Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 71

Afarizeu Adanesana na Munthu Omwe Akhali Zimola

Afarizeu Adanesana na Munthu Omwe Akhali Zimola

JUWAU 9:19-41

  • AFARIZEU ADANESANA NA MUNTHU OMWE AKHALI ZIMOLA

  • ATSOGOLERI WA CIPEMBEDZO AKHALI ‘AZIMOLA’

Afarizeu adalamba kukhulupira kuti Jezu adapoza munthu omwe adabadwa zimola, tenepo adacemera abereki wa munthuyo. Aberekiwo akhadziwa kuti nkhani imweyi ingadawacitisa kuti ‘acosedwe mu sinagoga.’ (Juwau 9:22) Ndipo penu angadacosedwa mu sinagogamo, bzingadawacitisa kuti aleke kuceza, ne kucita malonda na Ajuda anzawo.

Afarizeuwo adacita mibvunzo miwiri kwa abereki wa munthuyo: ‘Kodi uyu ndiye mwana wanu omwe mumbalewa kuti adabadwa zimola? Kodi bzacitika tani kuti iye ayambe kuwona?’ Aberekiwo adatawira kuti: ‘Timbadziwa kuti umweyu ni mwana wathu ndipo adabadwadi zimola. Koma tin’dziwa lini kuti bzacitika tani kuti iye ayambe kuwona, ndipo tin’dziwambo lini kuti ni mbani omwe amufungula masoya.’ Napo kuti mwanayo adawauza abereki wacewo bzomwe bzidacitika, koma aberekiwo adatawira Afarizeuwo mwakucenjera kwene-kwene. Iwo adati: ‘Mubvunzeni mwenekaciroyu. Iye ni mkulu; an’kwanisa kufotokoza yekha.’—Juwau 9:19-21.

Tenepo, Afarizeuwo adamucemeresa pomwe munthuyo, acimugopswa mwa kumuuza kuti, Jezu amugumana na mulandu. Iwo adalewa kuti: ‘Pasa mbiri Mulungu! Pakuti tinkudziwa kuti munthu umweyo ni nyapikado.’ Mwa kunyoza bzomwe iwo adalewabzo munthu omwe akhali zimolayo adalewa kuti: ‘Penu iye ni nyapikado, inepano ndin’dziwa lini. Bzomwe ndin’dziwa mpsakuti inepano ndikhali zimola koma tsapano ndinkukwanisa kuwona.’ —Juwau 9:24, 25.

Pakusaya kufuna kuti nkhaniyo imale tenepoyo, Afarizeu adabvunza pomwe munthuyo kuti: ‘Kodi iye wakucita tani? Kodi wafungula tani maso yakoya?’ Munthuyo adakhwimika, aciwatawira kuti: ‘Inepano ndakuuzani kale, tsono imwepo mulibe kufuna kubva. Thangwe ranyi mun’funa kubva pomwe? Kodi imwepo mun’funambo kukhala anyakupfunza wace?’ Bzimwebzi bzidawakalipisa kwene-kwene Afarizeuwo ndipo adalewa kuti: ‘Iwepo ndiwe nyakupfunza wa munthu umweule, koma ifepano ndife anyakupfunza wa Mozeji. Timbadziwa kuti Mulungu adalewalewa na Mozeji, tsono pakulewa bza munthu umweyo, ifepano tin’dziwa lini komwe iye adacokera.’—Juwau 9:26-29.

Munthuyo adadabwa kwene-kwene na bzomwe Afarizeu adalewa, ndipo iye adati: ‘Bzimwebzi mpsakudabwisa, kuti imwepo mun’dziwa lini komwe iye adacokera, tsono iye wafungula maso yanguya.’ Patsogolo pace munthuyo adalewa nfundo yomwe aliwe-nse akhaidziwa bwino yakulewa bza munthu omwe Mulungu ambamutetekera na kutawira mipembo yace. Iye adalewa kuti: ‘Timbadziwa kuti Mulungu ambatetekera lini anyapikado, koma munthu ali-wense omwe ambamugopa na kucita kufuna kwace, iye ambatetekera munthu umweyo. Kuyambira kale-kale tikanati kubva kuti munthu adafungula maso ya munthu omwe adabadwa zimola.’ Na bzimwebzi munthuyo adamaliza na mafala yakuti: ‘Bzingadakhala kuti munthuyo alibe kucokera kwa Mulungu, angadakwanisa lini kucita cinthu ciri-cense.’—Juwau 9:30-33.

Pomwe Afarizeu adawona kuti ankutazira kumugaza munthuyo, iwo adayamba kumukalipira kuti: ‘Iwepo udabadwa na pikado, tsono un’funa kupfunzisa ifepano?’ Tenepo, iwo adamuthamangisa mu sinagogamo.—Juwau 9:34.

Pomwe Jezu adabva bzomwe bzidacitikabzo, adamunyangana munthuyo acimubvunza kuti: ‘Kodi iwepo umbam’khulupira Mwana wa munthu?’ Nyakupozedwayo adalewa kuti: ‘Kodi iye ni mbani Mbuya, kuti ndimukhulupire?’ Jezu adamutsimikizira munthuyo kuti: ‘Kulewa cadidi iwepo wamuwona, ndipo ndiye omwe unkulewalewa nayeyu.’—Juwau 9:35-37.

Munthuyo adatawira kuti: ‘Inepano ndimbakhulupira iye Mbuya!’ Munthuyo adagodamira Jezu kuti alatize ulemu na cikhulupiro, tenepo Jezuyo adalewa kuti: ‘Ndidabwera m’dziko muno kudzayeruza, kuti omwe ambawona lini awone ndipo omwe ambawona akhale azimola.’ —Juwau 9:38, 39.

Pomwe Jezu akhalewa mafala yamweya, Afarizeu akhali pamwepo ndipo akhabziwona kuti akhali lini azimola. Pakukumbukira kuti iwo akhana udindo  bwakutsogolera pa bzinthu bzauzimu, kodi Afarizeuwo adabva tani na bzomwe Jezu adalewabzo? Pakufuna kubzikhotcerera, iwo adabvunza Jezu kuti: ‘Kodi ifepanombo ndife azimola?’ Jezu adawatawira kuti: ‘Imwepo mungadakhala azimola, mungadakhala lini na pikado. Tsono pakuti imwepo munkulewa kuti, “Tikuwona,” pikado yanu inipiriza kukhala.’ (Juwau 9:40, 41) Bzingadakhala kuti Afarizeuwo akhalibe udindo bwakupfunzisa Ajuda, bzingadabveka kulamba Jezu kuti ni Mesiya. Tsono thangwe rakuti akhadziwa Cakutonga, bzomwe iwo adacita pakulamba Jezu ikhali pikado ikulu.