Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Kodi Tin’funika Kunamata Bzifanikiso?

Kodi Tin’funika Kunamata Bzifanikiso?

Bzomwe Bibliya limbalewa

Nee. Pakulewa bza malamulo yomwe Mulungu akhadapasa mtundu wa Jirayeri, bukhu lakuti New Catholic Encyclopedia limbati: “Nkhani zakusiyana-siyana za m’Bibliya zimbalatiza kuti bzifanikiso bzikhaphatisidwa lini basa na atumiki wacadidi wa Mulungu.”

Onani mavesi ya m’Bibliyaya:

  • Leka kubzisemera cifanikiso cakundendemerana na bzomwe bziripo kudzulu, na bzomwe bziripo pansi, ayai na bzomwe bziripo m’madzi pansi pa dziko. Leka kubzigodamira, ne kupumpsidwa kuti ubzitumikire, thangwe inepano Yahova, Mulungu wako, ndine Mulungu omwe ndimbafuna kuti wanthu anamate ine ndekha basi; ndipo ndimbalanga thangwe ra bzakuipa bza ababamunthu pa wana wawo, na pa azukulu, na pa azukuludwe, akandiwenga.’ (Kufuluka 20:​4, 5) Pakuti Mulungu ambafuna kuti ’wanthu anamate iye yekha basi,’ bzikuwonekeratu kuti ambabvumiza lini kuti ifepano timbatumbize ayai kunamata bzifanikiso, bzithunzi-thunzi ne cizindikiro ca mtundu uli-wense.

  • ‘Mbiri yangu ndin’dzapasa lini munango ne citumbizo cangu kwa bzifanikiso bzakukonzedwa.’ (Zaiya 42:8) Mulungu ambalamba kunamatidwa mwakuphatisa basa bzifanikiso. Pomwe Ajirayeri winango adayezera kumunamata mwakuphatisa basa cifanikiso ca kamphulu, Mulunguyo adalewa kuti iwo akhadacita ‘pikado ikulu kwene-kwene.’​—⁠Kufuluka 32:​7-9.

  • ‘Tireke kukumbuka kuti Mulunguyo ali ninga golide, siliva, mwala ayai cinthu ciri-cense cakusemedwa mwa luso na nzeru za munthu.’ (Mabasa 17:29) Mwakusiyana na wanthu wa mitundu, omwe ambaphatisa basa bzifanikiso ‘bzakusemedwa mwa luso na nzeru za munthu,’ Akristau an’funika ‘kufamba mwa cikhulupiro, sikuti mwakuwoneka na maso.’​—⁠2 Wakolinto 5:7.

  • ‘Thawani bzifanikiso.’ (1 Juwau 5:​21) Malamulo yomwe yakhadaperekedwa kwa Ajirayeri na kwa Akristau, mwakubwereza-bwereza yakhatsutsa cipfunziso cakuti Mulungu ambabvumiza kuphatisa basa bzifanikiso pakunamata.