Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Mbuto na Nthawe Zomwe Mungatizungire

Tinkukukomedwa kukuuzani kuti mudzazungirembo mthambi pabodzi na nyumba zathu zakudindira mabukhu. Dziwani mbuto na nthawe yomwe mungadzatizungire.

 

Cidziwiso cakubverana na nthawe ino yomwe kuna matenda ya coronavirus (COVID-19): M'madziko mazinji, palibe munthu omwe akubvumizidwa kuyenda kukazungira nyumba zathu za mthambi. Kuti mudziwe bzizinji, nemberani mthambi yomwe mukufuna kukaizungira.

Bélgica

Bzomwe Mun’funikira Kudziwa Mukafuna Kudzatizungira

Kodi mun’funikira kuyamba mwakumbira pomwe mukanati kubwera kudzatizungira? Inde. Kuti titcenkhe kutambira wanthu azinjisa kabodzi-kabodzi na kuti wentse omwe an’dzatizungira akomedwe, ifepano timbakumbira kuti alendo wathu wentse atome akumbira pomwe akanati kubwera kudzatizungira, bziribe basa kukula kwa thimu lawo. Kumbirani na nthawe kuti mudzatizungire, pinango mkati mwa mdzinga ubodzi. Mukafuna kudzatizungira mu ntsiku za feriyado, mun’funikira kutikumbira na nthawe kwene-kwene.

Penu mulibe kukumbira, kodi bzingakwanise basi kutizungira? Penu mulibe kukumbira, tingakwanise lini kukutambirani. Pakuti mbuto yathu njing’ono, timbandotambira wanthu wakucepa pa ntsiku kuti adzatizungire.

Kodi mungakumbire tani kudzatizungira? Tinyani pa “Kumbirani Kudzatizungira.”

Kodi mungacinje ayai kupfudza mkumbiro omwe mukhadacita? Inde. Tinyani pa “Onani ayai Cinjani Ntsiku Zomwe Ndikhakumbira.”

Tsono, tani penu bzingakwanisike lini kukuzungirani pa ntsiku zomwe ndikhafuna maka-maka? Pitirizani kufufudza pa saitipo. Ntsiku zakudzatizungira zimbadzawoneka pomwe winango ambacinja ayai kupfudza ntsiku zomwe iwo akhadakumbirambo kuti adzatizungire.

Komwe Timbakhala na Numero ya Telefoni

Gwere Lacikristau la Mboni za Yahova

Rue d’Argile-Potaardestraat 60

B-1950 KRAAINEM

BÉLGICA

+32 2-782-00-15

Bzomwe Timbacita

Mthambi imweyi imbanyang’anira mabasa ya Mboni za Yahova za ku dziko la Bélgica. Pakudzazungira mthambi imweyi mun’dzalatizidwambo bzithunzi-thunzi bzakufotokoza kafambise ka basa lathu.

Cosani kabroxura kakulewa bza mthambi yathu