Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Kodi Bibliya Lingathandize pa Nkhani za Mabvuto ya Cuma na Mangawa?

Kodi Bibliya Lingathandize pa Nkhani za Mabvuto ya Cuma na Mangawa?

Bzomwe Bibliya limbalewa

Inde. Nfundo zinai zinkutewerazi zingakuthandizeni penu munkulimbana na mabvuto ya cuma na mangawa:

  1. Yambani mwakumbuka momwe mun’phatisira kobiri zanu. Pa Mimwani 21:5 pambati: ‘Munthu wa nyongo an’dzagumana phindu pa bzakulinga bzace, koma nyakucita bzinthu na befu an’dzasauka.’ Tenepo, lekani kumbathamangira kugula cinthu kokha thangwe rakuti mwaciwona. Mbayambani mwawona penu munkucifunadi, nakuti mun’phatisa basa kobiri zakufunikirazo basi.

  2. Tcenkhani kunyosa mangawa yakusaya kufunikira. Pa Mimwani 22:7 pambati: ‘Omwe ambafiyali, ambakhala nyabasa wa nyakumufiyalisiyo.’ Penu muna mangawa na munthu, ndipo bzinkukunesani kum’bwezera, yezerani kuceza naye kuti muwone penu angakuthumizireni nsiku zakubwezera ayai penu angacinje malipiridwe yace. Lekani kuthetha. Phatisani basa nfundo ya m’Bibliyayi pakulewalewa na munthu munaye mangawayo. Nfundoyo imbati: ‘Ndoko ukabzicepese na kumudandaulira kwene-kwene mwanzakayo.’ (Mimwani 6:1-5) Napo akalamba kukubvani pakuyambirira, pitirizani kumukumbira kuti acinje pang’ono m’bverano mukhadacita pakuyambayo.

  3. Lekani kumbaikha kobiri patsogolo. ‘Munthu wanjiru ambalimbikira kugumana bzinthu bzapadzulu, koma ambadziwa lini kuti an’dzasauka.’ (Mimwani 28:22) Njiru na umbombo bzimbacitisa munthu kukhala na mabvuto ya cuma, ndipo bzimbadzongambo uzimu bwace.

  4. Mbakomedwani na bzomwe munabzo kale. Pa 1 Timitio 6:8 pambati: ‘Kukhala na cakudya, bzakubvala na pakugona, tin’dzakomedwa na bzimwebzo.’ Kundokhala na kobiri kungacitise lini kuti munthu akhale wakukondwa. Wanthu winango omwe mbakukondwa kwene-kwene m’dzikomu alibe kobiri zizinji. Bzomwe iwo anabzo ni lufoyi na adzinza wawo na azixamwali, ndipo ana uxamwali bwakulimba na Mulungu.​—Mimwani 15:17; 1 Pedru 5:6, 7.