Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Kodi Zimbacokera Kuponi Kobiri Zakufambisira Basa la Mboni za Yahova?

Kodi Zimbacokera Kuponi Kobiri Zakufambisira Basa la Mboni za Yahova?

Basa lathu lakupalizira limbafambisidwa maka-maka na bzakupereka bza ufulu bzakucokera kwa wale omwe ni Mboni za Yahova. Pambacitidwa lini pereka-pereka pa mitsonkhano yathu, ndipo palibe omwe ambasundidwa cakhumi. (Mateu 10:7, 8) Tsono, yalipo makaxa yomwe yambaikhidwa m’mbuto zomwe timbacitira mitsonkhano kuti omwe afuneyo acite cakupereka cace. Anyakuperekawo ambabzidziwikisa lini.

Kobiri zomwe timbagumanazo zimbakwanira kuti zifambisire basa lathu thangwe ifepano tiribe abusa omwe ambalipiridwa pa mwezi. Kuthumizira bzimwebzi, wale omwe ni Mboni za Yahova ambalipiridwa lini kuti akapalizire nyumba na nyumba, ndipo mbuto zathu zakunamatira zimbamangidwa mu njira yakudzonga kobiri pang’ono.

Kobiri zakuperekedwa zomwe zimbatumizidwa ku likulu la Mboni za Yahova zimbaphatisidwa basa pakuthandiza anyakugwedwa na matsoka yacirengedwe, kusamalira na anyakunyang’anira dera, kuthandiza mabasa yakumanga nyumba zakunamatira m’madziko yakusauka, pabodzi na kudinda na kutumiza mabibliya na mabukhu yakufotokoza nkhani za m’Bibliya.

Munthu ali-wense akafuna angapereke comwe anaco kuti athandizire kulipira bzomwe bzimbadzongedwa m’mbuto zathu zakunamatira ayai kuti athandize basa lathu la pa dziko lense, ayai kuti athandizire bzense bziwiri. Nthawe na nthawe, gwere liri-lense limbafotokoza momwe zinkuphatisidwira kobiri zawo.