Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MBALI 3

Momwe Mungamalisire Kusaya Kubvesesana

Momwe Mungamalisire Kusaya Kubvesesana

“Funanani kwene-kwene, pakuti lufoyi limbampsinkha pikado ikulu.”—1 Pedru 4:8

Imwepo na mwanzanu wa m’banja mukayamba kukhala pabodzi, mumbagumana na mabvuto yakusiyana-siyana. Iyo yangabwere thangwera kusiyana makumbukidwe, momwe imwe na mwanzanuyo munkubvera, na kukhala wakufendererana. Ayai mabvuto yangabwere kucokera kwinango ayai pa bzakucitika bzakusaya kudikhiridwa.

Yangakhale mayezo kufuna kutcenkha momwe bzinthu bziriri, tsono Bibliya limbatiuza kuti tin’funika kulimbana na mabvuto yathu. (Mateu 5:23, 24) Mukaphatisa basa mitemo ya m’Bibliya, mundzakwanisa kuwona njira yabwino yakulimbana na mabvuto yanu.

 1 CEZERANANI BZA BVUTOLO

BIBLIYA LIMBATI: ‘Pana . . . nthawe yakulewalewa.’ (Mpalizi 3:1, 7) Khalani na nthawe kuti mucezerane mabvuto yanu. Lekererani na mtima wense kuti mwanzanu wa m’banja adziwe momwe imwepo munkubvera na momwe mukukumbuka pa nkhaniyo. Nthawe zense “mbalewani cadidi” kwa mwanzanu wa m’banja. (Wayefezo 4:25) Napo mukakhala munkubva lini bwino mu mtima, mun’funika kupitiriza kukhala wakulimba. Kutawira mwakuderekha kungacitise kuti nkhani yomwe njing’ono ileke kufika mpaka kumenyana.—Mimwani 15:4; 26:20.

Napo penu mukubvuma lini pa nkhaniyo, khalani wa nsisi, ndipo lekani kuyebwa kulatiza lufoyi na ulemu kwa mwanzanu wa m’banja. (Wakoloso 4:6) Bzikakwanisika yezerani kumalisa mabvuto yanu mwakanfulumize, ndipo lekani kusiya kucezerana.—Wayefezo 4:26.

BZOMWE MUNGACITE:

  • Khazikisani nthawe yakuthemera kuti mucezerane bvutolo

  • Ikakhala ni nthawe yanu yakutetekera, pirirani ndipo lekani kumugwata mafala mwanzanuyo. Dikhirani mpaka ifike nthawe yanu kuti mulewelewembo

 2 TETEKERANI NA KUBVESESA

BIBLIYA LIMBATI: “Khalani na lufoyi cairo pakati panu. Pakulatizana ulemu, khalani patsogolo.” (Waroma 12:10) Kutetekera kwanu n’kwakufunika kwene-kwene. Yezani kubvesesa momwe mwanzanu wa m’banja ankuiwonera nkhaniyo ‘mucikhala na makumbukidwe yabodzi . . . na kubzicepsa.’ (1 Pedru 3:8; Tiyago 1:19) Lekani kunamizira kukhala ningati mukutetekera. Bzikakwanisika, siyani basa lomwe munkucita ndipo mutetekereni bwino-bwino mwanzanuyo, ayai muuzeni kuti mun’dzacezerana nthawe inango. Penu mumbawona mwanzanu wa m’banja ninga m’nzanu wa thimu libodzi, sikuti munthu wakukutsutsani, imwepo ‘mun’dzafulumiza lini kukalipa.’—Mpalizi 7:9.

BZOMWE MUNGACITE:

  • Pitirizani kutetekera na mtima wense, napo bzomwe mukubvabzo bzikukukomerani lini

  • Zindikirani bzomwe munthuyo akufunadi kulewa. Onesesani momwe mwanzanu wa m’banja akucosera mafala na momwe akuwonekera

3 CITANI MBALI YANU

BIBLIYA LIMBATI: “Kuphata basa kuli kwense kuna phindu lace, koma kundolewalewa na pa mulomo kumbasaukisa.” (Mimwani 14:23) Kundobvuma pa cakusankhula comwe n’cabwino n’kwakukwanira lini. Imwepo munfunika kuteweza bzomwe awirimwe mwabverana. Bzimwebzi bzingafune basa lamphanvu na nyongo ikulu, ndipo bzingathandizedi. (Mimwani 10:4) Mukambaphata basa na kucitira bzinthu pabodzi, mun’dzapasidwa ‘malipo yabwino’ pa basa lanu la mphanvu.—Mpalizi 4:9.

BZOMWE MUNGACITE:

  • Khalani na cakusankhula comwe mungafune kuteweza kuti mumalise bvuto lanu

  • Nthawe na nthawe, onani momwe mukupitira patsogolo