Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Thangwe Ranyi Mulungu Ambatawira Lini Mipembo Minango?

Thangwe Ranyi Mulungu Ambatawira Lini Mipembo Minango?

Bzomwe Bibliya Limbalewa

Pana mipembo minango yomwe Mulungu ambatawira lini. Onani mathangwe mawiri yomwe yambacitisa kuti Mulungu aleke kutawira mipembo ya munthu.

1. Bzomwe Munthuyo Ambapemba Bzimbabverana lini na kufuna kwa Mulunguyo

Mulungu ambatawira lini bzinthu bzakusaya kubverana na kufuna kwace, ayai bzikupitana na malamulo yace yomwe yali m’Bibliya. (1 Juwau 5:14) Mwa ciratizo, Bibliya limbalewa kuti tin’funika kutcenkha kukhala wa umbombo. Tsono kubzina njuga kumbacitisa kuti munthu akhale wa umbombo. (1 Wakolinto 6:​9, 10) Tenepo, Mulungu an’dzatawira lini mipembo yanu mukambakumbira kuti iye akuthandizeni kuwina pa njuga za mtundu uli-wense. Mulungu ambakhalira lini kuticitira bzinthu bzomwe tin’funa, pa nthawe yomwe tin’funa na momwe tin’funiramo. Ndipo, tin’funika kumutenda thangwe ra iye kucita bzimwebzo. Ndipo, tingadacita mantha na bzomwe wanthu winango angadamukumbira kuti Mulunguyo aticitire.—Tiyago 4:3.

2. Munthu ankupembayo ambabvera lini Mulungu ndipo ambafuna lini kucita kufuna kwace

Mulungu ambabva lini mipembo ya wale omwe ambafunisisa kucita bzinthu bzomwe iye ambadekedwa lini nabzo. Mwa ciratizo, m’mbuyomu wanthu winango akhalewa kuti akhatumikira Mulungu, acimbacita bzinthu bzakuipa. Wanthu amwewo, Mulungu adawauza kuti: ‘Napo mucite mipembo mizinji, inepano ndimbabvesera lini. Manja yanu yadzala na mulopa omwe mwacosa.’ (Zaiya 1:15) Tsono, penu iwo angadalungamiza njira zawo, acimalisa mirandu yawo na Mulungu, Mulunguyo angadawatetekera, aciwatawira pa nthawe zomwe iwo angadam’pemba. —Zaiya 1:18.