Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 66

Jezu Ali ku Jeruzalemu ku Cikondweso ca Matsatsa

Jezu Ali ku Jeruzalemu ku Cikondweso ca Matsatsa

JUWAU 7:11-32

  • JEZU ADAPFUNZISA MU TEMPLO

Jezu akhadziwidwa kwene-kwene na wanthu kuyambira pomwe iye adabatizidwa. Ajuda azinji akhadawona bzakudabwisa bzomwe iye akhacita, ndipo mbiri ya bzakudabwisabzo ikhadabvekera m’dziko lensero. Ndipo, pakuti ikhadafika nthawe ya Cikondweso ca Matsatsa ku Jeruzalemu, wanthu azinji akhadikhira kuwonana naye kumweko.

Wanthu akhasiyana makumbukidwe pakulewa bza Jezu. Winango akhati: ‘Iye ni munthu wabwino.’ Tsono winango akhati: ‘Nee. Iye ankundosoceresa wanthu.’ (Juwau 7:12) Bzimwebzi bzidacitika mkati mwa nsiku za cikondwesoco, tsono, palibe omwe akhakhwimika kulewa padeca kuti akhakhulupira Jezu thangwe ra kugopa bzomwe angadacitidwa na atsogoleri wa Ajuda.

Mkati mwa nsiku za cikondwesoco, Jezu adayenda ku templo kuti akhapfunzise. Ndipo, wanthu azinji adadabwa na mapfunziso yace. Pakuti iye alibe kupfunza m’xikola za arabi, Ajuda winango akhabzibvunza kuti: ‘Kodi munthu umweyu ambadziwa tani Bzinembo mu njira imweyi, pomwe iye alibe kupfunza m’maxikola?’—Juwau 7:15.

‘Jezu adawatawira kuti: “Bzomwe ndimbapfunzisa mpsangu lini, koma mpsa ule womwe adandituma. Munthu akafuna kucita kufuna kwa Mulungu, iye an’dzadziwa penu cipfunzisoci n’cakucokera kwa Mulungu ayai penu bzomwe ndimbalewabzi bzimbacokera kwa ine.”’ (Juwau 7:16, 17) Bzomwe Jezu akhapfunzisa bzikhabverana na Cakutonga ca Mulungu. Tenepo, bzikhawonekeratu kuti iye akhalinga kupasa mbiri Mulungu, sikuti kubzinyang’anira mbiri.

Patsogolo pace, Jezu adawauza kuti: ‘Mozeji adakupasani Cakutonga, ndibzo lini? Tsono palibe na m’bodzi wa imwepo omwe ambabvera Cakutongaco. Mun’funiranyi kundipha?’ Tsono, pakati pa wanthuwo, akhalipo alendo wa m’mizinda yakunja omwe akhadziwa lini bza nkhaniyo. Ndipo iwo akhawona kuti palibe munthu omwe angadafuna kupha Jezuyo pakuti iwo akhamuwona ninga mpfunzisi wabwino. Tenepo, iwo adakumbuka kuti Jezuyo akhali lini bwino-bwino mu msolo, ndipo adamuuza kuti: ‘Iwepo una dimonyo. Mbani an’funa kukuphayo?’—Juwau 7:19, 20.

Kulewa cadidi, gole libodzi na meya m’mbuyomo, atsogoleri wa Ajuda akhafuna kupha Jezuyo pambuyo pa iye kupoza munthu pa Nsiku ya Malinkhuma. Pakukumbukira bzimwebzo, Jezu adafuna kulatiza kuti Ajudawo akhakumbuka lini bwino. Iye adawakumbusa kuti Cakutonga ca Mozeji cikhalewa kuti kamwana kacimuna kakhagwatidwa pa nsiku yacisere, napo penu nsikuyo ikhagwa pa Nsiku ya Malinkhuma. Ndipo, patsogolo pace, iye adawabvunza kuti: ‘Penu munthu ambagwatidwa pa Nsiku ya Malinkhuma kuti Cakutonga ca Mozeji cireke kuphonyedwa, tsono, munkukalipiranyi nane thangwe ra kupoza munthu pa Nsiku ya Malinkhuma? Lekani kumbayeruza pakuwona mawonekedwe, koma mbacitani ciyeruzo cakulungama.’—Juwau 7:23, 24.

Wanthu wa mu Jeruzalemu omwe akhaidziwa nkhaniyo, adalewa kuti: ‘Kodi umweyu si munthu ule omwe an’funa kumupha? Tsono, iye ali pano, acimbalewalewa padeca, ndipo ankumuuza lini cinthu. Kodi atsogoleri wathuwa afika pakudziwa kuti iye ni Kristu?’ Kodi thangwe ranyi wanthuwo akhakhulupira lini kuti Jezu akhali Kristu? Iwo adati: ‘Ifepano timbadziwa komwe munthuyu adacokera, tsono Kristu akadzabwera, palibe an’dzadziwa komwe iye an’dzacokera.’—Juwau 7:25-27.

Jezu adatawira pomwe akhali m’templomo, kuti: ‘Imwepo mumbandidziwa, ndipo mumbadziwambo komwe ndidacokera. Ndipo ndiribe  kubwera mwakufuna kwangu, koma ule omwe adandituma ngwacadidi, ndipo imwepo mumbamudziwa lini. Inepano ndimbamudziwa, thangwe ndine muimikiri wace, ndipo iye adandituma.’ (Juwau 7:28, 29) Thangwe ra bzomwe adatawirabzi, wanthuwo adafuna kumuphata kuti amufungire m’kawoko ayai kumupha. Tsono, iwo alibe kukwanisa kucita bzimwebzo thangwe ikhanati kufika nthawe yakuti Jezu afe.

Tsono, wanthu azinji adakhulupira Jezu thangwe ra bzakudabwisa bzomwe iye adacita. Jezu adafamba padzulu pa madzi, adaderekhesa conzi, adadyesa wanthu mwakudabwisa mwakuphatisa basa pau na nsomba zinong’ono-ng’ono, adapoza atenda na anyakulemala, adafungula maso ya azimola, adapoza anyamapere na kulamusa anyakufa. Wanthuwo akhanayodi mathangwe yabwino yakulewa kuti: ‘Kodi Kristu akadzabwera, an’dzacita bzakudabwisa bzizinji kuposa munthuyu?’—Juwau 7:31.

Pomwe Afarizeu adabva bzomwe wanthuwo akhalewa, iwo pabodzi na atsogoleri wa bzipembedzo adatumiza wanthu kuti akamange Jezu.