Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Kodi Mulungu An’dzandibva Ndikapemba?

Kodi Mulungu An’dzandibva Ndikapemba?

Bzomwe Bibliya limbalewa

Inde, Mulungu ambathandiza wale omwe ambamukumbira bzinthu bzomwe bzimbabverana na kufuna kwace. Napo penu mukhanati kupemba m’mbuyomu, imwepo mungalimbisidwe na bziratizo bza wanthu wakufokozedwa m’Bibliya omwe adapemba, aciti: ‘Mulungu, ndithandizeni.’ Mwa ciratizo:

  • Ndithandizeni, imwe Yahova Mulungu wangu. Ndipulumuseni mwakubverana na kudeka mtima kwanu kwakusaya kumala.’—Psalymo 109:26.

  • Ndatsautsika ndipo ndasauka . . . Imwepo ndimwe mthandizi wangu na mpulumusi wangu.’—Psalymo 69:6.

N’cadidi kuti munembi wa mafala yamweya akhali munthu omwe akhakhulupira kwene-kwene Mulungu. Tsono, Mulungu ambabva mipembo ya wanthu wense omwe ambamufenderera na mtima wabwino; wanthu ninga wale omwe ‘adasweka mtima’ ayai wale omwe ‘adatepa.’—Psalymo 34:18.

Lekani kugopa, mucikumbuka kuti Mulungu ali kutali, nakuti alibe basa na mabvuto yanu. Bibliya limbalewa kuti: ‘Yahova ali padzulu, ndipo ambawona munthu wakubzicepswa. Tsono nyakubzikuza iye ambamudziwa na patali.’ (Psalymo 138:6) Ndipo Jezu pakupfunzisa anyakupfunza wace, iye adalewa kuti: ‘Napo tsisi la mu msolo mwanu, [Mulungu] ambalilewenga lense.’ (Mateu 10:30) Mulungu ambadziwadi bzense bza imwepo napo kuti imwepo mumbazindikira lini bzimwebzo. Penu iye ambacita bzimwebzi, ndiye kuti an’dzabvakubvani mukamupemba, ndipo an’dzakuthandizani kulimbana na bzineso bzanu!—1 Pedru 5:7.