Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MBALI 5

Momwe Mungakhalire Pa Mtendere Na Wacibale Wanu

Momwe Mungakhalire Pa Mtendere Na Wacibale Wanu

“Bvalani . . . Kukoma mtima, kubzicepsa m’makumbukidwe, kupfatsa na kupirira.”—Wakoloso 3:12

Malowozi yambayambisa banja lipsa. Napo imwepo munfunika kumbawafuna na kuwalemekeza wabereki wanu, dziwani kuti mwanzanu wa m’banja ndiye munthu wakufunika kwene-kwene pa dziko lapansi kuna imwepo. Pinango bzingakhale bzakunesa kwa wacibale winango kubvuma bzimwebzo. Tsono kuphatisa basa mitemo ya m’Bibliya kundzakuthandizani kucita bzinthu mwacikati-kati, mucipitiriza kukhala pa mtendere na wacibale wanu pomwe mukucita nyongo ya kukonza banja lanu latsapano.

 1 PITIRIZANI KUWAONA WACIBALE WANU MU NJIRA YAKUTHEMERA

BIBLIYA LIMBATI: ‘Lemekeza baba wako na mai wako.’ (Wayefezo 6:2) Bziribe basa kuti muna magole mangasi, imwepo mun’dzafunika nthawe zense kulemekeza wabereki wanu. Dziwani kuti mwanzanu wa m’banja, an’funikambo kulemekeza wabereki wace. “Lufoyi liribe nsanje,” na tenepo lekani kuipidwa na mwanzanu wa m’banja pomwe akulatiza ulemu kwa wabereki wace.—1 Wakolinto 13:4; Wagalata 5:26.

BZOMWE MUNGACITE:

  • Tcenkhani mafala yakundofuna kukuza nkhani, ninga yakuti “Wanthu wa pa mui pako nthawe zense ambandinyozera” ayai “Mai wako cipo ambafuna lini bzomwe ine ndimbacita”

  • Yezani kuwona bzinthu ninga momwe mwanzanu wa m’banja ankuwonera

 2 KHALANI WAKUKHWIMIKA BZIKAFUNIKA

BIBLIYA LIMBATI: “Mwamuna an’dzasiya babace na mamace, acidzaphatana na mkazace, ndipo awiriwo wan’dzakhala thupi libodzi.” (Ciyambo 2:24) Pomwe mwalowola ayai kulowodwa, wabereki wanu pinango angabzibve kukhala na udindo kuna imwepo, pinango angafune kupitira pa malowozi yanu kuposa bzomwe bzingafunike.

Imwepo na mwanzanu wa m’banja ndimwe mungaikhe malire kwa wabereki wanu, patsogolo pace wadziwiseni mwa lufoyi. Khalani wakutsudzuka na wakusaya kuzungulira mafala mucileka kuwaumira mtima. (Mimwani 15:1) Kubzicepsa, nsisi, na kupirira kun’dzakuthandizani kukhala pa uxamwali wabwino na wacibale wanu ndipo mun’dzapitiriza “kumbapirirana winango na mwanzace na lufoyi.”—Wayefezo 4:2.

BZOMWE MUNGACITE:

  • Penu muna thupo na momwe wacibale wanu ankupitira pa moyo wanu, cezeranani na mwanzanu wa m’banja pomwe bzinthu bzikadaderekha

  • Bveranani nfundo ibodzi na momwe mungacitire na nkhaniyo