana lufoyi. Kodi tingapfunze ciyani na ciratizo ca Jezu?

MSOLO 15

Njira Yabwino Yakunamatira Mulungu

Onani bzinthu bzitanthatu bzomwe bzimbathandiza kuzindikira wanthu omwe ambanamata Mulungu mu njira yakuthemera.

MSOLO 16

Siyani Kucita Bzinthu Bzomwe Yahova Ambakomedwa Lini Nabzo

Kodi mungagumane na bzineso bziponi mukafuna kuuza anzanu bzinthu bzomwe mumbakhulupira? Ndipo mungawauze tani mwakusaya kuwakalipisa?

MSOLO 17

Mpembo ni Mphaso Yakucokera kwa Mulungu

Kodi Mulungu ambabva mipembo yanu? Kuti titawire mbvunzoyu, imwepo mun’funika kupfunza bzomwe Bibliya limbalewa pa nkhani ya mpembo.

MSOLO 18

N’thangwe Ranyi Ndin’funika Kubzipereka Kwa Mulungu na Kubatizidwa?

Kodi n’ciyani comwe ndin’funika kucita kuti ndibatizidwe ninga Mkristau? Dziwani thandauzo la batismo na momwe in’funika kumbacitidwira.

MSOLO 19

Pitirizani Kulimbisa Uxamwali Bwanu na Yahova

Kodi tingatende tani bzinthu bzense bzomwe Mulungu ambaticitira?

Mafala Yakuthumizira

Thandauzo la mafala yomwe yankugumanika m’bukhu la Bzomwe Bibliya Limbapfunzisa