Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Kodi Mulungu Ambakhala Kuponi?

Kodi Mulungu Ambakhala Kuponi?

Bzomwe Bibliya limbalewa

Mulungu ambakwanisa kuwona bzinthu bzense, ndipo angacite cinthu ku mbuto iri-yense yomwe afuneyo. (Mimwani 15:3; Wahebereu 4:13) Tsono, Bibliya limbapfunzisa lini kuti Mulungu ambakhala kwense-kwense. M’mbuto mwace, Bibliyalo limbapfunzisa kuti iye ana makhalidwe ninga yomwe ifepano tinayo, ndipo ana mbuto yace caiyo yakukhala.

  • Momwe Mulungu adakhalira: Mulungu ni mzimu. (Juwau 4:24) Iye angawonedwe lini na wanthu wa thupi la nyamafe. (Juwau 1:18) Masomphenya yomwe yadanembedwa m’Bibliya yakulewa bza Mulungu, yambalatiza kuti Mulungu ana mbuto yace caiyo yakukhala. Bzimbalewedwa kuti iye ali kwense-kwense.—Zaiya 6:1, 2; Cibvumbulutso 4:2, 3, 8.

  • Komwe Mulungu ambakhala: Mulungu ambakhala kudzulu komwe kudasiyana kwene-kwene na pansi pano, komwe kuna bzinthu bzakuwoneka na maso na bzakuphatika. Kudzuluko ndiko ‘mbuto yace yakukhala.’ (1 Wamambo 8:30) Bibliya limbalewa kuti pa nthawe inango, bzakulengedwa bzauzimu bzidayenda ‘kukawonekera pa maso pa Yahova,’ * bzomwe bzinkulatiza kuti Mulungu ana mbuto yace caiyo yakukhala.—Djobi 1:6.

Penu Mulungu ambakhala lini kwense-kwense, kodi iye angacitedi thupo na inepano pa ndekha?

Inde. Mulungu ambacita thupo na munthu ali-wense pa yekha. Napo Mulungu ambakhala kudzulu, iye ambawona pansi pano wanthu omwe ambafuna kucita bzinthu bzomwe bzimbamudekera, aciwathandiza. (1 Wamambo 8:39; 2 Nkhani 16:9) Onani momwe Mulungu ambalatizira thupo lace kwa wanthu omwe ambamunamata bzacadidi:

  • Mukambapemba: Yahova ambabva mpembo wanuyo pa nthawe yomwe munkupembayo.—2 Nkhani 18:31.

  • Mukatsautsika mtima: ‘Yahova ali pafupi na wale omwe adasweka mtima; Iye ambapulumusa wale omwe atepa.’—Psalymo 34:18.

  • Mukafuna kutsogoleredwa: Yahova an’dzakupfunzisani na kukupasani malango mwakuphatisa basa Fala lace, Bibliya.—Psalymo 32:8.

Makumbukidwe yakuphonyeka yakulewa bza komwe Mulungu ambakhala

Makumbukidwe Yakuphonyeka: Mulungu ali kwense-kwense na m’bzinthu bzense bzomwe iye adalenga.

Cadidi: Mulungu ambakhala lini pa dziko la pansi pano ne m’cinthu ciri-cense comwe iye adalenga. (1 Wamambo 8:27) N’cadidi kuti nyenyezi pabodzi na bzinthu bzinango bzakulengedwa ‘bzimbadziwisa mbiri ya Mulungu.’ (Psalymo 19:1) Tsono, Mulungu ambakhala lini m’cinthu ciri-cense comwe iye adalenga, ninga momwe nyakunemba cithunzi-thunzi ambakhala lini m’cithunzi-thunzi comwe adanembaco. Tsono, cithunzi-thunzico cimbatiuza bza momwe adakhalira munthu omwe adacinembayo. Mu njira ibodzi-bodziyi, bzinthu bzomwe Mulungu adalenga, bzimbatilatiza ‘makhalidwe yakusaya kuwoneka ya Mulunguyo, ninga mphanvu, nzeru na lufoyi.—Waroma 1:20.

Makumbukidwe Yakuphonyeka: Mulungu an’funika kukhala kwense-kwense kuti ambakwanise kudziwa bzinthu bzense na kukhalambo wamphanvu-zense.

Cadidi: Mzimu wakucena wa Mulungu, ni mphanvu yomwe Mulungu ambaphatisa basa kuti acite kufuna kwace. Na mphanvu imweyi, iye ambakwanisa kuzindikira na kucita cinthu ciri-cense ku mbuto iri-yense na pa nthawe iri-yense mwakusaya kucita kukhaliratu kumweko.—Psalymo 139:7.

Makumbukidwe Yakuphonyeka: Pa Psalymo 139:8 pambapfunzisa kuti Mulungu ambakhala kwense-kwense. Vesiri limbati: ‘Ndicikwira kudzulu, imwepo mun’dzakhala muli kumweko. Ndipo, ndicigona ku Thenje, imwepo mun’dzakhala muli kumweko basi!

Cadidi: Vesiri limbalewa lini bza mbuto yomwe Mulungu ambakhala, koma limbandopfunzisa kuti kulibe komwe n’kutali kwene-kwene kuti Mulungu atazire kucita cinthu na cakulinga cakuthandiza wanthu wace.

^ ndi. 5 Yahova ni dzina la Mulungu ninga momwe Bibliya limbalewera.