Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 94

Kufunika kwa Kupemba na Kubzicepswa

Kufunika kwa Kupemba na Kubzicepswa

LUKA 18:1-14

  • THERE LA MKAZI MANSIWA OMWE AKHANA NYONGO

  • THERE LA MFARIZEU NA NYAKUKHOMESA MTSONKHO

Jezu akhadafotokozera kale anyakupfunza wace there la kufunika kwa kumbapemba. (Luka 11:5-13) Koma pa nthaweyi, pinango akhali ku Samariya ayai ku Galileya, ndipo kumweko adatsindika pomwe nfundo ya kufunika kwa kupitiriza kumbapemba. Iye adacita bzimwebzo mwa kufotokoza there linango. Iye adati:

‘Mu mzinda munango mukhana muyeruzi munango omwe akhagopa lini Mulungu ndipo akhalibe basa na munthu ali-wense. Mu mzinda ubodzi-bodziyo mukhana mkazi munango mansiwa, ndipo iye akhambayenda kwa muyeruziyo acimbakalewa kuti: “Citani cirungamo pakati pa ine na omwe ankunditsutsa.” Pakuyamba, muyeruziyo akhafuna lini, “tsono patsogolo pace iye adalewa mu mtima mwace kuti, napo ndimbagopa lini Mulungu ndipo ndiribe basa na munthu, koma nditi ndiwonesese kuti cirungamo cacitika kwa mkazi mansiwayu. Ndin’cita bzimwebzi kuti aleke kumbabwera-bwera na kunditsautsa kwene-kwene, thangwe ra mkazi umweyu ankundiboneresa mwakusaya kulekeza.”’—Luka 18:2-5.

Jezu adafotokoza thandauzo la thereli kuti: ‘Bvani bzomwe muyeruziyu ankulewa, napo iye ngwakusaya kulungama! Pakuti Mulungu ambadekera mtima anyakusankhulidwa wace, kodi angaleke kudzawacitira cirungamo pomwe iwo ambamucemera masikati na usiku?’ (Luka 18:6, 7) Kodi Jezu akhafuna kulewanyi bza Baba wace?

Pamwepa Jezu akhathandauza lini kuti Yahova Mulungu ali ninga muyeruzi wakusaya kulungama ule. Koma nfundo ya Jezu ikhali yakuti: Penu muyeruzi wakusaya kulungama adabvuma kuthandiza munthu omwe adamudandaulira mwakubwereza-bwereza, tenepo Mulungu an’dzathandizambo munthu omwe animudandaulira. Iye ngwakulungamiratu, ndipo ngwabwino, iye an’dzatawira wanthu wace omwe animupemba mwakusaya kuneta. Ifepano tingatsimikize bzimwebzi kucokera pa bzomwe Jezu adalewa kuti: ‘Ine ndinkukuuzani: [Mulungu] an’dzacitisa kuti cirungamo cicitike mwakamfulumize.’—Luka 18:8.

Kawiri-kawiri wanthu ambacitira lini cirungamo wanthu wakubzicepswa na wakusauka, koma ambacitira wanthu wakudala na omwe ana udindo. Tsono Mulungu ambacita lini bzimwebzo. Ikadzafika nthawe ya ciyeruzo, Mulungu an’dzacita bzinthu mwa cirungamo pa kuwonesesa kuti wanthu wense wakuipa apfudzidwa ndipo wanthu wace atambira moyo wakusaya kumala.

Kodi mbani omwe ana cikhulupiro ninga ca mkazi mansiwa ule? Ndipo mbangasi omwe ambakhulupira kuti Mulungu ‘an’dzacitisa kuti cirungamo cicitike mwakamfulumize’? Na bzimwebzi, Jezu adafotokoza there la kufunika kwa kupitiriza kumbacita mpembo. Kuti alatize mphanvu ya cikhulupiro na ya mpembo, iye adabvunza kuti: ‘Mwana wa Munthu akadzafika, kodi an’dzagumanadi cikhulupiro pa dziko la pansi?’ (Luka 18:8) Pamwepa Jezu akhafuna kulewa kuti pa nthawe yomwe an’dzabwera, pinango wanthu azinji an’dzakhala alibe cikhulupiro.

Wanthu azinji omwe akhabvesera Jezu, akhabziwona ninga kuti akhana cikhulupiro. Bzimwebzi bzikhawacitisa kuti ambabziti wakulunguma ndipo akhambanyoza winango. Kwa wanthu amwewo, Jezu adawauza there lakuti:

 ‘Wanthu awiri adayenda mu templo kuti akapembe, m’bodzi akhali Mfarizeu, ndipo munangoyo akhali nyakukhomesa mtsonkho. Mfarizeuyo adaima ndipo adayamba kupemba mu mtima mwace acimbati: “Imwe Mulungu, ndinkukutendani kuti ndiri lini ninga wanthu winangowa omwe mbanyakupamba, wakusaya kulungama na apombo, ndipo ndirimbo lini ninga nyakukhomesa mtsonkhoyu. Ndimbabzimana kudya kawiri pa mdzinga uli-wense, ndimbapereka cakhumi pa bzense bzomwe ndinabzo.”’—Luka 18:10-12.

Afarizeu akhadziwika na mkhalidwe wakubziwonesa ninga wakulungama. Iwo akhacita bzimwebzi kuti adabwise wanthu. Nthawe zinango iwo akhambacita jejum ayai mcepswo pa nsiku ya ciposi na cinai, zomwe zikhali nsiku za m’sika ndipo iwo akhambacita bzimwebzi kuti wanthu ambawawone. Afarizeuwo akhawonesesambo kuti apereka cakhumi ca tumbeu tung’ono-tung’ono. (Luka 11:42) Padandopita minyezi ming’ono-ng’ono mbuyomo, Afarizeuwo adalewa mafala yomwe yadalatiza kuti akhanyansidwa na wanthu wakusauka. Iwo adati: ‘wanthu wakusaya kudziwa Cakutonga [mwakubverana na momwe Afarizeu akhawonera], mbakutembereredwa.’—Juwau 7:49.

Jezu adapitiriza kufotokoza there lace, kuti: ‘Koma nyakukhomesa mtsonkho, omwe akhadayima na patali, ndipo alibe kufuna ne kunyang’anisa kudzulu, koma akhabzimenya pa nkhombe acimbalewa kuti: “Mulungu wangu, ndicitireni nsisi munthu wakuphonyane.”’ Bzinkuwonekeratu kuti nyakukhomesa mtsonkhoyu adazindikira bzakuphonya bzace mwakubzicepswa. Ndipo Jezu adapitiriza kuti: ‘Tenepo ndin’kuuzani kuti: Mwamuna umweyu adayenda kumui kwace ndipo adawonedwa kuti akhali wakulungama kuposa Mfalizeuyo. Pakuti ali-wense omwe an’bzikuza, an’dzacepesedwa, tsono ali-wense omwe an’bzicepswa, an’dzakuzidwa.’—Luka 18:13, 14.

Pamwepa Jezu adalatiza padeca kufunika kwa kukhala wabzicepswa. Malango yamweya yakhali yaphindu kwene-kwene kwa anyakupfunza wace, thangwe iwo adakulira kumbuto komwe kukhana Afarizeu omwe akhabziti mbakulungama ndipo akhalimbisa kuti kukhala na udindo kukhali kwakufunika kwene-kwene. Ndipopa malangoya njakuthandiza kwene-kwene kwa ateweri wense wa Jezu.