Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Kodi Sathani Ambakhala Kuponi?

Kodi Sathani Ambakhala Kuponi?

Bzomwe Bibliya limbalewa

Pakuti Sathani ni cakulengedwa cauzimu, iye ambakhala ku mbuto yakusaya kuwoneka. Tsono, bzimwebzi bzinkulewa lini kuti iye ambakhala ku mbuto yakugaka moto komwe wanthu winango ambakumbuka kuti anyakuipa ambakazunzidwira kumweko ninga momwe cinkulatiza pa cithunzi-thunzi a mu nkhaniyi.

‘Nkhondo kudzulu’

Pa ciyambi, Sathani akhakwanisa kufamba-famba kudzuluku, ndipo akhana mwayi wakufikiratu patsogolo pa Mulungu pabodzi na wanjo winango wakukhulupirika. (Djobi 1:6) Tsono, Bibliya lidaleweratu kuti kungadadzawoneka ‘nkhondo kudzulu.’ Nkhondoyo idacitisa kuti Sathani athothedwe kudzuluko, ‘acithusidwira pa dziko la pansi.’ (Cibvumbulutso 12:7-9) Bzomwe Bibliya limbalewa pabodzi na bzomwe bzimbacitika m’dzikomu, bzimbalatiza kuti nkhondoyo idacitika kale. Tsapano Sathani ali pa dziko la pansi pano.

Kodi bzimwebzi bzin’funa kulewa kuti Sathaniyo ana mbuto caiyo pansi pano yomwe ambakhala? Nee. Mwa ciratizo, mzinda wakale-kale wa Perigamo udalewedwa kukhala mbuto yomwe kukhana ‘mpando waumambo wa Sathani’ nakuti ‘ndiko komwe Sathani ambakhala.’ (Cibvumbulutso 2:13) Mafalaya yakhandothandauza kuti wanthu azinji wa mu mzindamo akhafuna kwene-kwene kunamata Sathaniyo. Bibliya limbalewa kuti Sathani ambatonga ‘maboma yense ya pa dziko la pansi.’ Tenepo, bzimwebzi bzinkulatiza kuti Sathani alibiretu mbuto caiyo yakukhala pansi pano, koma ali pa dziko la pansi pano.​—Luka 4:​5, 6.