Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 Pfunziro 5

Kodi Mpangano wa Mulungu na Dziko la Pansi Nguponi?

Kodi Mpangano wa Mulungu na Dziko la Pansi Nguponi?

1. Thangwe ranyi Mulungu adalenga dziko?

Yahova adapereka dziko kuna amuna na akazi. Iro ni mui wathu. Tenepo, banja lakutoma la wanthu, Adamu na Eva, liribe kulengedwa kuti likhale kudzulu—Mulungu akhadalenga kale wanjo kuti wakhale kudzuluko. (Djobi 38:4, 7) Tenepo, Mulungu adatenga mwamuna wakutoma acikamuikha m’paraizo wakudekeza wakucemeredwa zunde la ku Hedeni. (Ciyambo 2:15-17) Yahova adapasa iye na wanace wakudzabadwa kutsogolo mpata wakudzapfatsa na moyo wakusaya kumala pansi pano.​—Werengani Psalymo 37:29; 115:16.

Paciyambi, zunde la ku Hedeni ndiro likhali paraizo basi. Banja lakutoma la wanthu likhafunika kudzaza dziko na wana wawo. Na nthawe, iwo wangadatonga dziko lense wacilicitisa paraizo. (Ciyambo 1:28) Dzikoli cipo si lin’dzapfudzidwa. Iro lin’dzakhala mui wa wanthu mpaka muyaya.​—Werengani Psalymo 104:5.

Onani Vidiyo Thangwe ranyi Mulungu adalenga dziko?

2. Thangwe ranyi dzikoli si paraizo tsapano?

Adamu na Eva walibe kubvera Mulungu, tenepo Yahova adawathotha mpaka kunja kwa zunde la ku Hedeni. Paraizo ire idataika, ndipo palibe munthu adakwanisa kuibwezera. Bibliya limbati: “Dziko la pansi lidaperekedwa m’manja mwa wakuipayo.”—Djobi 9:24.​—Werengani Ciyambo 3:23, 24.

Kodi Yahova wasiyiratu mpangano wace wakuyambirira na wanthu? Ne! Iye ngwamphamvu zense. Iye angaphonye lini. (Zaiya 45:18) Iye an’dzabwezera wanthu mu mkhalidwe omwe iye akufuna.​—Werengani Psalymo 37:11, 34.

3. Kodi Paraizo in’dzabweresedwa tani?

Paraizo in’dzabweresedwa pansi pano mkati mwa utongi bwa Jezu ninga Mambo wakuikhidwa na Mulungu. Pa nkhondo yakucemeredwa Harmagedo, Jezu an’dzatsogolera wanjo wa  Mulungu acidzapfudza wense wakutsutsana na Mulungu. M’mbuyo mwace Jezu an’dzaikha Sathani m’kawoko pa magole 1.000. Wanthu wa Mulungu wan’dzapulumuka pa nkhondoyo thangwe Jezu an’dzawatsogolera na kuwakhocerera. Iwo wan’dzapfatsa na moyo wa muyaya mu paraizo pansi pano.​—Werengani Cibvumbulutso 20:1-3; 21:3, 4.

4. Kodi kubonera kun’dzamala lini?

Ni lini Mulungu an’dzamalisa kuipa pa dziko? Jezu adapereka “cizindikiro” cakulatiza nthawe yakufendera kwa cimaliziro. Bzakucitika m’dziko tsapano bzinkuikha pa ngozi miyoyo ya wanthu ndipo bzinkulatiza kuti ifepano tsapano tinkukhala “kucimaliziro ca mkonzedwe uno wa bzinthu.”​—Werengani Mateu 24:3, 7-14, 21, 22.

Ipo Jezu an’dzakhala ankutonga dziko kucokera kudzulu pa magole 1.000, iye an’dzamalisa kubonera kwense. (Zaiya 9:6, 7; 11:9) Kusiya pa kutumikira ninga Mambo, Jezu an’dzatumikirambo ninga Mkulu wa Amsembe ndipo an’dzamalisa bzakuphonya bza anyakufuna Mulungu. Tenepo, pakuphatisira basa Jezu, Mulungu an’dzamala na matenda, ukalamba na infa.​—Werengani Zaiya 25:8; 33:24.

5. Mbani an’dzakhala na moyo m’Paraizo kutsogoloku?

Ku Nyumba ya Umambo, mun’dzagumana wanthu anyakufuna Mulungu na wakufuna kupfunza momwe wangam’kondwerese

Anyakubvera Mulungu wan’dzakhala na moyo m’Paraizo. (1 Juwau 2:17) Jezu adatumiza wateweri wace kukanyang’ana wanthu wakufewa moyo waciwapfunzisa momwe wangabvumidwire na Mulungu. Lero, Yahova ankukonzekeresa bzulu na bzulu bza wanthu kuti wadzakhale m’Paraizo kutsogoloku pansi pano. (Sofoniya 2:3) Ku nyumba ya Umambo ya Mboni za Yahova, wanthu wambapfunza kukhala amuna na azibaba wabwino, na akazi na azimai wabwino. Wana na wabereki wambanamata pabodzi wacipfunza momwe wangagumanire phindu na bzipsa bzabwino.​—Werengani Mikeya 4:1-4.