Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Kodi Mkristau Angabvume Thandizo la Ulapi?

Kodi Mkristau Angabvume Thandizo la Ulapi?

Bzomwe Bibliya limbalewa

Inde. Jezu adabvekesa kuti ateweri wace angadanyangana thandizo la ulapi pomwe iye adalewa kuti ‘wanthu wakulimba ambafunikira lini dotolo, koma wanthu omwe ankuduwala.’ (Mateu 9:12) Napo Bibliya si bukhu lakulewa bza ulapi, iro lina nfundo zomwe zimbatsogolera wale omwe ambafuna kukondwesa Mulungu.

Bzomwe mun’funika kumbabzibvunza

1. Kodi ndinkubvesesa cakulinga ca njira ya ulapiyi? Bibliya limbatiuza kuti timbabvunzisise bzinthu bzinango m’mbuto mwa ‘kundokhulupira mafala yali-yense.’—Mimwani 14:15.

2. Kodi ndingafunikire kubvambo bzomwe adotolo winango angalewe? Matenda yanu yakakhala makulu, bzingakhale bwino kubvambo wanthu winango, thangwe ‘alangizi akawanda’ bzinthu bzimbafamba bwino.—Mimwani 15:22.

3. Kodi njira yakulapirayo ingacitise kuti ndireke kubvera lamulo la m’Bibliya lakulewa bza ‘kutcenkha mulopa’?—Mabasa 15:20.

4. Kodi pan’citidwa bzamizimu kuti yadziwike matenda yomwe ndinayo ayai kuti ndilapidwe? Bibliya limbaletsa ‘kucita bzamizimu.’ (Wagalata 5:19-21) Kuti mudziwe penu pan’citidwa bzamizimu ayai ne, tawirani mubvunzoyi:

  • Kodi nyakundithandizayo ambacita bzamizimu?

  • Kodi njira ya ulapiyo imbacitidwa mwakukhulupira kuti matendayo yawoneka thangwe ra kulodzedwa ayai thangwe ra kukalipa kwa mirungu?

  • Kodi pakundilapapo pan’dzafunikira kuthira nsembe, kutayirira ayai kucita mwambo uli-wense wacirendo?

5. Kodi ndinkucita thupo kwene-kwene na thanzi langu? Bibliya limbati: ‘Kulekerera kwanu kudziwidwe na wanthu wense.’ (Wafiripo 4:5) Kukhala wakulekerera kun’dzakuthandizani kumbakumbukira bzinthu bzomwe mpsakufunika kwene-kwene, bzomwe ni bzinthu bzauzimu.—Wafiripo 1:10; Mateu 5:3.