Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 PFUNZIRO 14

Kodi ni Xikola Ziponi Zomwe Ziripo kwa Apainiya?

Kodi ni Xikola Ziponi Zomwe Ziripo kwa Apainiya?

Estados Unidos

Xikola ya Gileyade, Patterson, Nova York

Panamá

Kutomera kale-kale, Mboni za Yahova zimbadziwika na mapfunziso yomwe zimbatambira kwa Mulungu. Mapfunziro yakupambulika, yambaperekedwa kwa womwe wambamala nthawe yawo yense pa basa lakupalizira Umambo kuti iwo wakwanise ‘kucita mwakukwana utumiki bwawo.’2 Timotio 4:5.

Xikola ya Apainiya. Kuphampha kwa gole lakuyamba la upainiya bwa nthawe zense, m’bale ayai mpfumakazi angabzinembese ku xikola ya nsiku zitanthatu yomwe imbacitikira mu Nyumba ya Umambo ya m’dera lace. Cakulinga ca xikolayo, ni kuthandiza apainiya kufenderera Yahova, kucita bwino pa mbali zense za utumiki bwawo, na kupitiriza kukhulupirika pa basali.

Xikola ya Apalizi wa Umambo. Imweyi ni xikola yomwe imbamala minyezi miwiri, yomwe idakonzedwa kuti ipfunzise apainiya wakuzolowera basali, womwe wangafune kucoka komwe wambakhala, wacikatumikira kuli-kwense komwe kufunikire thandizo. Mwakutewezera Jezu Kristu, omwe akhali Mpalizi mkululetu wakukhala pansi pano, iwo wambalewambo kuti, ‘Ndiri pano ine! Nditumizeni!’ (Zaiya 6:8: Juwau 7:29) Kwa iwo, kufulukira ku mbuto zinango kumbathandauza kubvuma kukhala na moyo wakusaya bzinthu bzizinji. Cikhalidwe, nyengo na cakudya ca komwe wambayendako, bzimbasiyaniratu na bzomwe iwo wakhadazolowera. Ndipo bzingafunikembo kupfunza cirewedwe cinango. Xikolayi imbathandiza mabanja pabodzi na abale na mpfumakazi womwe wali lini m’banja, wa magole 23 mpaka 65 yakubadwa kuti wakuze makhalidwe yauzimu yakufunikira mu utumiki bwawobo pabodzi na luso lomwe lingacitise kuti waphatisidwe basa na Yahova pabodzi na gulu lace.

Xikola ya Bibliya ya Gileyade. M’Ciheberi, fala lakuti ‘Gileyade’ limbathandauza ‘Mudu wa umboni.’ Kuyambira pomwe xikola ya Gileyade idafungulidwa mu 1943, anyakupfunza 8.000 wadatumizidwa kuti wakacitire umboni ‘kumalekezero ya dziko la pansi’ ninga amisiyonario. (Mabasa 13:47) Pomwe anyakupfunza wakuyamba wa Gileyade wadafika ku dziko la Peru, kumweko kukhalibe gwere na libodzilo. Tsono lero yalipo magwere yakupitirira 1.000. Pomwe amisiyonario wadayamba kutumikira mu dziko la Japão, m’dzikomo mukhana Mboni za Yahova zakusaya kupitirira 10. Tsono lero ziripo Mboni zakupitirira 200.000. Mapfunziso ya Gileyade yomwe yambamala minyezi mixanuyo, yambaphatikizambo kupfunza Fala la Mulungu mwakukwana bwino. Wale womwe wankutumikira ninga apainiya wakupambulika ayai womwe wankutumikira kale ninga amisiyonario, na womwe wankutumikira ku mthambi ayai pa basa lakuyenda-yenda, wambacemeredwa ku xikolayi kuti wakapfunzisidwe momwe wangakhazikisire na kulimbisa basa lathu la pa dziko lense la pansi.

  • Kodi Xikola ya Apainiya ina cakulinga ciponi?

  • Kodi Xikola ya Apalizi wa Umambo idakonzedwera yani?