Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 117

Ciraliro ca Mbuya

Ciraliro ca Mbuya

MATEU 26:21-29 MARKO 14:18-25 LUKA 22:19-23 JUWAU 13:18-30

  • JEZU ADAZIMBULA JUDA KUTI NDIYE OMWE AN’DZAMUPEREKA

  • JEZU ADAYAMBISA MSINDA WAKUKUMBUKIRA INFA YACE

Akanati kuyambisa msinda wa Paskwa, Jezu adapfunzisa apostolo wace khalidwe lakubzicepswa pomwe adatsuka nzayo zawo. Pomwe udamala msinda wa Paskwa, Jezu adalewa mafala yomwe yakhadalewedwa kale na Davide kuti: ‘Munthu omwe ndikhakhala naye mwa mtendere, omwe ndikhamukhulupira, omwe ndikhadya naye cakudya cangu, wandiphindukira.’ Ndipo adalewa pomwe kuti: ‘M’bodzi wa imwepo an’ndipereka.’—Psalymo 41:9; Juwau 13:18, 21.

Apostolowo adayamba kunyang’anisana ndipo ali-wense adabvunza kuti: ‘Mbuya, kodi ndine?’ Napo Juda Sikaliyoti adabvunzambo. Pakuti Juwau akhakhala pafupi na Jezu, Pedru adauza Juwauyo kuti abvunze kuti munthuyo ni mbani. Tenepo, Juwau adafenderera Jezu acimubvunza kuti: ‘Mbuya, kodi munthuyo ni mbani?’—Mateu 26:22; Juwau 13:25.

Jezu adatawira kuti: ‘Ni ule omwe ndinimupasa dutswa la mkate lomwe ndinilinconca.’ Tenepo Jezu adatenga mkate aciunconca mu mbale yomwe ikhali pameza ndipo adapasa Juda, patsogolo pace adalewa kuti: ‘Mwana wa munthu ankucokadi ninga momwe Bzinembo bzimbalewera bza iye, koma tsoka munthu omwe ankupereka Mwana wa munthuyo! Bzingadakhala bwino munthu umweyu angadasaya kubadwa.’ (Juwau 13:26; Mateu 26:24) Patsogolo pace Sathani adayamba kutsogolera makumbukidwe ya Juda. Pakuti Juda akhacita kale bzinthu mwa cinyengo iye adabvuma kuti Sathani amuphatise basa ndipo bzimwebzi bzidacitisa kuti akhale ‘mwana wakudzapfudzidwa.’—Juwau 6:64, 70; 12:4; 17:12.

Jezu adauza Juda kuti: ‘Bzomwe ukucita ubzicite mwakamfulumize.’ Pakuti Juda akhakoya kaxa ya kobiri, apostolo winangowo akhakumbuka kuti Jezu akhamuuza kuti: ‘“Agule bzinthu bzense bzakufunikira bza cikondweso,” ayai kuti apereke cinthu ciri-cense kwa anyakusauka.’ (Juwau 13:27-30) Koma Juda adacoka kuti akanyang’ane njira yakuperekera Jezu.

Usiku bomwe adacita msinda wa Paskwa, Jezu  adayambisa msinda unango. Iye adatenga mkate, adapemba, adaubedula aciupereka kwa apostolo wace kuti adye. Pomwe adawapasa adalewa kuti: ‘Mkateyu unkuthandauza thupi langu lomwe lin’dzaperekedwa thangwe ra imwepo. Pitirizani kumbacita bzimwebzi pakundikumbukira.’ (Luka 22:19) Apostolowo akhapasirana mkateyo kuti ali-wense adye.

Patsogolo pace, adatenga kopo ya vinyu, adapemba aciipereka kwa apostolo wace. Ali-wense adamwa pang’ono. Pomwe apostolowo akhamwa Jezu adalewa kuti: ‘Kopoyi inkuimira mpangano upsa mwa mulopa wangu, omwe un’dzatayidwa thangwe ra imwepo.’—Luka 22:20.

Mwa kucita bzimwebzi Jezu adakhazikisa msinda wakukumbukira infa yace ndipo ateweri wace an’funika kucita msindayu pa Nisani 14 gole liri-lense. Pakucita msinda umweyu ambakumbukira bzomwe Jezu pabodzi na Baba wace adacita pakuthandiza wanthu wakukhulupirika kutsudzulidwa ku pikado na infa. Msinda wa Paskwa omwe Jezu adaucita ukhana thandauzo lakusiyana na Paskwa yomwe Ajuda akhacita, thangwe msindayu udalatiza kuti cipulumuso cacadidi cikhali lini kokha kwa Ajudawo koma kwa ali-wense omwe angakhulupire Jezu.

Jezu adalewa kuti ‘mulopa wace un’dzataidwa thangwe ra wanthu azinji kuti alekereredwe pikado zawo.’ Winango omwe an’dzalekereredwa pikado zawo ni apostolo wace pabodzi na wanthu winango wakukhulupirika. Wanthu amwewa ndiwo omwe an’dzakatonga pabodzi na Jezu mu Umambo bwa Baba wace.—Mateu 26:28, 29.