Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 Pfunziro 6

N’cidikhiro Ciponi Ciripo Kuna Anyakufa?

N’cidikhiro Ciponi Ciripo Kuna Anyakufa?

1. N’bziponi bzipsa bzabwino ku cipande ca anyakufa?

Ipo Jezu adafika ku Bethanya pafupi na Jeruzalemu, xamwali wace Laza akhadamala nsiku zinai ali wakufa. Jezu adayenda ku nthutu yace pabodzi na Mariya na Marta, mpfumakazi za nyakusaikayo. Nthawe ing’ono-ng’ono, mbumba idakonkhana. Imwepo mungakwanise kukumbukira kukondwa kwa Marta na Mariya ipo Jezu adalamusa Laza acim’bweresa kudzakhala na moyo?​—Werengani Juwau 11:21-24, 38-44.

Marta akhadziwa kale bza bzipsa bzabwino ku cipande ca anyakufa. Iye adadziwa kuti Yahova an’dzalamusa anyakufa kuti wadzakhale pomwe na moyo pansi pano.​—Werengani Djobi 14:14, 15.

2. Kodi anyakufa wali tani?

Mulungu adati kuna Adamu: “Un’dzabwerera ku mataka thangwe iwepo ndiwe mataka.”— CIYAMBO 3:19.

Wanthu wadakonzedwa na mataka. (Ciyambo 2:7; 3:19) Ifepano ndife lini mizimu yakukhala na mathupi yaciunthu. Ndife bzakulengedwa bzakuphatika, tenepo ifepano tikafa palibe comwe cimbasala na moyo. Ipo tafa, ulupi bwathu bumbafa, ndipo nzeru zathu zimbafambo. Tenepo, Laza alibe kulewa cinthu ca bzomwe bzidam’citikira ipo akhadafa thangwe anyakufa wambakumbuka lini.​—Werengani Psalymo 146:4; Mpalizi 9:5, 10.

 Kodi Mulungu ambatsautsadi wanthu na moto pa mbuyo pa infa? Pakuti Bibliya limbatiuza kuti anyakufa wambakumbuka lini, cipfunziso cakuti wanthu wan’dzatenthedwa na moto n’cipfunziso cakunama ca padeca comwe cimbatukwana Mulungu. Nzeru caiyoyo yakutsautsa wanthu na moto yimbam’nyansira.​—Werengani Jeremiya 7:31.

Onani vidiyo Kodi anyakufa wali tani?

3. Kodi anyakufa wangalalewe nafe?

Palibe nyakufa na m’bodziyo omwe angalewa-lewe ayai kubva. (Psalymo 115:17) Tsono wanjo winango wadaipa, ndipo iwo wangalewa-lewe na wanthu wacimbanamizira kukhala anyakufa. (2 Pedru 2:4) Yahova ambaletseratu kufuna-funa kulewa-lewa na anyakufa.​—Werengani Bzakutonga 18:10, 11.

4. Mbani an’dzalamusidwa?

Bzulu bzizinji bza anyakufa ku thenje, bzin’dzalamusidwa bzicidzakhala na moyo pansi pano. Napo winango womwe wakham’dziwa lini Mulungu na womwe wakhacita bzakuipa wan’dzalamusidwa.​—Werengani Luka 23:43; Mabasa 24:15.

Anyakulamusidwawo wan’dzapfunza cadidi ca Mulungu na kulatiza cikhulupiro kuna Jezu mwa kum’bvera. (Cibvumbulutso 20:11-13) Womwe wan’dzalamusidwa wacidzacita bzinthu bzabwino wan’dzakhala na moyo wakupfatsa pansi pano mpaka muyaya.​—Werengani Juwau 5:28, 29.

5. Kodi cilamuso cimbatiuza ciani bza Yahova?

Mulungu adakhazikisa cidikhiro ca anyakufa mwa kutumiza Mwanace kudzatifera. Tenepo cilamuso cimbatiuza bza lufoyi la Yahova kuna ifepano na kukoma mtima kwace komwe kukhatithemera lini. Kodi anyakufa akadzalamusidwa, mbani mun’dzafuna kumuwona maka-maka?​—Werengani Juwau 3:16; Waroma 6:23.