Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 95

Adawafotokozera Thangwe Lomwe Lingacitise Kuti Banja Limale na Kuti Ambafune Wana

Adawafotokozera Thangwe Lomwe Lingacitise Kuti Banja Limale na Kuti Ambafune Wana

MATEU 19:1-15 MARKO 10:1-16 LUKA 18:15-17

  • JEZU ADALATIZA MOMWE MULUNGU AMBAWONERA KULAMBANA

  • MPHASO YAKUKHALA WAKUSAYA KULOWOLA

  • KUFUNIKA KWA KUKHALA NINGA WANA

Pomwe adacoka ku Galileya, Jezu na anyakupfunza wace adayambuka Mkulo wa Joridano, aciyenda ku mizinda yakummwera, ndipo adapita na ku Pereya. Pa nthawe inango pomwe Jezu akhali ku Pereyako, adauza Afarizeu momwe Mulungu ambawonera nkhani ya kulambana. (Luka 16:18) Koma tsapano, Afarizeuwo adayambisa pomwe nkhani imweyi kuti ayeze Jezu.

Mozeji adanemba kuti bzikhali bzakubvumizika kuti mwamuna alambane na mkazi wace akazindikira ‘bvuto liri-lense’ kwa mkaziyo. (Bzakutonga 24:1) Tenepo, wanthu akhana mathangwe yakusiyana-siyana pa nkhani ya kulambana. Winango akhakumbuka kuti napo tunkhani tung’ono-tung’ono tungacitise kuti wanthu alambane. Na bzimwebzi, Afarizeu adabvunza kuti: ‘Kodi mpsakubvumizika kuti mwamuna asiye mkazace pa thangwe liri-lense?’—Mateu 19:3.

M’mbuto mwa kufotokoza bzomwe wanthu akhakumbuka, Jezu adawakumbusa bzomwe Mulungu adacita pomwe adayambisa banja. Iye adati: ‘Kodi mulibe kuwerenga kuti omwe adalenga wanthu pa ciyambi pale, adawalenga mwamuna na mkazi, aciwauza kuti: “Pa thangwe limweri, mwamuna an’dzasiya babace na mamace, acidzaphatana na mkazace, ndipo awiriwo an’dzakhala thupi libodzi”? Pakuti mbawiri lini pomwe, koma ni thupi libodzi. Tenepo, comwe Mulungu wacimanga pabodzi, munthu aleke kucilekanisa.’ (Mateu 19:4-6) Pomwe Mulungu adayambisa banja la Adamu na Eva, Iye alibe kulewa kuti angadzalambane.

Afarizeu alibe kubverana na bzomwe Jezu adalewabzo, ndipo adati: ‘Tsono, thangwe ranyi Mozeji adalewa kuti mwamuna ambapase mkazi tsamba lakumalisa malowozi, acimutumiza ku mui kwace?’ (Mateu 19:7) Jezu adawauza kuti: ‘Thangwe ra kuumisa mitima yanu, Mozeji adabvumiza kuti mumbalambane na azikazanu, koma bzikhali lini tenepo pakuyambirira.’ (Mateu 19:8) Pomwe Jezu adalewa kuti ‘pakuyambirira’ akhalewa lini bza mu nthawe ya Mozeji, koma akhalewa bza nthawe yomwe Mulungu adayambisa banja mu Edeni.

Patsogolo pace Jezu adafotokoza cadidi cakufunika kwene-kwene cakuti: ‘Ine ndikukuuzani kuti, ali-wense omwe anilamba mkazi wace, pa mulandu wakusaya kukhala upombo [m’Cigirego, por·neiʹa], acilowola munango, wacita upombo.’ (Mateu 19:9) Tenepo, thangwe lomwe lingacitise wanthu kulambana lomwe Bibliya limbabvumiza, ni upombo bokha.

Bzimwebzi bzidacitisa kuti anyakupfunza wa Jezu alewe kuti: ‘Penu bziri tenepoyo pakati pa mwamuna na mkazi wace, bziri bwino kundoleka na kulowolanako.’ (Mateu 19:10) Bzinkuwonekeratu kuti penu munthu an’funa kulowola ayai kulowodwa, an’funika kudziwa kuti malowoziyo yan’funika kukhala kwa muyaya.

Pakulewa bza kukhala wakusaya kulowola, Jezu adalewa kuti winango wa iwo, adabadwa ngomwa ndipo angakwanise lini kugona na mkazi. Winango ambalowola lini thangwe adacitisidwa kukhala ngomwa. Ndipo winango ambacita kubziletsa kulowola kuti acite bzinthu bzizinji bza Umambo. Patsogolo pace Jezu adalimbisa wanthu omwe akhamutetekerawo kuti: ‘Omwe angakwanise [kukhala wakusaya kulowola],’ mbaacite bzimwebzo.—Mateu 19:12.

Wanthu adayamba kuyendesa wana wawo kuna Jezu. Koma anyakupfunza wace akhaletsa wanthuwo kucita bzimwebzo pinango kuti wananwo aleke kusokoneza Jezu. Pakuwona bzimwebzi, Jezu adakalipa ndipo adawauza kuti: ‘Tusiyeni tuwana tubwere kuna ine, ndipo lekani kutuletsa pakuti Umambo bwa Mulungu n’bwa twene. Cadidi ndin’kuuzani kuti: Ali-wense omwe an’tambira lini Umambo bwa Mulungu ninga kamwana, an’dzapita lini mu Umambobo.’—Marko 10:14, 15; Luka 18:15.

Limweri ni pfunziro labwino kwa ifepano! Kuti tidzapite mu Umambo bwa Mulungu, tin’funika kukhala wakubzicepswa na wakufunisisa kupfunza ninga tuwana. Jezu adalatiza kuti ambafuna wana mwa kuwanyamula, aciwasimba. Iye ambacitambo bzimwebzi na wanthu wense omwe ambatambira ‘Umambo bwa Mulungu ninga kamwana.’—Luka 18:17.