Tikacitiridwa bzinthu bzakusaya kulungama, kodi tingacite ciyani kuti tipirire ticileka kubwerera m’mbuyo?