Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO WACIKHUMI NA CISERE

Batismo na Uxamwali Bwanu na Mulungu

Batismo na Uxamwali Bwanu na Mulungu
  • Kodi Batismo Yacikristau imbacitika tani?

  • Kodi ni bzinthu bziponi bzomwe mun’funika kucita kuti muthemere kubatizidwa?

  • Kodi munthu ambabzipereka tani kwa Mulungu?

  • Kodi thangwe likulu lakubatizidwa ndiponi?

1. Thangwe ranyi nduna ya ku Etiyopia idakumbira kuti ibatizidwe?

‘ONANI madziya! N’ciyani cin’ndiletsa kuti ndibatizidwe?’ Mbvunzo umweyu udacitidwa na nduna ya ku Etiyopia mu magole dzana yakuyambirira. Mkristau wakucemeredwa Firipi akhadamuuza kuti Jezu akhali Mesiya wakupiciridwa. Pomwe adatokonyedwa mu mtima na bzomwe akhadapfunza mu Bzinembo, mwamuna wa ku Etiyopiayu adafuna kuphatisa basa bzomwe adapfunzabzo. Iye adalatiza kuti akhafunisisa kubatizidwa!​—Mabasa 8:26-36.

2. Thangwe ranyi mun’funika kuwona batismo kukhala cinthu cakufunika kwene-kwene?

 2 Penu imwepo mudapfunza misolo yakuyambirira ya m’bukhu lino na m’bodzi wa Mboni za Yahova, pinango mungabzibvunzembo kuti: ‘N’ciyani cinkundiletsa kubatizidwa?’ Tsapano imwepo mwapfunza mapiciro ya m’Bibliya pakulewa bza moyo wakusaya kumala m’Paraizo. (Luka 23:43; Cibvumbulutso 21:3, 4) Imwepo mudapfunzambo bza mkhalidwe wacadidi wa anyakufa na cidikhiro ca cilamuso. (Mpalizi 9:5; Juwau 5:28, 29) Imwepo pinango mumbatsonkhana na Mboni za Yahova pa mitsonkhano yawo ya gwere ndipo mudabziwonera mwekha momwe ambanamatira mu njira yacadidi. (Juwau 13:35) Cakufunika kwene-kwene n’cakuti imwepo muyambe kukulisa uxamwali bwanu na Yahova Mulungu.

3. (a) Kodi Jezu adapereka lamulo liponi kuna ateweri wace? (b) Kodi kubatizidwa m’madzi kumbacitika tani?

3 Kodi mungalatize tani kuti mukufuna kutumikira Mulungu? Jezu adauza ateweri wace kuti: ‘Ndokoni mukapfunzise wanthu wa mitundu yense, muciwabatiza.’ (Mateu 28:19) Jezu caiyeyo adapereka ciratizo mwa kubatizidwa m’madzi. Iye alibe kundothiridwa ayai kundowaziridwa madzi mu msolo mwace. (Mateu 3:16) Fala lakuti “kubatiza” lidacokera ku fala la Cigirego lomwe limbathandauza “kumiza m’madzi.” Batismo Lacikristau limbathandauza kumiza thupi lense m’madzi.

4. Kodi kubatizidwa m’madzi kumbaimira ciyani?

4 Kubatizidwa m’madzi n’kwakufunika kuna wense womwe an’funa kukhala pa uxamwali na Yahova Mulungu. Batismo imbalatiza padeca cikhumbo canu ca kufuna kutumikira Mulungu. Bzimwebzi bzimbalatiza kuti munkukomedwa kucita bzomwe Yahova an’funa. (Psalymo 40:7, 8) Kuti muthemere kubatizidwa, pana bzinthu bzinango bzomwe mun’funika kucita.

MPSAKUFUNIKA CIDZIWISO NA CIKHULUPIRO

5. (a) Kodi ni mbali yakuyambirira iponi yomwe munthu angacite kuti athemere kubatizidwa? (b) Thangwe ranyi mitsonkhano ya gwere njakufunika?

5 Imwepo mwayamba kale kucita mbali yakuyambirira.  Mwa njira iponi? Mwafika pakudziwa Yahova Mulungu na Jezu Kristu, pinango mwa kucita makonzedwe ya kupfunza Bibliya. (Werengani Juwau 17:3.) Tsono pana bzinthu bzizinji bzomwe mun’funika kupfunza. Wakristau wan’funika ‘kukhala wakudzala na cidziwiso caico ca kufuna kwace [Mulungu].’ (Wakoloso 1:9) Kufika pa mitsonkhano ya gwere ya Mboni za Yahova kun’dzakuthandizani kukwanisa mbali imweyi. Mpsakufunika kwene-kwene kumbafika pa mitsonkhano imweyi. (Wahebereu 10:24, 25) Mukambafika pa mitsonkhano nthawe zense bzin’dzakuthandizani kumudziwa bwino Mulungu.

Kukhala na cidziwiso caico m’fala la Mulungu ni cinthu cakufunika kwene-kwene kuti muthemere kubatizidwa

6. Kodi mun’funika kudziwa bzinthu bziponi bza m’Bibliya kuti muthemere kubatizidwa?

6 Imwepo mun’funika lini kudziwa bzinthu bzense bza m’Bibliya kuti muthemere kubatizidwa. Nduna ya ku Etiyopia ikhana cidziwiso cakucepa, koma ikhafunika kuthandizidwa kubvesesa mbali zinango za m’Bibliya. (Mabasa 8:30, 31) Tenepo, pana bzizinji bzomwe mun’funika kupfunza. Imwepo mun’dzafunika lini kulekeza kupfunza bza Mulungu. (Mpalizi 3:11) Mukanati kubatizidwa, imwepo mun’funika kudziwa mucibvuma bzipfunziso bzakuyambirira bza m’Bibliya. (Wahebereu 5:12) Bzipfunziso bzimwebzi bzimbaphatanidza kudziwa cadidi pakulewa bza mkhalidwe wa anyakufa na kufunika kwa dzina la Mulungu na Umambo bwace.

7. Kodi pfunziro la Bibliya lingakuthandizeni tani?

7 Cidziwiso pa cokha n’cakukwanira lini, thangwe ‘mwakusaya cikhulupiro bzingakwanisike lini kukondwesa Mulungu.’ (Wahebereu 11:6) Bibliya limbatiuza kuti wanthu winango wa mzinda wakale wa Kolinto adatetekera mafala Yacikristau, ndipo iwo ‘wadayamba kukhulupira ndipo wadabatizidwa.’ (Mabasa 18:8) Mpsibodzi-bodzimbo, mwa kupfunza Bibliya mun’dzakhala na cikhulupiro pa Fala lakufuliziridwa la Mulungu. Pfunziro la Bibliya lin’dzakuthandizani kukhala na cikhulupiro pa mapiciro ya Mulungu na kuti mugumane cipulumuso mwa mphanvu ya nsembe ya Jezu.​—Djosuwe 23:14; Mabasa 4:12; 2 Timotio 3:16, 17.

 GAWANANI CADIDI CA M’BIBLIYA NA WINANGO

8. N’ciyani comwe cin’dzakucitisani kuuzambo winango bzomwe mudapfunza?

8 Pomwe cikhulupiro cin’kukula mu mtima mwanu, imwepo mun’dzawona kuti bzin’dzakhala bzakunesa kundokoya mu mtima bzomwe mudapfunzabzo. (Jeremiya 20:9) Mun’dzakhala na cikhumbo cakulimba ca kufuna kuuza winango pakulewa bza Mulungu na cakulinga cace.​—Werengani 2 Wakolinto 4:13.

Cikhulupiro cin’funika kukucitisani kugawana na winango bzomwe mumbakhulupira

9, 10. (a) Kodi mungayambe kuuza mbani cadidi ca m’Bibliya? (b) Kodi n’ciyani comwe mungacite penu mun’funa kuphata basa lakupalizira pabodzi na Mboni za Yahova?

9 Imwepo mungayambe kuuza winango cadidi ca m’Bibliya mwa luso, kwa wanthu ninga wacibale, axamwali, wanthu womwe mumbakhala nawo pafupi, na anzanu wakubasa. Kuyenda kwa nthawe, mungafune kuphata basa lakupalizira pabodzi na Mboni za Yahova. Penu n’tenepo, khalani wakutsudzuka kuuza Mboni yomwe imbapfunza namwe Bibliya. Mukakhala kuti mun’kuthemera kutenga mbali pa basa lakupalizira, pan’dzacitidwa makonzedwe yakuti imwepo pabodzi na munthu omwe ambakupfunzisani mugumane na akulu awiri wa gwere.

10 Bzimwebzi bzin’dzakucitisani kudziwa akulu winango Wacikristau, womwe ambausa mabira ya Mulungu. (Mabasa 20:28; 1 Pedru 5:2, 3) Penu akulu amwewa an’dzawona kuti mun’kubvesesa na kukhulupira bzipfunziso bzakuyambirira bza m’Bibliya, mun’kukhala na moyo mwakubverana na mitemo ya Mulungu, ndipo mun’kufunadi kukhala m’bodzi wa Mboni za Yahova, iwo an’dzakuuzani kuti mun’kuthemera kutumikira ninga mpalizi wakusaya kubatizidwa wa bzipsa bzabwino.

11. Kodi winango angafunike kucinja ciyani pomwe akanati kuthemera kuyenda mu utumiki bwakumunda?

11 Kuthumizira bzimwebzi, imwepo mun’funika kucinja bzinthu bzinango pa moyo wanu kuti muthemere kumbayenda mu utumiki bwakumunda. Bzimwebzi bzimbaphatanidza  kusiya kucita bzinthu bzinango bzomwe mukhacita mwakabisira. Tenepo, mukanati kukumbira kuti mukhale mpalizi wakusaya kubatizidwa, mun’funika kusiyiratu pikado zikulu-zikulu, ninga unzazi, kuledzera, na kuphatisa basa mankhwala yakudzungulumwisa msolo.​—Werengani 1 Wakolinto 6:9, 10; Wagalata 5:19-21.

KUKUNGULA NA KUZUNGUNUKA

12. Thangwe ranyi kukungula n’kwakufunika?

12 Pana mbali zinango zomwe mun’funika kucita mukanati kuthemera kubatizidwa. Mpostolo Pedru adati: ‘Kungulani mucizungunuka kuti pikado zanu zipfudzidwe.’ (Mabasa 3:19) Kukungula ndiko kusiyiratu na mtima wense bzinthu bzinango bzomwe mukhacita. Kukungula kwakufunika maka-maka penu munthu akhana moyo wa unzazi, koma kungakhalembo kwakufunika napo kwa munthu omwe ambakhala na makhalidwe ya moyo wakucena. Thangwe ranyi? Thangwe rakuti wanthu wense ana pikado ndipo an’funika kukhululukidwa na Mulungu. (Waroma 3:23; 5:12) Mukanati kupfunza Bibliya, imwepo mukhadziwa lini bzomwe Mulungu ambafuna. Tsono, kodi mungakhale tani na moyo mwakubverana na kufuna kwace? Tenepo, kukungula n’kwakufunika.

13. Kodi kuzungunuka n’ciyani?

13 Kukungula kumbafunika kutewerana na ‘kuzungunuka.’ Mun’funika kucita bzizinji kuposa kundobzibvera nsisi. Imwepo mun’funika kusiya bzomwe mukhacita kale ndipo mutsimikize kucita bzinthu bzomwe mpsakulungama kuyambira tsapano. Kukungula na kuzungunuka ni njira zomwe mun’funika kuzicita mukanati kubatizidwa.

KUBZIPEREKA

14. Kodi n’cinthu ciponi cinango comwe mun’funika kucita mukanati kubatizidwa?

14 Pana cinthu cinango comwe mun’funika kucita mukanati kubatizidwa. Imwepo mun’funika kubzipereka kwa Yahova Mulungu.

Kodi mudabzipereka kale kwa Mulungu mu mpembo?

15, 16. Kodi kubzipereka kwa Mulungu kumbathandauza ciyani, ndipo bzimwebzi bzimbacitisa munthu kucita ciyani?

 15 Mukabzipereka kwa Yahova Mulungu mu mpembo mwakucokera pansi pa mtima, mumbakhala munkupicira kuti mun’dzatumikira iye yekha basi mpaka kale-kale. (Bzakutonga 6:15) Thangwe ranyi munthu angafune kucita bzimwebzi? Kuti titawire mbvunzoyu, tindendemezere kuti mwamuna wawona mkazi ndipo an’funa kumubvunzira. Akadziwa bzizinji pakulewa bza mkaziyo na kuwona makhalidwe yace yabwino ndipo pomwe kumufunako kumbathumizirika. Ndipo pakumalizira pace angamubvunzire kuti amange naye banja. N’cadidi kuti kumubvunzira mkaziyo kuti akhale naye pa banja bzikuthandauza udindo bwakuthumizirika. Tsono lufoyi limbamucitisa kupitiriza kucita bzimwebzi.

16 Mukafika pakumudziwa na kufuna Yahova, imwepo mun’dzafunisisa kumutumikira mwakusaya kufuna kutambira cinthu ciri-cense mucimunamata na mtima wense. Ali-wense womwe an’funa kutewera Mwana wa Mulungu, Jezu Kristu, an’funika ‘kubziramba yekha.’ (Marko 8:34) Timbabziramba tekha mwa kutsimikiza kuti bzakucita bzathu bzinkutitazisa lini kubvera kwathu Mulungu. Mukanati kubatizidwa, cakulinga canu cikulu cin’funika kukhala kucita kufuna kwa Yahova Mulungu pa moyo wanu.​—Werengani 1 Pedru 4:2.

KUKUNDA MANTHA YAKUTI MUNGAPHONYE

17. Thangwe ranyi winango ambacita mantha kubzipereka kwa Mulungu?

17 Wanthu winango ambacita mantha kubzipereka kwa Yahova thangwe iwo ambawona kuti ni nkhani ikulu. Iwo ambagopa kuti akakhala Mkristau wakubzipereka angadzaphonyere Mulungu. Thangwe ra mantha iwo ambagopa kukhumudwisa Yahova, ndipo ambakumbuka kuti kuli bwino kuleka kubzipereka kwa iye.

18. Kodi n’ciyani cingakucitiseni kubzipereka kuna Yahova?

18 Pomwe mun’kupfunza kukhala na lufoyi na Yahova, mun’dzafika pa kubzipereka kwa iye mucicita bzomwe mungakwanise kuti mukhale na moyo mwakubverana na  kubzipereka kwanu. (Mpalizi 5:4) Mukabzipereka, mwakusaya kupenukira mun’dzafunisisa ‘kufamba bwino mwakubverana na bzomwe Yahova ambafuna, kuti mumukondwese kwene-kwene.’ (Wakoloso 1:10) Thangwe ra lufoyi lanu kwa Mulungu, imwepo mun’dzawona lini kuti kucita kufuna kwace n’kwakunesa. Mwakusaya kupenukira, imwepo mun’dzabvuma bzomwe mpostolo Juwau adanemba kuti: ‘Pakuti kufuna Mulungu kumbathandauza kusunga bzakutonga bzace; ndipo bzakutonga bzacebzo mpsakulemera lini.’​—1 Juwau 5:3.

19. Thangwe ranyi tin’funika lini kugopa kubzipereka kuna Mulungu?

19 Imwepo mun’funika lini kukhala munthu wakulungamiratu kuti mubzipereke kwa Mulungu. Yahova ambadziwa kutepa kwathu ndipo ambadikhira lini kuti ticite bzomwe  tingakwanise lini. (Psalymo 103:14) Iye an’funa kuti bzinthu bzikufambireni bwino ndipo an’dzakuthandizani. (Werengani Zaiya 41:10.) Imwepo mungatsimikize kuti mukakhulupira Yahova na mtima wense, ‘iye an’dzalungamiza njira zanu.’​—Mimwani 3:5, 6.

LATIZANI KUBZIPEREKA KWANU MWA KUBATIZIDWA

20. Kodi munthu omwe wabzipereka kwa Yahova an’funika pomwe kucita ciyani?

20 Mukambakumbukira bzinthu bzomwe tacezeranabzi, bzin’kuthandizani kuti mubzipereke kwa Yahova mu mpembo.  Ali-wense womwe an’kufunadi Mulungu an’funikambo ‘kudziwisa padeca cikhulupiro cace kuti apulumuke.’ (Waroma 10:10) Kodi mungacite tani bzimwebzi?

Batismo imbaimira kufa ku moyo wanu wakale mucikhala na moyo wakucita kufuna kwa Mulungu

21, 22. Kodi mungacite tani kuti ‘mudziwise padeca’ cikhulupiro canu?

21 Muuzeni mbveranisi wa bungwe la akulu la gwere lanu kuti mukufuna kubatizidwa. Iye an’dzacita makonzedwe kuti akulu winango abwerezere namwe mibvunzo minango yomwe ina bzipfunziso bzakuyambirira bza m’Bibliya. Penu akuluwo an’bvuma kuti munkuthemera, iwo an’dzakuuzani kuti mun’dzabatizidwa pa mtsonkhano omwe unkubwerayu. * Pa mitsonkhano imweyi pambafotokozedwa nkhani yomwe imbabwerezera kulewa thandauzo la batismo. Mfotokozi wa nkhaniyo an’dzakumbira wense womwe an’funa kubatizidwa kuti atawire mibvunzo miwiri yakusaya kunesa ninga njira ya ‘kudziwisa padeca’ cikhulupiro cawo.

22 Batismo ndiyo imbadziwikisa padeca kuna wanthu kuti mudabzipereka kwa Mulungu ndipo tsapano ndimwe m’bodzi wa Mboni za Yahova. Wanthu wakufuna kubatizidwa ambamizidwa thupi lense m’madzi kulatiza mwapadeca kuti adabzipereka kwa Yahova.

BZOMWE BATISMO YANU IMBATHANDAUZA

23. Kodi bzimbathandauza ciyani kubatizidwa ‘m’dzina la Baba, na la Mwana, na la mzimu wakucena’?

23 Jezu adauza anyakupfunza wace kuti akhafunika kubatizidwa ‘m’dzina la Baba, na la Mwana, na la mzimu wakucena.’ (Mateu 28:19) Bzimwebzi bzimbathandauza kuti anyakufuna kubatizidwa an’funika kuzindikira utongi bwa Yahova Mulungu na bwa Jezu Kristu. Iwo an’funika pomwe kuzindikira basa la mzimu wakucena wa Mulungu, ayai mphanvu yace ya kuphata basa.​—Wagalata 5:22, 23; 2 Pedru 1:21.

24, 25. (a) Kodi batismo imbaimira ciyani? (b) Kodi ni mbvunzo uponi omwe un’funika kutawiridwa?

24 Na tenepo, batismo sikuti imbandokhala mwambo wakundomiza  munthu m’madzi. Koma imbaimira cinthu cakufunika kwene-kwene. Kumizidwa m’madzi kumbaimira kufa mucisiya moyo wanu wakale. Kunuka m’madzi kumbaimira kuti muna moyo watsapano, wakucita kufuna kwa Mulungu. Kumbukirani pomwe kuti imwepo mudabzipereka kwa Yahova Mulungu, sikuti pa basa, , kwa munthu, ku gulu ayai pa cinthu cinangombo. Kubzipereka kwanu na kubatizidwa ni ciyambi ca uxamwali bwanu bwa pamtima na Mulungu.​—Psalymo 25:14.

25 Mukabatizidwa bzinkulewa lini kuti mwapulumuka kale. Mpostolo Paulo adanemba kuti: ‘Pitirizani kukonza cipulumuso canu na mantha na mwa kutetemera.’ (Wafiripo 2:12) Batismo ni ciyambi basi. Tsono mbvunzo nguyu: Kodi tingapitirize tani kucita bzinthu bzomwe bzingacitise kuti Mulungu atifune? Msolo wakumalizira un’dzatawira mbvunzo umweyu.

^ ndi. 21 Batismo imbacitika gole liri-lense pa nthawe za mitsonkhano ya dera na yacigawo ya Mboni za Yahova.