Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 Pfunziro 8

Thangwe Ranyi Mulungu Ambalekerera Kuipa na Kubonera?

Thangwe Ranyi Mulungu Ambalekerera Kuipa na Kubonera?

1. Kodi kuipa kudayamba tani?

Mulungu ankubvumiza wanthu kutonga mu nthawe yakukwanira kufuna kulatiza kuti iwo wangamalise lini mabvuto ya wanthu

Kuipa kudayamba pansi pano ipo Sathani adalewa gunkha lakutoma. Sathani pakuyambirira akhali anjo wakulungamiratu, tsono “iye alibe kulimbika m’cadidi.” (Juwau 8:44) Iye adakuza cikhumbo cakufuna kunamatidwa comwe ni ugo bwa Mulungu basi. Sathani adanamiza mkazi wakutoma, Eva, acim’konwesa kubvera iye kusiya kubvera Mulungu. Adamu adaphatana na Eva pakuleka kubvera Mulungu. Kusankhula kwa Adamu kudabweresa mabvuto na infa.​—Werengani Ciyambo 3:1-6, 19.

Ipo Sathani adauza Eva kuti aleke kubvera Mulungu, iye akhayambisa kuphindukira utongi bwa Mulungu, ayai ugo bwace ninga Mkululetu. Wanthu wazinji wankuphatana na Sathani pakulamba Mulungu ninga Ntongi wawo. Tenepo, Sathani adakhala “ntongi wa dziko.”​—Werengani Juwau 14:30; 1 Juwau 5:19.

2. Kodi cilengedwe ca Mulungu cikhadaphonyeka?

Mabasa yense ya Mulungu njakulungamiratu. Wanthu na wanjo womwe Mulungu adawalenga wakhana mkhalidwe wakubvera Mulungu mwakulungamiratu. (Bzakutonga 32:4, 5) Mulungu adatilenga na ufulu bwa kusankhula kucita cabwino ayai kucita cakuipa. Ufulu bumwebu bumbatipasa mpata wakulatiza lufoyi lathu kuna Mulungu.​—Werengani Tiyago 1:13-15; 1 Juwau 5:3.

3. Thangwe ranyi Mulungu ankulekerera kubonera mpaka tsapano?

Mu nthawe yakulewengeka, Yahova ankulekerera utongi bwace kuphindukiridwa. Thangwe ranyi? Kufuna kuwonesa kuti utongi bwa ali wense kupambula bwace bungabwerese lini phindu kuna wanthu. (Mpalizi 7:29; 8:9) Yapita magole 6.000 ya kulengedwa kwa wanthu, ndipo nkhaniyi njacadidi.  Maboma ya wanthu yatazira kumala na nkhondo, kuphana, kusaya cirungamo ayai matenda.​—Werengani Jeremiya 10:23; Waroma 9:17.

Mwakusiyana na utongi bwa wanthu, utongi bwa Mulungu bumbapasa phindu anyakubutawira. (Zaiya 48:17, 18) Tsapanopa, Yahova animalisa maboma yense ya wanthu. Wanthu wokha womwe wankusankhula kutongedwa na Mulungu ndiwo wan’dzakhala pa dziko la pansi.—Zaiya 11:9.​—Werengani Danyeri 2:44.

Onani vidiyo Thangwe ranyi Mulungu ankulekerera kubonera mpaka tsapano?

4. Kodi kupirira kwa Mulungu kulinkutipasa mpata wakucitanyi?

Sathani adalewa kuti wanthu wambatumikira Yahova thangwe wan’funa kugumana phindu. Mungafune kuligaza gunkha limweri? Imwepo mungakwanise! Kupirira kwa Mulungu kumbatipasa mpata tensenefe wakulatiza penu timbathandiza utongi bwa Mulungu ayai utongi bwa wanthu. Ifepano timbalatiza kusankhula kwathu pa bzomwe timbacita pa moyo wathu.​—Werengani Djobi 1:8-12; Mimwani 27:11.

5. Tingasankhule tani Mulungu ninga Ntongi wathu?

Bzakucita bzathu bzimbalatiza penu timbafunadi Mulungu ninga Ntongi wathu

Tingasankhule Mulungu ninga ntongi wathu mwa kupfunza bza iye na kunamata mwacadidi mwakuteweza Fala la Mulungu, Bibliya. (Juwau 4:23) Ifepano tingalambe Sathani ninga ntongi wathu mwa kutcenkha kupita mu ndale na mu nkhondo, ninga Jezu adacitira.​—Werengani Juwau 17:14.

Sathani ambaphatisira basa mphamvu yace mwakulimbikisa wanthu kucita bzicito bzakuipa na bzakudzonga moyo. Tikambalamba kucita bzimwebzi, wanzathu winango na wadzinza wangatiseke ayai kutigaza. (1 Pedru 4:3, 4) Tenepo ifepano tin’funika kusankhula. Kodi tin’dzacita uxamwali na anyakufuna Mulungu? Tin’dzabvera ifepano malamulo yace ya nzeru na ya lufoyi? Tikabzicita, tin’dzalatiza kuti Sathani n’nyamagunkha pa bzomwe iye adalewa kuti si tingabvere Mulungu bzikatinesa.​—Werengani 1 Wakolinto 6:9, 10; 15:33.

Lufoyi la Mulungu kuna wanthu limbatsimikiza kuti kuipa na kubonera kun’dzamala. Womwe wan’latiza kutawira bzimwebzi wan’dzakondwa na moyo wa muyaya pa dziko.​—Werengani Juwau 3:16.