Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Kodi Madimonyo Yalipodi?

Kodi Madimonyo Yalipodi?

Bzomwe Bibliya limbalewa

Inde yalipodi. Madimonyo ni ‘wanjo omwe adacita pikado,’ ndipo ni bzakulengedwa bzauzimu bzomwe bzidapandukira Mulungu. (2 Pedru 2:4) Anjo wakuyamba omwe adabzisandusa dimonyo ni Sathani Dyabu, ndipo Bibliya limbalewa kuti iye ni ‘mtongi wa madimonyo.’—Mateu 12:24, 26.

Wanjo omwe adapanduka mu nsiku za Nowe

Bibliya limbalewa kuti mu nsiku za Nowe wanjo adapandukira Mulungu pomwe cikhanati kubwera Cigumula ca Madzi. Iro limbati: ‘Wana wa Mulungu wacadidi adayamba kuwona kuti wana wacikazi wa wanthu akhali wakudeka kwene-kwene, ndipo iwo adayenda kukabzitengera akazi wense omwe adawasankhulawo.’ (Ciyambo 6:2) Wanjo wakuipa wale ‘alibe kusunga mbuto yawo yakuyambirira’ komwe ni kudzulu, ndipo adabzikonzera mathupi yaumunthu kuti adzakwanise kugonana na akazi pansi pano.—Juda 6.

Pomwe Cigumula ca Madzi cidabwera, wanjo wakupandukawo adadzasiya mathupi yaumunthu yale, acibwerera kudzulu. Tsono, pomwe adafika kudzuluko, Mulungu alibe kuwabvuma pakati pa wanjo wace, omwe akhali ninga banja. Ndipo ninga kuwalanga, Mulunguyo adacitisa kuti madimonyoyo yaleke kukwanisa kubzikonzera pomwe mathupi yaumunthu kuti yambawonekere kwa wanthu.—Wayefezo 6:11, 12.