Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 124

Juda Adapereka Jezu kwa Anyamadulanthaka

Juda Adapereka Jezu kwa Anyamadulanthaka

Mateu 26:47-56 Marko 14:43-52 Luka 22:47-53 Juwau 18:2-12

  • JUDA ADAPEREKA JEZU M’ZUNDE LA DJETSEMANI

  • PEDRU ADAGWATA KHUTU LA MUNTHU MUNANGO

  • JEZU ADAMANGIDWA

Juda adafika komwe kukhana Jezu patapita pakati pa usiku. Pa nthaweyi, wansembe akhadabverana kuti alipire Juda kobiri 30 za siriva kuti apereke Jezu. Tenepo Juda adatsogolera akulu-akulu wa ansembe, Afarizeu, gulu la acikunda wa Roma omwe akhana bzifuzo pabodzi na mtsogoleri wawo kuti akanyang’ane Jezuyo.

Bzinkuwoneka kuti pomwe Jezu adacosa Juda m’cipinda comwe adacitira msinda wa Paskwa, ni pomwe Judayo adayenderatu kwa akulu-akulu wa ansembe. (Juwau 13:27) Akulu-akulu wa ansembewo adatsonkhanisa wa mphanvu za umangi wacijuda pabodzi na gulu la acikunda. Pinango Juda adatoma kuyenda na thimulo ku nyumba yomwe Jezu adacitira msinda wa Paskwa kule. Pakuti alibe kumugumana, wanthuwo adayambuka cigwa ca Kidironi ndipo adafika mu zunde la Djetsemani. Kuthumizira pa bzifuzo bzomwe akhadanyamulabzo, iwo akhadatengambo mitsatso ya moto na mibvuniko, kulatiza kuti akhadatsimikiza kuphata Jezu.

Pomwe Juda pabodzi na thimu lire adakwira m’phiri la Mioliva, iye akhadziwa komwe angadakamugumana Jezu. Tinkulewa tenepo thangwe rakuti nsiku zing’ono-ng’ono m’mbuyo mwace, Jezu akhambaima m’zundemo pakuyenda ku Jeruzalemu na pakubwerera ku Betanya. Ndipo pakuti tsapano bukhali usiku, pinango Jezu akhadabisika na mithunzi ya miti ya mioliva yomwe ikhali m’zundemo. Tsono, kodi acikunda omwe pinango akhanati kumuwona kale Jezuyo, angadamuzindikira tani? Pakufuna kuthandiza acikundawo, Juda adawauza kuti angadakawapasa cizindikiro. Iye adawauza kuti: ‘Ule omwe inepano ndikamumpsompsoneyo, ngumweyoletu. Mum’phate muciyenda naye ndipo muleke kumusiya.’—Marko 14:44.

Atafika m’zundemo, Juda adawona Jezu ali pabodzi na apostolo wace, ndipo adayenderatu pana iyepo aciti: ‘Macibese, Rabi!’ Ndipo adamumpsompsona mwalufoyi. Tsono Jezu adamubvunza kuti: ‘Xamwali, kodi wadzatani kani?’ (Mateu 26:49, 50) Ndipo Jezu adapitiriza kulewa kuti: ‘Kodi Juda, unkupereka Mwana wa Munthu mwakucita kumumpsompsona?’ (Luka 22:48) Tsapano Jezu adasiya kelewalewa na Judayo aciyamba kulewalewa na thimulo.

Tenepo Jezu adayenda pomwe pakhana thimu la wanthu omwe akhana mitsatso ya moto na mibvuniko wale, aciwabvunza kuti: ‘Kodi munkunyang’ana yani?’ Ndipo thimulo lidatawira kuti: ‘Jezu Mnazaleti.’ Ndipo mwakukhwimika iye adati: ‘Ndinepano.’ (Juwau 18:4, 5) Atabva bzimwebzo wanthuwo adagwa pansi thangwe akhadziwa lini bzomwe bzingadacitika.

Mbuto mwa kuthawa, pakuti mpata ukhadagumanika, iye adaima aciwabvunza pomwe kuti akhanyang’ana yani. Wanthuwo adatawira pomwe kuti: ‘Jezu Mnazaleti.’ Ndipo iye mwakuderekha adawauza kuti: ‘Ndakuuzani kale kuti ndinepano. Tsono, penu ndine omwe munkunyang’ana, alekeni awa ayende.’ Napo pa nthawe yakunesayi, Jezu adakumbukira bzomwe akhadalewa kale m’mbuyo kuti angadadzaluza lini nyakupfunza wace nee na m’bodziyo. (Juwau 6:39; 17:12) Jezu adasamalira apostolo wace wakukhulupirika, ndipo alibe kuluza na m’bodziyo koma ‘mwana wakudzapfudzidwa yekha,’ omwe akhali Juda. (Juwau 18:7-9) Tenepo, adakumbira thimulo kuti lireke anyakupfunza wace ayende.

Pomwe apostolo adawona kuti acikundawo alamuka aciyenda pomwe pakhana Jezu, iwo adabvunza Jezuyo kuti: ‘Mbuya, kodi tiwateme na mphanga?’ (Luka 22:49) Koma Jezu akanati kuwatawira, Pedru adasolola mphanga ibodzi pa mphanga ziwiri zomwe akhanazo, ndipo adagwata nalo khutu la madidi la nyabasa wa mkulu wa ansembe wakucemeredwa Maliko.

Koma Jezu adaphata khutu la nyabasayo acimupoza. Na tenepo, iye adapfunzisa nfundo yakufunika  kwene-kwene. Iye adauza Pedru kuti: ‘Bweza mphangayo m’mbuto mwace, pakuti wense omwe aniphata mphanga, an’dzafa na mphanga.’ Jezu akhali wakukonzeka kuti amangidwe. Ndipopa iye adati: ‘Tsono bzingadatewezeka tani bzomwe bzidalewedwa m’Mabukhu ya apolofeta, kuti bzimwebzi bzikhafunika kucitika tenepa?’ (Mateu 26:52, 54) Ndipo iye adathumizira kuti: ‘Kodi ndingamwere lini m’cimwero comwe Babangu wandipasa?’ (Juwau 18:11) Mafalaya yambalatiza kuti Jezu akhali wakukonzeka kucita kufuna kwa Yahova, ndipo adabvuma kufa.

Ndipo Jezu adabvunza thimu la wanthulo kuti: ‘Mwabwera na mphanga na bzibonga, kudzandimanga, ningati ndine kambowa? Nsiku zense ndikhakhala namwe mu templo, ndicimbapfunzisa; ndipo imwepo mulibe kundimanga. Tsono bzensebzi bzacitika tenepa kuti bzitewezedwe bzomwe bzidanembedwa na apolofeta.’—Mateu 26:55, 56.

Gulu la acikunda, mtsogoleri wa acikundawo pabodzi na wa mphanvu za umangi wacijuda adaphata Jezu acimumanga. Pomwe apostolowo adawona bzimwebzo iwo adathawa. Tsono ‘mulumbwana munango’ alibe kuthawa. Pinango mulumbwanayo akhali Marko omwe akhali nyakupfunza wa Jezu, ndipo cakulinga cace cikhali kutewera komwe wanthuwo angadayenda na Jezuyo. (Marko 14:51) Wanthu winango pa thimulo adamuzindikira mulumbwanayo, ndipo akhafuna kumuphata. Ndipopa iye adathawa acisiya cakubvala cace.