Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MBVUNZO 5

Kodi Njiponi Nkhani Ikulu ya m’Bibliya?

Kodi Njiponi Nkhani Ikulu ya m’Bibliya?

‘Ndin’dzaikha madulanthaka pakati pa iwepo na mkaziyo, na pakati pa mbeu yako na mbeu yace. Iye an’dzakuswanya msolo, ndipo iwepo un’dzamupweteka katende kace.’

Ciyambo 3:15

‘Kucokera mwa mbeu yako, mitundu yensene ya padziko lapansi in’dzagumana bzisimbo thangwe wabvera mafala yangu.’

Ciyambo 22:18

‘Umambo bwanu bubwere. Kufuna kwanu kucitike pansi pano ninga kudzuluko.’

Mateu 6:10

‘Mulungu omwe ambapasa mtendere, tsapanopapa an’dzaswanya Sathani pansi pa minyendo yanu.’

Waroma 16:20

‘Tsono bzinthu bzense bzikadzakhala pansi pace, mwanayo an’dzabziikhambo pansi pa womwe adaikha bzinthu bzense pansi pace, kuti Mulungu akhale bzinthu bzense kwa wensene.’

1 Wakolinto 15:28

 ‘Tsapano mapiciro yadalewedwa kwa Abulahamu na kwa mbeu yace . . . , omwe ni Kristu. Na tenepo, penu ndimwe wa Kristu, ndimwedi mbeu ya Abulahamu.’

Wagalata 3:16, 29

‘Utongi bwa dziko bwakhala utongi bwa Mbuya wathu na bwa Kristu wace, ndipo iye an’dzatonga kwa nthawe zense.’

Cibvumbulutso 11:15

‘Tenepo, cidathusidwa pansi cinyoka cikulu cakuyambirira cire, comwe cina dzina la Dyabu na Sathani, omwe ankusoceresa wanthu pa dziko lense la pansi; iye adathusidwa pa dziko la pansi pabodzi na wanjo wace.’

Cibvumbulutso 12:9

‘Iye adaciphata cinyoka, nyoka yakale ire, yomwe ni Dyabu na Sathani, acim’manga kwa magole culu cibodzi.’

Cibvumbulutso 20:2