Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Kodi Mboni za Yahova Zimbakhulupira Ciyani?

Kodi Mboni za Yahova Zimbakhulupira Ciyani?

Ifepano, Mboni za Yahova, timbacita nyongo yakutewezera mwapafupi bzomwe Jezu adapfunzisa kuti Akristau ambacite pabodzi na bzomwe apostolo wace adacitambo. Nkhaniyi inkufotokoza mwa cigwatho bzinthu bzomwe timbakhulupira.

 1. Mulungu. Ifepano timbanamata Mulungu m’bodzi yekha basi wacadidi, omwe Ngwamphanvu-zense na Mulengi wa bzinthu bzense. Dzina lace ni Yahova.(Psalymo 83:18; Cibvumbulutso 4:​11) Iye ni Mulungu wa Abalahamu, Mozeji na Jezu.​—Kufuluka 3:6; 32:11; Juwau 20:17.

 2. Bibliya. Timbazindikira kuti Bibliya lina mafala ya Mulungu kwa wanthu. (Juwau 17:17; 2 Timotio 3:​16) Bzomwe timbakhulupira bzimbacokera m’mabukhu 66 ya m’Bibliyamo, yomwe nja mu “Cipangano Cakale” na “Cipangano Cipsa.” Mpfunzisi Jason D. BeDuhn adalewa kuti Mboni za Yahova zimbakhulupira na kucita bzinthu mwakubverana na bzomwe bzidanembedwa m’Bibliya, m’mbuto mwakutoma awona kuti angabvere bziponi.” *

  Ifepano timbabvuma mbali zense zomwe zidanembedwa m’Bibliya. Timbazindikira kuti mbali zinango za m’Bibliya zidanembedwa m’mafala yakuyezezera, ndipo yan’funika lini kubvesesedwa ninga momwe yadanembedweramo.​—Cibvumbulutso 1:1.

 3. Jezu. Ifepano timbacita bzomwe Jezu adapfunzisa na timbatewezera bzomwe iye akhacita, ndipo timbamulemekezambo ninga Mpulumusi wathu na Mwana wa Mulungu. (Mateu 20:28; Mabasa 5:​31) Tenepo, ifepano ndife Akristau. (Mabasa 11:26) Tsono, tidapfunza m’Bibliya kuti Jezu ni Mulungu lini Wamphanvu-zense, ndipo m’Bibliya palibe mbuto yomwe imbalatiza bza cipfunziso ca Utatu.​—Juwau 14:28.

 4. Umambo bwa Mulungu. Ni boma lacadidi lomwe liri kudzulu, sikuti momwe mtima wa Mkristau uliri. Boma limweri lin’dzacosa maboma ya wanthu, licicitisa kuti kufuna kwa Mulungu kucitike pansi pano. (Danyeri 2:​44; Mateu 6:​9, 10) Ndipo boma limweri lin’cita bzimwebzi tsapanopapa thangwe mapolofesiya ya m’Bibliya yankulatiza kuti ifepano tinkukhala mu ‘nsiku zakumalizira.’​—2 Timotio 3:​1-5; Mateu 24:​3-​14.

  Jezu ndiye Mambo wa mu Umambo bwa Mulungu kudzuluku. Iye adayamba kutonga mu gole la 1914.​—Cibvumbulutso 11:15.

 5. Cipulumuso. Wanthu an’dzapulumusidwa ku pikado na infa thangwe ra nsembe yakulombolera ya Jezu. (Mateu 20:28; Mabasa 4:​12) Kuti agumane phindu na nsembe ya Jezu, wanthu an’funika lini kundokhulupira Jezu, koma an’funikambo kucinja moyo wawo, acibatizidwa. (Mateu 28:19, 20; Juwau 3:​16; Mabasa 3:​19, 20) Bzicito bza munthuyo ndibzo bzimbalatiza penu cikhulupiro cace cina moyo ayai ne. (Tiyago 2:​24, 26) Tsono, ifepano timbapulumusidwa lini thangwe ra kuthemera, koma thangwe ra ‘kudeka mtima kukulu kwa Mulungu.’​—Wagalata 2:​16, 21.

 6. Kudzulu. Yahova Mulungu, Jezu Kristu na wanjo wakukhulupirika ambakhala kudzulu. * (Psalymo 103:19-​21; Mabasa 7:​55) Wanthu wakucepa wakukwana 144.000 ambalamusidwa kwa anyakufa, aciyenda kudzulu kuti akatonge pabodzi na Jezu mu Umambo bwa Mulungu.​—Danyeri 7:​27; 2 Timotio 2:​12; Cibvumbulutso 5:​9, 10; 14:​1, 3.

 7. Dziko la Pansi. Mulungu adalenga dziko la pansi kuti wanthu akhale m’mwemo mpaka muyaya. (Psalymo 104:5; 115:16; Mpalizi 1:4) Mulungu an’dzasimba wanthu omwe ambamubvera mwa kuwapasa thanzi labwinoletu na moyo wakusaya kumala m’paraizo pa pansi pano.​—Psalymo 37:11, 34.

 8. Bzakuipa na Kubonera. Bzinthu bzikuipa bzidayamba pansi pano pomwe anjo m’bodzi wa Mulungu adapanduka. (Juwau 8:44) Anjoyo, omwe adadzadziwika na dzina la “Sathani” ayai “Dyabu,” adapumpsa banja lakutoma kuti likhale ku mbali kwace, ndipo bzakutewera bzace bzadayambukirambo wana wawo. (Ciyambo 3:​1-6; Waroma 5:​12) Mulungu ambalekerera kuti wanthu ambabonere na bzakuipa na cakulinga cakufuna kukonza nkhani yomwe Sathani adainyosa. Tsono Mulunguyo an’dzalekerera lini kuti bzimwebzi bzipitirize mpaka kale-kale.

 9. Infa. Wanthu omwe ambafa ambasiya kukhala na moyo. ((Psalymo 146:4; Mpalizi 9:​5, 10) Iwo ambakazunzidwa lini ku moto.

  Mulungu an’dzalamusa wanthu azinjisa omwe adafa kuti adzakhale pomwe na moyo. (Mabasa 24:15) Tsono, wale omwe an’dzalamba kupfunza njira za Mulunguyo pambuyo pa kulamusidwapo, iwo an’dzapfudzidwa, ndipo an’dzalamusidwa lini pomwe.​—Cibvumbulutso 20:14, 15.

 10. Banja. Ifepano timbateweza pafupi malango yakuyambirira ya Mulungu yomwe yambalewa kuti malowozi yan’funika kukhala pakati pa mwamuna m’bodzi na mkazimbo m’bodzi basi. M’bodzi wawo akacita upombo, ndipo pambakhala na thangwe lakubveka kuti iwo alambane. (Mateu 19:​4-9) Ifepano timbakhulupira kuti bzomwe Bibliya limbalewa mpsabwino, ndipo kubziteweza bzimbathandiza kuti banja limbafambe bwino.​—Wayefezo 5:22–​6:1.

 11. Kunamata Kwathu. Ifepano timbanamata lini mtanda ne cifanikiso ca mtundu uli-wense. (Bzakutonga 4:​15-​19; 1 Juwau 5:​21) Bzinthu bzakufunika kwene-kwene bzomwe timbacita pakunamata kwathu mpsibzi:

 12. Gulu lathu. Ifepano tidalinganizidwa m’magwere, ndipo gwere liri-lense limbanyang’aniridwa na bungwe la akulu. Tsono, akuluwo ambakhala lini ninga gulu la abusa, ndipo ambatambirisidwa lini kobiri pa mwezi. (Mateu 10:8; 23:8) Ifepano timbakumbira lini cakhumi ne kucita pereka-pereka pa mitsonkhano yathu. (2 Wakolinto 9:7) Mabasa yathu yense yambafambisidwa na bzakupereka bzomwe wanthu ambacita mwakusaya kudziwisa madzina yawo.

  Bungwe Lakutonga, lomwe ni kagulu ka Akristau wakhwima mwauzimu omwe ambatumikira ku likulu lathu, ndiro limbatsogolera mabasa ya Mboni za Yahova pa dziko lense la pansi.​—Mateu 24:45.

 13. Ciphatano cathu. Ifepano timbakhulupira bzinthu bzibodzi-bodzi pa dziko lense la pansi, ndipopa tidaphatana. (1 Wakolinto 1:​10) Timbacitambo nyongo yakutcenkha kusankhulana thangwe ra kusiyana mitundu, udzinza na bzinthu bzinango. (Mabasa 10:34, 35; Tiyago 2:4) Tsono, napo ndife wanthu wakuphata, tina ufulu bwakucita bzakusankhula bzathu. Ndipo munthu ali-wense omwe ni Mboni ya Yahova ambacita bzakusankhula bzacebzo mwakubverana na cikumbu-cace cakupfunzisidwa na Bibliya.​—Waroma 14:​1-4; Wahebereu 5:​14.

 14. Bzicito Bzathu. Ifepano timbacita nyongo kuti tireke kumbandofuna kubzikondwesa tekha. (Juwau 13:34, 35) Timbatcenkha kucita bzinthu bzomwe Mulungu ambakomedwa lini nabzo, ninga kuphatisa basa kuipa mulopa mwa kucita kuwuyikha m’thupi. (Mabasa 15:28, 29; Wagalata 5:​19-​21) Ifepano ndife wanthu wa mtendere, ndipo timbabvuma lini kucita nkhondo. (Mateu 5:9; Zaiya 2:4) Timbalemekeza na kubvera malamulo ya boma la ku dziko lathu malinge yaleke kuphonyana na bzomwe Mulungu ambafuna.​—Mateu 22:21; Mabasa 5:​29.

 15. Momwe Timbacitira Bzinthu na Anzathu. Jezu adati: ‘Ufune mwanzako ninga momwe umbabzifunira iwe wekha.’ Ndipo iye adalewambo kuti Akristau ‘ambacita lini mbali ya dziko.’ (Mateu 22:39; Juwau 17:16) Tenepo, ifepano timbacita nyongo yakumbacitira bzabwino wanthu wense, koma ticipitiriza kusaya kupitira nkhani za ndale, na kutcenkhambo kuphatana na bzipembedzo bzinango. (Wagalata 6:​10; 2 Wakolinto 6:​14) Tsono, ifepano timbalemekeza cakusankhula ca munthu ali-wense pa nkhani zimwezi.

Penu imwepo muna mibvunzo yakuthumizirika yakubverana na bzomwe Mboni za Yahova zimbakhulupira, mungawerenge bzizinji pa webisaite yathu, mungalewelewe na mthambi zathu, mungayende ku mtsonkhano m’bodzi omwe umbacitidwa ku Nyumba ya Umambo ya pafupi na imwepo ayai mungandolewelewe na munthu ali-wense omwe Mboni ya Yahova kwanuko.

^ ndi. 4 Onani bukhu lakuti A Verdade em Tradução, pa tsamba 165.

^ ndi. 10 Wanjo wakuipa adathothedwa kudzulu, napo iwo akadapitiriza kukhala ku dziko la mizimu.​—Cibvumbulutso 12:​7-9.