Dzina la Yahova limbalewa momwe iye aliri wakudabwisa! Kodi mungaleke kuuzambo winango bzimwebzi?