Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 109

Jezu Adatsimula Atsogoleri wa Cipembedzo

Jezu Adatsimula Atsogoleri wa Cipembedzo

MATEU 22:41–23:24 MARKO 12:35-40 LUKA 20:41-47

  • KODI KRISTU NI MWANA WA YANI?

  • JEZU ADAZIMBULA CINYENGO CA ANYAMADULANTHAKA WACE

Atsogoleri wa bzipembedzo adatazira kucitisa manyazi Jezu ndipo adatazirambo kumuphata kuti akamupereke kwa Aroma. (Luka 20:20) Tenepo, pa Nisani 11, pomwe Jezu akhali ku templo, anyamadulanthaka wace adabwera kuti adzamutape mkanwa, koma ulendo bumwebu bzinthu bzidacinja. Jezu ndiye adayamba kuwacita mibvunzo ndipo adalatiza padeca kuti akhali Mesiya. Iye adawabvunza kuti: ‘Munkukumbuka tani bza Kristu? Ni mwana wa yani?’ (Mateu 22:42) Wanthu akhadziwa kuti Kristu ayai Mesiya an’dzacokera mu mzere wa Davide. Tenepo, umweyu ndiwo mtawiro omwe iwo adaupereka.—Mateu 9:27; 12:23; Juwau 7:42.

Jezu adawabvunza kuti: ‘Tsono thangwe ranyi Davide mwakutsogoledwa na mzimu adamucemera Mbuya, pomwe akhalewa kuti: “Yahova wauza mbuya wangu kuti: ‘Khala ku boko langu la madidi, mpaka nditaikha anyamadulanthaka wako ninga cakupondera minyendo yako’”? Tsono penu Davide adamucemera Mbuya, angakhale tani mwana wace?’—Mateu 22:43-45.

Afarizeuwo alibe kutawira cinthu thangwe akhadikhirira kuti munthu wakucokera mu mzere wa Davide ndiye omwe angadadzawapulumusa mu utongi bwa Aroma. Tsono pakufotokoza mafala ya Davide yakugumanika pa Psalymo 110:1, 2, Jezu adalatiza kuti Mesiya akhali wapadzulu kwene-kwene kuposa mtongi ali-wense wa pansi pano. Jezu adafotokoza kuti Mesiya ni Mbuya wa Davide ndipo an’dzayamba kuphatisa basa mphanvu zace akadzakhala ku boko la madidi la Mulungu. Mtawiro wa Jezuyu, udawasaisa cakulewa.

Anyakupfunza wace na wanthu winango azinji, akhandobvesera. Tenepo, Jezu adayamba kulewalewa nawo, aciwacenjeza bza anembi na Afarizeu. Iye adawauza kuti wanthu amwewa ‘abzikhazika pa mpando wa Mozeji’ kuti apfunzise Cakutonga ca Mulungu. Jezu adauza abveseriwo kuti: ‘Mbacitani ndipo mbatewezani bzense bzomwe angakuuzeni, koma lekani kucita bzomwe iwo ambacita, thangwe iwo ambandolewa koma ambabzicita lini.’—Mateu 23:2, 3.

Patsogolo pace, Jezu adafotokoza bziratizo pakulewa bza cinyengo ca anembi na Afarizeu. Iye adati: ‘Iwo ambakulisa tumakaxa tomwe tumbakhala na bzinembo ndipo ambatuphatisa basa kuti abzikhotcerere. Ajuda winango akhaikha pa mkuma ndipo winango akhabvala ku boko tumakaxa tomwe tukhana mafala ya m’Cakutonga. Tsono Afarizeu akhabvala tumakaxa tukulu kuposa tumwetu kuti awoneke ninga wakubzipereka kwene-kwene pa kuteweza Cakutonga. Kupambula bzimwebzi, iwo ‘akhatalimphisa nthere za mphepete mwa mikanjo yawo.’ Ajirayeri akhafunika kuikha ntherezo mphepete mwa mikanjo yawo, tsono Afarizeu akhawonesesa kuti nthere zawo, n’zitali-zitali kwene-kwene. (Mirewengo 15:38-40) Iwo akhacita bzimwebzi kuti ‘wanthu awawone.’—Mateu 23:5.

Jezu akhadziwa kuti anyakupfunza wace angadayambambo kutengera mzimu wakufuna kubvekera, ndipopa iye adawapasa malango yakuti: ‘Lekani kubvuma kumbacemeredwa Rabi, thangwe rakuti mpfunzisi wanu ni m’bodzi yekha basi, ndipo mwensenemwe ndimwe abale. Ndipo lekanimbo kumbacemera munthu ali-wense wa pansi pano kuti Baba, pakuti Baba wanu ni m’bodzi yekha, Omwe ali kudzulu. Lekani kumbacemeredwa atsogoleri, pakuti Mtsogoleri wanu ni m’bodzi yekha basi, Kristu.’ Tsono anyakupfunzawo akhafunika kucita ciyani, ndipo akhafunikambo kumbabziwona tani? Jezu adawauza kuti. ‘Koma omwe ni mkulu pakati panu, akhale mtumiki wanu. Ali-wense wakubzikuza an’dzacepesedwa, koma ali-wense wakubzicepswa an’dzakuzidwa.’—Mateu 23:8-12.

Patsogolo pace, Jezu adalewa bzomwe bzin’dzacitikira anembi na Afarizeu wacinyengo. Iye adati: ‘Tsoka kwa imwe anembi na Afarizeu, wakunyenga imwe! Thangwe mukufungira wanthu umambo bwa Mulungu; thangwe imwepo mun’pita lini ndipo mukuletsa omwe akufuna kukapita kuti aleke kupita.’—Mateu 23:13.

Jezu adatsimula Afarizeu thangwe iwo akhawona lini bzinthu bzauzimu ninga momwe Yahova ambawonera, ndipo bzimwebzi bzikhawoneka pa bzakutonga bzakusaya kubveseseka bzomwe iwo akhaikha. Mwa ciratizo, iwo akhalewa kuti: ‘Penu munthu angalumbirire templo, palibe mulandu, koma munthu akalumbirira oro  ya mu templo, asunge lumbiro lace.’ Iwo akhalatiza kuti akhafuna kwene-kwene cuma thangwe akhawona oro ya mu templo kukhala yakufunika kwene-kwene kuposa temployo yomwe ikhali mbuto yakunamatira Yahova. Ndipo iwo akhanyoza ‘bzinthu bzakufunika bza cirungamo, nsisi na kukhulupirika.’—Mateu 23:16, 23; Luka 11:42.

Jezu adacemera Afarizeu kuti ‘atsogoleri azimola, omwe akhasusa bzakumwa bzawo kuti acose mbudu, tsono akhakhudyula ngamira.’ (Mateu 23:24) Afarizeuwa akhasusa vinyu wawo kuti acose mbudu thangwe zikhali mu thimu la tulombo twakupswipizidwa. Koma iwo akhapulumbudza bzinthu bzakufunika kwene-kwene bza m’Cakutonga, kucita bzimwebzi bzikhali ninga kukhudyula ngamira yomwe ikhalimbo cirombo cakupswipizidwa.—Mwambo 11:4, 21-24.