Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Kodi Mboni za Yahova Zimbakhulupira Jezu?

Kodi Mboni za Yahova Zimbakhulupira Jezu?

Inde. Ifepano timbakhulupira Jezu omwe adati: ‘Inepano ndine njira, cadidi na moyo. Palibe omwe angafike kuna Baba, acisaya kupita na mwa inepano.’ (Juwau 14:6) Ifepano timbakhulupira kuti Jezu adabwera pansi pano kucokera kudzulu, ndipo adapereka moyo wace wakulungamiratu ninga nsembe yakulombolera wanthu. (Mateu 20:28) Infa yace na kumuka kwace kudafungula njira kuti wanthu omwe amukhulupire adzakhale na moyo wakusaya kumala. (Juwau 3:16) Timbakhulupirambo kuti Jezu ankutonga tsapano ninga Mambo mu Umambo bwa Mulungu kudzulu, ndipo Umambobu bun’dzabweresa mtendere pa dziko lense la pansi pano. (Cibvumbulutso 11:15) Tsono, ifepano timbabvera mafala yomwe Jezu adalewa kuti: ‘Baba ni mkulu kuposa inepano.’ (Juwau 14:28) Tenepo, ifepano timbanamata lini Jezu, thangwe timbakhulupira kuti iye si Mulungu Wamphanvu-zense.