Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 24

Jezu Adapalizira ku Madera Mazinji ya ku Galileya

Jezu Adapalizira ku Madera Mazinji ya ku Galileya

MATEU 4:23-25 MARKO 1:35-39 LUKA 4:42, 43

  • JEZU NA ANYAKUPFUNZA WACE ANAI ADAYENDA KU GALILEYA

  • WANTHU AZINJI ADABVA BZOMWE JEZU AKHACITA NA UPALIZI BWACE

Pomwe Jezu na anyakupfunza wace anai akhali ku Kafarinaumu, akhadatanganidwa kwene-kwene. Napo usiku, wanthu wa ku Kafarinaumuwo, adamubweresera atenda kuti awapoze. Jezu akhasairatu nthawe yakuti acitembo bzinthu bzace payekha.

Koma mangwana yace kumacibese-bese pomwe kukana kam’dima, Jezu adamuka, aciyenda ku mbuto kwa yekha-yekha. Iye adayenda kumweko kuti akapembe kwa Baba wace payekha. Koma alibe kukhala nthawe itali. Pomwe wanthu adazindikira kuti Jezu pakhalibe, ‘Simau na anzace wale adayamba kumunyang’ana.’ Pinango Pedru ndiye akhawatsogolera thangwe Jezu akhadafikira kumui kwace.—Marko 1:36; Luka 4:38.

Pomwe iwo adamugumana Jezuyo, Pedru adati: ‘Wanthu wense ankukunyang’anani.’ (Marko 1:37) Pamwepo, wanthu wa ku Kafarinaumuwo akhafuna lini kuti Jezu acoke. Iwo akhakomedwa kwene-kwene na bzomwe Jezuyo akhacita, mpaka ‘wanthuwo akhamuletsa kuti awasiye.’ (Luka 4:42) Tenepo, kodi Jezu adabwera pansi pano na cakulinga ca kudzacita bzakudabwisa? Kodi akhafunika kuphata basa lace mu mzinda umweyu basi? Kodi Jezu adaitawira tani mibvunzo imweyi?

Jezu adatawira anyakupfunzawo kuti: ‘Mbatiyendeni kunango, ku midzi ya pafupi kuti ndikapalizirembo kumweko, pakuti ndidabwerera cakulinga cimweci.’ Ndipo Jezu adauzambo wanthu omwe akhafuna lini kuti Jezuyo acoke kuti: ‘Bzin’funika ndikadziwise bzipsa bzabwino bza Umambo bwa Mulungu m’mizinda minango, thangwe ndidatumidwa kuti ndidzacite bzimwebzo.’—Marko 1:38; Luka 4:43.

Tenepo, cakulinga cikulu comwe Jezu adabwerera pansi pano, cikhali ca kudzapalizira bza Umambo bwa Mulungu. Umambobo ndibo mun’dzacenesa dzina la Baba wace, bucidzamalisa mabvuto yense ya wanthu. Jezu adalatiza padeca kuti akhadatumidwadi na Mulungu mwa kucita bzakudabwisa bzakusiyana-siyana. Mu njira ibodzi-bodziyi, Mozeji adacitambo bzakudabwisa m’magole mazinji pomwe Jezu akhanati kubwera pansi pano, ndipo bzomwe adacitabzo bzidalatiza kuti iye akhadatumidwa na Mulungu.—Kufuluka 4:1-9, 30, 31.

Tenepo Jezu pabodzi na anyakupfunza wace anaiwo, adacoka ku Kafarinaumu, aciyenda kukapalizira ku mbuto zinango. Anyakupfunza anaiwo akhali Pedru na m’bale wace Andereya, pabodzi na Juwau na m’bale wace Tiyago. Pakhadapita kale mdzinga wathunthu kucokera pomwe Jezu adawacemera kuti ambafambe nawo pabodzi.

Jezu na anyakupfunza wace anaiwo, adayamba kupalizira mu mzinda wa Galileya ndipo upalizibo budawafambira bwino kwene-kwene! Tenepo, mbiri yakulewa bza Jezuyo idafika kutali kwene-kwene. Mbiriyo, ‘idamwazika mu Siriya mwense,’ kuphatanidza m’cigawo ca Dekapoli comwe cikhana mizinda yakukwana 10, mpaka ku ng’ambu inango ya Mkulo wa Joridano. (Mateu 4:24, 25) Wanthu azinji wa m’mizinda imweyi kuphatanidza wanthu wa ku Judeya, adatewera Jezu na anyakupfunza wace. Ndipo wanthu azinji adamubweresera atenda kuti adzapozedwe. Jezu alibe kufuna kuwakalipisa, iye adawapozadi, acicosambo mizimu yakuipa yomwe ikhadapotera wanthu winango pamwepo.