Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 103

Kucenesedwa Pomwe kwa Templo

Kucenesedwa Pomwe kwa Templo

MATEU 21:12, 13, 18, 19 MARKO 11:12-18 LUKA 19:45-48 JUWAU 12:20-27

  •   JEZU ADATEMBERERA MUTI WA MKUYU NDIPO ADACENESA TEMPLO

  • JEZU ADAFUNIKIRA KUFA KUTI WANTHU AZINJI ADZAGUMANE MOYO WAKUSAYA KUMALA

Jezu na anyakupfunza wace adakhala nsiku zitatu ku Betanya pomwe adafika kucokera ku Jeriko. Tsapano ku macibese-bese kwa nsiku ya ciposi pa Nisani 10, iwo adanyamuka, aciyenda ku Jeruzalemu. Tsono Jezu akhabva njala kwene-kwene. Pomwe adawona muti wa mkuyu, iye adayenda kumweko kuti akadye nkhuyu. Tsono kodi mutiyo ukhadaberekadi nkhuyuzo?

Bzimwebzi bzidacitika kuphampha kwa mwezi wa Março koma nkhuyu zikhayamba kufwira mwezi wa Junho. Tenepo, muti wa mkuyuyo udafulumiza kupfundira masamba ndipo bzimwebzi bzidacitisa kuti Jezu akumbuke kuti angadakagumana nkhuyu zakuyambirira. Tsono pomwe adafika pamutipo, adawona kuti mukhalibe cinthu. Masambayo yadacitisa wanthu kuwona ninga kuti mukhana nkhuyu. Ndipopa Jezu adalewa kuti: ‘Palibe munthu omwe an’dzadya pomwe bzisapo bzako mpaka muyaya.’ (Marko 11:14) Nthawe imweyoletu mutiyo udayamba kuuma, ndipo anyakupfunza wace adadzabvesesa thandauzo la bzimwebzi mangwana yace.

Palibe kupita nthawe itali, Jezu na anyakupfunza wace adafika ku Jeruzalemu. Pomwe iwo adafika, adayenda ku templo kukawona bzinthu bzomwe akhadabziwona kale dzulo lace masikati. Pa nthawe imweyi, Jezu adacita bzizinji kuposa kundoyenda kukawona bzinthu ku templo. Iye adacita bzinthu ninga bzomwe akhadacita kale kwa magole matatu m’mbuyomo pa Paskwa ya mu 30 EC. (Juwau 2:14-16) Pa nthawe imweyi, Jezu ‘adathamangisa anyakugulisa malonda mu templo na anyakugula.’ Iye adagwesambo ‘meza za anyakucinja kobiri na mipando ya anyakugulisa nkhangaiwa.’ (Marko 11:15) Iye alibe kubvumiza kuti munthu ali-wense omwe wanyamula mtolo, kupita na ku temploko ninga njira yacigwatira pakuyenda ku mbuto inango ya mu mzindamo.

Thangwe ranyi Jezu adathamangisa anyakucinja kobiri pabodzi na anyakugulisa bzifuwo mu templo? Iye adalewa kuti: ‘Kodi bziribe kunembedwa kuti, “Nyumba yangu in’dzacemeredwa nyumba yakupembera mitundu yense”? Koma imwepo mwaisandusa mphako ya akapondo.’ (Marko 11:17) Jezu adalewa kuti wanthu amwewa akhali akambowa thangwe rakuti akhagulisira wanthu bzifuwo kuti akapereke nsembe pa mtengo wakuumira kwene-kwene. Tenepo, Jezu akhawona kuti bzomwe wanthuwo akhacita kukhali kuba.

Pomwe akulu-akulu wa ansembe, anembi, pabodzi na wanthu winango wa udindo adabva bzomwe Jezu adacita, iwo adapangana bza kuti aphe Jezuyo. Koma pakhana bvuto linango. Iwo akhagumana lini njira ya bwino yakuti amuphere, thangwe wanthu azinji akhayenda kwa iye kuti akabvesere bzomwe akhapfunzisa.

Ajuda pabodzi na wanthu winango wakutembenukira kucijuda, adayenda ku mwambo wa Paskwa. Winango wa iwo akhali Agerego. Ageregowo akhafuna kugumana na Jezu mwakuti iwo adabvunza Firipo penu bzingadakwanisika kuwonana naye. Pinango iwo adakabvunza Firipo thangwe dzina limweri likhali lacigerego. Tenepo, mpsakukwanisika kuti Firipo akhapenukira kuti bzikhali bzakuthemera ayai ne kuti iwo awonane na Jezuyo. Tenepo, iye adakacezerana na Andereya bza nkhani imweyi, ndipo awiriwo adakalewalewa na Jezu. Pa nthawe imweyo, Jezu akhali mu templo basi.

Jezu akhadziwa kuti akhadasala pang’ono kuti aphedwe, tenepo, imweyi ikhali lini nthawe yakuti iye acite bzinthu bzakukondwesa wanthu ayai kuti abvekere. Iye adatawira apostolo wace awiriwo mwakuwafotokozera there lakuti: ‘Yafika nthawe yakuti Mwana wa Munthu atumbizidwe. Cadidi ndinkukuuzani kuti: Kambewu ka tirigu kakasaya kugwa pa mataka kacifa, kambapitiriza kukhala kabodziko. Koma kakafa, kambadzabereka bzisapo bzizinji.’—Juwau 12:23, 24.

Kambeu kabodzi ka tirigu kangawoneke ninga kakusaya phindu. Koma kakabzalidwa, kambeuko ‘kambafa’ ndipo patsogolo pace kambadzamera, kacikula ndipo kambadzabereka bzisapo bzizinji. Bzimwebzi ndibzo bzomwe bzidacitikira Jezu, omwe akhali munthu wakulungamiratu. Jezu adakhala wakukhulupirika mpaka infa yace. Thangwe ra bzimwebzi, wanthu azinji omwe ana mtima wakubzipereka, ana mwayi wakudzatambira moyo wakusaya kumala. Ndipopa Jezu adalewa kuti: ‘Ali-wense wakufuna moyo wace an’dzaupfudza, tsono omwe aniwenga moyo m’dziko lino, ankuukoyera ku moyo wakusaya kumala.’—Juwau 12:25.

Jezu akhandokumbukira lini bza iye yekha, tenepo iye adalewa kuti: ‘Penu munthu an’funa kunditumikira, anditewere, ndipo komwe ndin’dzakhalako, mtumiki wanguyo an’dzakhalambo kumweko. Munthu ali-wense wakutumikira ine, umweyo an’dzalemekezedwa na Baba.’ (Juwau 12:26) Umweyu ukhali mwayi ukulu kwene-kwene thangwe wanthu omwe ambalemekezedwa na Baba, an’dzatonga pabodzi na Kristu mu Umambo.

Pakudziwa kuti angadaboneresedwa, aciphedwa mwakuwawa kwene-kwene, Jezu adati: ‘Tsapano moyo wangu unkutsautsika, ndingalewe pomwe ciyani ine? Baba, ndipulumuseni mu nthawe yakutsautsayi.’ Bzimwebzi bzinkuthandauza lini kuti Jezu akhafuna kutazira kukwanirisa bzakufuna bza Baba wace. Tinkulewa tenepo thangwe iye adapitiriza kulewa kuti: ‘Koma nthawe imweyi in’funika kundifikiradi pakuti ndibzo bzomwe ndidabwerera.’ (John 12:27) Jezu akhafunisisa kucita bzense bzomwe Mulungu akhafuna kuphatanidza bza kupereka moyo wace ninga nsembe.