Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO WACIKHUMI NA CINOMWE

Fenderani kwa Mulungu mu Mpembo

Fenderani kwa Mulungu mu Mpembo
  • Thangwe ranyi tin’funika kupemba kwa Mulungu?

  • Kodi tin’funika kucita ciyani kuti Mulungu abve mipembo yathu?

  • Kodi Mulungu ambatawira tani mipembo yathu?

‘Omwe Adalenga kudzulu na dziko la pansi’ ngwakukonzeka kubva mipembo yathu

1, 2. Thangwe ranyi tin’funika kuwona mpembo kukhala mwayi ukulu, ndipo thangwe ranyi tin’funika kudziwa bzomwe Bibliya limbapfunzisa pa nkhaniyi?

TIKANDENDEMEZERA na cirengedwe cense, dziko la pansi ni ling’ono kwene-kwene. Na tenepo, kwa Yahova ‘omwe Adakonza kudzulu na dziko la pansi,’ mitundu ya wanthu iri ninga kadontho ka madzi komwe kali mu mtsuko. (Psalymo 115:15; Zaiya 40:15) Tsono, Bibliya limbati: ‘Yahova ali pafupi na wense womwe wambamucemera, kwa wense womwe wambamucemera mwacadidi. Iye an’dzabva kukuwa kwawo kwakukumbira thandizo.’ (Psalymo 145:18, 19) Kumbukirani thandauzo la bzinthu bzimwebzi! Mulengi wa mphanvu zense ali pafupi na ife ndipo an’dzatitetekera penu ifepano ‘tin’dzamucemera mwacadidi.’ Ni mwayi ukulu kwene-kwene womwe tinawo wakufenderera Mulungu mu mpembo!

2 Penu tin’funa kuti Yahova atetekere mipembo yathu, tin’funika kupemba mu njira yomwe iye ambaibvuma. Kodi tingacite tani bzimwebzi penu tikudziwa lini bzomwe Bibliya limbapfunzisa pa nkhani ya mpembo? Mpsakufunika kwene-kwene kwa ife kudziwa bzomwe Bibliya limbalewa pa nkhaniyi, thangwe mpembo umbatithandiza kufendera kwa Yahova.

THANGWE RANYI TIN’FUNIKA KUMBAPEMBA KWA YAHOVA?

3. Kodi pana thangwe lakufunika liponi lomwe timbacitira mpembo kwa Yahova?

3 Libodzi mwa mathangwe yakufunika kwene-kwene ya kupemba kwa Yahova njakuti iye akutikumbira kucita bzimwebzi.  Timbalimbisidwa mu Fala lace kuti: ‘Lekani kumbacita thupo na cinthu ciri-cense, koma pa ciri-cense na mpembo na kudandaulira pabodzi na kutenda, bzakukumbira bzanu bzidziwike kuna Mulungu; ndipo mtendere wa Mulungu, womwe umbaposa makumbukidwe yense un’dzasunga mitima yanu pabodzi na luso lanu lakukumbuka mwa Kristu Jezu.’ (Wafiripo 4:6, 7) N’cadidi, tingafune lini kulekerera makonzedwe ya lufoyi yakucokera kwa Mtongi Mkulu wa cirengedwe cense!

4. Kodi kucita mpembo nthawe zense kungalimbise tani uxamwali bwathu na Yahova?

4 Thangwe linango lomwe timbacitira mpembo nthawe zense kwa Yahova ndakuti imweyi ni njira yomwe imbalimbisa uxamwali bwathu na iye. Axamwali wacadidi ambacezerana lini kokha pa nthawe yomwe an’funa kukumbira cinthu. M’mbuto mwace, axamwali wacadidi ambakumbukirana winango na mwanzace, ndipo uxamwali bwawo bumbakhala bwakulimba, ndipo ambakhala wakutsudzuka kulewa bzomwe ankukumbuka, bzomwe anabzo thupo, na momwe ankubvera mu mtima. Bzimwebzi mpsakundendemerana na uxamwali bwathu na Yahova Mulungu. Na thandizo la bukhu lino, imwepo mwapfunza bzizinji pa bzomwe Bibliya limbapfunzisa  bza Yahova, unthu bwace, na cakulinga cace. Imwepo mwafika pakumudziwa bwino ninga Munthu. Mpembo umbakupasani mpata wakulewa makumbukidwe yanu na mafala ya kumtima kwanu kuna Baba wanu wakudzulu. Mukacita bzimwebzo, mun’dzafenderera Yahova.​—Tiyago 4:8.

KODI TIN’FUNIKA KUCITA CIYANI KUTI MULUNGU ABVE MIPEMBO YATHU?

5. N’ciyani cinkulatiza kuti Yahova ambatetekera lini mipembo yense?

5 Kodi Yahova ambabva mipembo yense? Onani bzomwe iye adalewa kwa Wajirayeri wakupanduka mu nsiku za mpolofeta Zaiya kuti: ‘Napo mupereke mipembo mizinji, ine ndimbabvesera lini. Manja yanu yadzala na mulopa womwe mwacosa.’ (Zaiya 1:15) Tenepo, bzakucita bzathu bzinango bzingacitise kuti Mulungu aleke kubva mipembo yathu. Pana bzinthu bzinango bzomwe tin’funika kucita kuti Mulungu atetekere mipembo yathu.

6. Ni cinthu cakuyamba ciponi comwe tingacite kuti Mulungu abve mipembo yathu, ndipo tingacite tani bzimwebzi?

6 Cinthu cakuyamba comwe tingacite ndico kulatiza cikhulupiro. (Werengani Marko 11:24.) Mpostolo Paulo adanemba kuti: ‘Mwakusaya cikhulupiro bzingakwanisike lini kukondwesa Mulungu. Pakuti ali-wense wa kufika kuna Mulungu an’funika kukhulupira kuti iye alipodi na kuti ambapereka mabaibai kuna wanthu wakumulinga na mtima wense.’ (Wahebereu 11:6) Kukhala na cikhulupiro cacadidi si kokha kundodziwa kuti Mulungu alipo na kuti iye ambabva na kutawira mipembo yathu. Cikhulupiro cimbawoneka na bzomwe timbacita. Tin’funika kulatiza padeca kuti tina cikhulupiro na momwe timbacitira bzinthu nsiku na nsiku.​—Tiyago 2:26.

7. (a) Thangwe ranyi tin’funika kumbalewalewa mwa ulemu pomwe tinkucita mpembo kwa Yahova? (b) Pomwe tinkupemba kwa Mulungu, kodi tingalatize tani kubzicepswa na mtima wense?

7 Yahova ambafuna pomwe kuti wale womwe ambamufikira mu mpembo acite bzimwebzo mwakubzicepswa na mtima wense. Kodi mpsakubveka lini kuti tin’funika kukhala wakubzicepswa pomwe tinkulewalewa na Yahova? Munthu akakhala  na mwayi wakulewalewa na mambo ayai presidenti, iye ambacita bzimwebzo mwa ulemu kwene-kwene, acimbakumbukira ugo bwapadzulu bwa mtongiyo. Tsono, ndiye tani na ulemu bomwe tin’funika kulatiza pomwe tinkufenderera Yahova! (Psalymo 138:6) Kuposa bzense, iye ni ‘Mulungu Wamphanvu zense.’ (Ciyambo 17:1) Tikambacita mpembo kwa Mulungu, tin’funika kucita bzimwebzo mwakubzicepswa ticizindikira ugo bwace. Kubzicepswa kumweku kun’dzaticitisambo kupemba na mtima wense, ndipo tin’dzatcenkha kukoya mu msolo mipembo ayai kumbaibwerezera-bwerezera.​—Mateu 6:7, 8.

8. Kodi tingacite tani bzinthu mwakubverana na mipembo yathu?

8 Cinthu cinango comwe cingacitise kuti Mulungu abve mipembo yathu ni kucita bzinthu mwakubverana na mipemboyo. Yahova ambadikhira kuti ticite bzense bzomwe tingakwanise mwakubverana na mipembo yathu. Mwa ciratizo, tikambapemba kuti: ‘Tipaseni lero cakudya cathu ca nsiku ya lero,’ tin’funika kuphata basa mwa mphanvu pa basa liri-lense lomwe tingacite. (Mateu 6:11; 2 Watesalonika 3:10) Penu timbapemba kukumbira thandizo pa bvuto lomwe tingakhale nalo, timbafunika kutcenkha kucita bzinthu bzomwe bzingatiyikhe pa mayezo. (Wakoloso 3:5) Kuthumizira pakucita bzinthu bzomwe mpsakufunika, pana mibvunzo yakulewa bza mpembo yomwe in’funika kutawiridwa.

MITAWIRO YA MIBVUNZO MINANGO YA KULEWA BZA MPEMBO

9. Kodi tin’funika kucita mpembo kwa mbani, ndipo m’dzina la mbani?

9 Kodi tin’funika kupemba kwa mbani? Jezu adapfunzisa ateweri wace kupemba kuti: ‘Baba wathu kudzuluko, dzina lanu licenesedwe.’ (Mateu 6:9) Mipembo yathu in’funika kuyenderatu kwa Yahova Mulungu yekha basi. Tenepo, Yahova an’funa kuti tidziwe ugo bwa Mwana wace wakubadwa yekha, Jezu Kristu. Ninga momwe tidapfunzirira mu Msolo 5, Jezu adatumidwa kubwera pa dziko kuti adzakhale ninga nsembe ya kutilombola ku pikado na infa. (Juwau 3:16; Waroma 5:12) Iye adaikhidwa kukhala Mkulu wa Ansembe na Muyeruzi. (Juwau 5:22; Wahebereu 6:20) Tenepo, Bibliya limbatiuza kuti  mipembo yathu in’funika kuperekedwa mu dzina la Jezu. Iye mwenekaciroyo adati: ‘Inepano ndine Njira, Cadidi na Moyo. Palibe omwe angafike kuna Babangu, acisaya kupita na mwa Inepano.’ (Juwau 14:6) Kuti mipembo yathu ibvedwe, tin’funika kupemba kwa Yahova yekha m’dzina la Mwana wace.

10. Thangwe ranyi palibe mkhalidwe wakupambulika pomwe tinkucita mpembo?

10 Kodi pana mkhalidwe wakupambulika omwe tin’funika kulatiza pomwe tinkucita mpembo? Palibe. Palibe mkhalidwe uli-wense omwe Yahova ambafuna, ne na manja yanu ayai thupi lanu lense. Bibliya limbapfunzisa kuti mpsakubvumizika kucita mpembo mu mkhalidwe uli-wense. Mungacite mpembo mudakhala, mudatsulima, mudagodama, ayai mudaima. (1 Nkhani 17:16; Nehemiya 8:6; Danyeri 6:10; Marko 11:25) Comwe n’cakufunika kwene-kwene sikuti ni mkhalidwe wakupambulika wakubziwonesera kwa wanthu winango, koma kukhala na mtima wabwino. Tenepo, mkati mwa mabasa yathu ya nsiku na nsiku ayai tikagumana na bzinthu bza bvulumuku, tingacite mpembo ca mu mtima kuli-kwense komwe tingakhale. Yahova ambabva mipembo imweyi, napo wanthu womwe timbakhala nawo angazindikire lini.​—Nehemiya 2:1-6.

11. Kodi ni bzinthu bziponi bzomwe tingakumbire mu mpembo?

11 Kodi tingacite mpembo pa nkhani ziponi? Bibliya limbafotokoza kuti: ‘Ciri-cense comwe timukumbireco mwakubverana na kufuna kwace, iye [Yahova] ambatibva.’ (1 Juwau 5:14) Tenepo tingacite mpembo kukumbira cinthu ciri-cense cakubverana na kufuna kwa Mulungu. Kodi tingafunikembo kucitira mpembo bzinthu bzomwe bzimbatipasa thupo? Inde tingacite! Kupemba kwa Yahova kuli ninga kulewalewa na xamwali wathu wa pamtima. Tingalewelewe naye Mulungu mwakutsudzuka, ‘ticimukhuthulira bza mu mtima mwathu.’ (Psalymo 62:8) Mpsabwino kwene-kwene kukumbira mzimu wakucena, ndipo un’dzatithandiza kucita bzinthu bzomwe mpsakulungama. (Luka 11:13) Tingakumbirembo malango kuti ticite bzinthu mwa nzeru na kuti tikhale wakulimba pomwe tinkugumana na bzineso. (Tiyago 1:5) Tikacita pikado, tin’funika  kukumbira kuti tikhululukidwe mwa nsembe ya Kristu. (Wayefezo 1:3, 7) Koma, nkhani zathu ndizo lini zokha zomwe tingafunikire kucitira mpembo. Pa mipembo yathu tin’funika kuphatanidzambo wanthu winango, ninga wa m’banja mwathu na wakristau wanzathu.​—Mabasa 12:5; Wakoloso 4:12.

12. Kodi tingacite tani kuti timbaikhe Baba wathu wakudzulu pa mbuto yakuyamba m’mipembo yathu?

12 Nkhani zakulewa bza Yahova ndizo zomwe zin’funika kukhala zakuyamba m’mipembo yathu. Ifepano tina mathangwe ya kumutumbiza na kumutenda kucokera pansi pa mtima pa bzabwino bzense bzomwe iye ambacita. (1 Nkhani 29:10-13) Jezu adatipasa ciratizo ca mpembo, comwe cidanembedwa pa Mateu 6:9-13, pomwe iye ambatipfunzisa kupemba kuti dzina la Mulungu licenesedwe, bzomwe bzin’funa kulewa kuti limbawonedwe lakucena, ayai lakupambulika. (Werengani.) Patsogolo pace adadzalewa bzakuti Umambo bwa Mulungu bubwere ndipo kufuna kwace kucitike pa dziko la pansi ninga momwe bziriri kudzulu. Atamala kulewa bzinthu bzomwe bzikhali bzakufunika kwene-kwene pakulewa bza Yahova, Jezu adadzalewa bza thupo la munthu payekha. Mpsibodzi-bodzimbo na ifepano, tikambaikha Mulungu pa mbuto yakuyamba m’mipembo yathu, bzin’dzalatiza kuti timbandokumbukira lini bzakufuna bzathu bzokha.

13. Kodi Bibliya limbalewa kuti tin’funika kumala nthawe zingasi tin’kucita mpembo?

13 Kodi mipembo yathu in’funika kumala nthawe zingasi? Bibliya limbalewa lini nthawe yomwe mungamale mukakhala munkucita mpembo wa pamwekha ayai pa gulu. Mipembo ingakhale ifupi pomwe tin’funa kudya ayai itali pomwe tinkuuza Yahova bza mu mtima mwathu. (1 Samuweri 1:12, 15) Na tenepo, Jezu adatsimula bzakucita bza wanthu wacinyengo womwe akhambacita mipembo mitali-mitali na cakulinga cakufuna kubziwonesera kwa winango. (Luka 20:46, 47) Mipembo ninga imweyi Yahova ambakomedwa lini nayo. Comwe n’cakufunika ni kucita mipembo yakucokera pansi pa mtima. Tenepo, kutalimpha kwa mipembo yakubvumizika kumbayenderana na momwe bzinthu bziriri.

Mpembo wanu ungabvedwe pa nthawe iri-yense

14. Kodi Bibliya limbathandauza ciyani pomwe limbatirimbisa kuti ‘mbapembani mwakusaya kulekeza,’ ndipo thangwe ranyi bzimwebzi mpsakutsangalaza?

 14 Kodi tin’funika kucita mpembo kangasi pa nsiku? Bibliya limbatirimbisa kuti ‘mbapembani mwakusaya kulekeza,’ ‘limbikirani kupemba’ na ‘mbapembani nthawe zense.’ (Mateu 26:41; Waroma 12:12; 1 Watesalonika 5:17) Tsono, bzimwebzi bzin’funa lini kulewa kuti timbandokhale tinkucita mpembo kwa Yahova nthawe iri-yense. M’mbuto mwace, Bibliya limbatirimbisa kucita mpembo mwakukhazikika, ticipitiriza kutenda Yahova pa bzabwino bzomwe waticitira na kumukumbira kuti atitsogolere, kutitsangalaza, na kutirimbisa. Kodi mpsakutsangalaza lini kudziwa kuti Yahova ambatiyikhira lini malire pa kutalimpha na kufupika ayai kuwanda kwa mipembo yomwe tingacite pomwe tinkulewalewa naye? Penu ifepano timbatenda na mtima wense mwayi wakucita mpembo, tin’dzagumana mipata mizinji yakucita mpembo kwa Baba wathu wakudzulu.

15. Thangwe ranyi timbafunika kulewa kuti “Ameni” pakumalizira kwa mpembo wa patekha ayai wa pa gulu?

15 Thangwe ranyi tin’funika kulewa “Ameni” pa kumala kwa mpembo? Fala lakuti “ameni” limbathandauza kuti “ni cadidi,” ayai “bzikhale tenepoyo.” Bziratizo bza m’Bibliya bzimbalatiza kuti mpsakuthemera kulewa “Ameni” pakumalizira kwa mpembo wa patekha na wa pa gulu. (1 Nkhani 16:36; Psalymo 41:13) Mwa kulewa “Ameni” pakumalizira kwa mpembo wathu, bzimbatsimikizira kuti bzomwe talewabzo bzinkucokera pansi pa mtima. Pomwe timbalewa kuti “Ameni” penu ni ca mumtima ayai mwakucita kubveka pakumalizira kwa mpembo omwe winango wacita pa gulu, bzimbalatiza kuti tinkubvuma bzomwe iye walewa.​—1 Wakolinto 14:16.

MOMWE MULUNGU AMBATAWIRIRA MIPEMBO YATHU

16. Kodi tingakhale na citsimikizo ciponi pa nkhani ya mpembo?

16 Kodi Yahova ambatawiradi mipembo? Inde, ambatawira! Tina citsimikizo ca kukhulupira kuti ‘Mbveseri wa mpembo’ ambatawira mipembo yakucokera pansi pa mtima ya wanthu  bzulu na bzulu. (Psalymo 65:2) Yahova ambatawira mipembo yathu mu njira zakusiyana-siyana.

17. Thangwe ranyi tingalewe kuti Mulungu ambaphatisa basa wanjo na atumiki wace wa pa dziko la pansi kuti atawire mipembo yathu?

17 Yahova ambaphatisa basa wanjo na atumiki wace wa pa dziko la pansi kuti atawire mipembo. (Wahebereu 1:13, 14) Pana nkhani zizinji za wanthu womwe adapemba kwa Mulungu kuti akumbire thandizo kuti abvesese Bibliya, ndipo patsogolo pace adadzafikiridwa na m’bodzi wa atumiki wa Yahova. Nkhani zimwezi zimbalatiza kuti wanjo ndiwo ankutsogolera basa lakupalizira Umambo. (Cibvumbulutso  14:6) Kuti atawire mipembo yathu pa nthawe yomwe tinkufuna thandizo, Yahova angacitise Mkristau kubwera kudzatithandiza.​—Mimwani 12:25; Tiyago 2:16.

Pa kutawira mipembo yathu, Yahova angacitise Mkristau kubwera kudzatithandiza

18. Kodi Yahova ambaphatisa basa tani mzimu wace wakucena na Fala lace kuti atawire mipembo ya atumiki wace?

18 Yahova Mulungu ambaphatisa pomwe basa mzimu wakucena na Fala lace Bibliya, kuti atawire mipembo ya atumiki wace. Iye angatawire mipembo yathu kuti atithandize kulimbana na mabvuto, mwa kutipasa malango na kutirimbisa mwa kuphatisa basa mzimu wace wakucena. (2 Wakolinto 4:7) Nthawe zizinji mitawiro ya mipembo yathu na momwe tingacitire imbagumanika m’Bibliya, momwe Yahova ambapereka thandizo lakuti ticite bzinthu mwa nzeru. Mavesi ya m’Bibliya yomwe njakuthandiza tingayagumane pa pfunziro lathu la patekha na pomwe tinkuwerenga mabukhu Yacikristau ninga bukhu lino. Nfundo za m’Bibliya zomwe tinkufunikira pinango zingalewedwe pa mtsonkhano wacikristau ayai zingacokere kwa mkulu wa gwere omwe ambatikumbukira mwa lufoyi.​—Wagalata 6:1.

19. Kodi tin’funika kukumbukira ciyani penu nthawe zinango tinkuwona ninga kuti mipembo yathu inkutawiridwa lini?

19 Penu tingawone kuti Yahova ankucedwa kutawira mipembo yathu, bzin’funa lini kulewa kuti iye an’kwanisa lini kutawira mipemboyo. M’mbuto mwace, tin’funika kukumbukira kuti Yahova ambatawira mipembo mwakubverana na kufuna kwace na pa nthawe yakuthemera. Iye ambadziwa bzomwe timbafunikira na bzomwe angacite, kuposa momwe ifepano  tingacitire. Nthawe zizinji iye ambatisiya kuti ‘tipitirize kukumbira, tipitirize kupsaga, na kupitiriza kugogodza.’ (Luka 11:5-10) Tikacita bzimwebzi timbalatiza kuna Mulungu kuti cikhumbo cathu kuna iye n’cikulu ndipo cikhulupiro cathu n’cacadidi. Kuthumizira bzimwebzi, Yahova angatawire mipembo yathu mu njira yakusaya kuwonekera kwa ife. Mwa ciratizo, iye angatawire mpembo wathu pa bvuto lomwe tinkugumana nalo, sikuti mwa kumalisa bvutolo, koma kutipasa mphanvu kuti tipirire.​—Werengani Wafiripo 4:13.

20. Thangwe ranyi tin’funika lini kulekerera mwayi ukulu wa mpembo?

20 Tin’funika kutenda kwene-kwene kuti Mulengi wa cirengedwe cense ali pafupi na wense womwe mwakuthemera ambacemera pa dzina lace mu mpembo! (Werengani Psalymo 145:18.) Tin’funika lini kulekerera mwayi ukulu umweyu wakucita mpembo kwa Yahova. Tikacita bzimwebzo, tin’dzakondwa nthawe zense kukhala wakufendererana na Yahova, omwe ni Mbveseri wa mpembo.