Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 KUKHALA NA MOYO WACIKRISTAU

Pitirizani Kuphatisa Basa Marevista

Pitirizani Kuphatisa Basa Marevista

Kuyambira mu 2018, revista iri-yentse pa marevista yathu yakugawira imbandobwera na msolo ubodzi basi wa nkhani. Marevista yentseneya yambacita mbali ya Bzinthu Bzomwe Timbapfunzisira. Ndipo iyo yangaphatisidwe basa mu utumiki bwa kumunda. Tingatengembo marevista yakusiyana-siyana kuti tikayaphatise basa pomwe tikuyenda kukagula bzinthu ayai pomwe tikucita ulendo. Marevistaya yalibe kukonzedwa kuti timbacitisire pfunziro la Bibliya, koma iyo yangathandize wanthu kufuna kudziwa bzizinji pakulewa bza Mulungu.

Pakuyamba maceza, werengani cinembo ndipo fotokozani msolo wa revista omwe ungacitise munthuyo kufuna kudziwa bzizinji. Pinango iye angalewe bza nkhani ya banja ayai kuti afedwa. Pa cakucitika ninga cimweci, imwepo mungalewe kuti: “tsapanopapa inepano ndawerenga nkhani inango yabwino kwene-kwene yakulewa bza nkhani imweyi, ningakuwonesenimbo nkhaniyi?” Mukawona kuti munthuyo akufuna kudziwa bzizinji, mungamupase revistayo ayai kumutumizira mwakuphatisa basa telefoni, ayai mitcini minango; napo pa ulendo bwakuyamba, tingacite bzimwebzi. Cakulinga cathu n’cakugawira lini marevista, koma iyo yangatithandize kugumana wale omwe adakonzeka kucita bzomwe akupfunzabzo.—Mab 13:48.

2018

2019

2020

 

Kodi ni nkhani ziponi zomwe wanthu m’gawo lanu ambafunisisa kuzidziwa?