Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

N’ciponi Cizindikiro ca ‘Nsiku Zakumalizira’?

N’ciponi Cizindikiro ca ‘Nsiku Zakumalizira’?

Bzomwe Bibliya limbalewa

Bibliya limbafotokoza bzinthu bzomwe bzingadakhala cizindikiro ca ‘cimaliziro ca dziko.’ (Mateu 24:3) Bibliya limbacemera nthawe imweyo kuti ‘nsiku zakumalizira’ na ‘nthawe zakumalizira.’ (2 Timotio 3:1; Danyeri 8:19) Bzomwe bzinkufotokozedwa panyansipa ni bzinthu bzomwe bzinkulatiziratu padeca kuti yankukwanisika mapolofesiya yakulewa bza nsiku zakumalizira:

 • Nkhondo zikulu-zikulu.—Mateu 24:7; Cibvumbulutso 6:4.

 • Njala.—Mateu 24:7; Cibvumbulutso 6:5, 6.

 • Bziteke-teke bzikulu-bzikulu.—Luka 21:11.

 • Matenda yadzawoneni.—Luka 21:11.

 • Kuthumizirika kwa ciwembo.—Mateu 24:12.

 • Kudzongedwa kwa dziko la pansi na wanthu.—Cibvumbulutso 11:18.

 • Kudzongeka kwa makhalidwe yabwino ya wanthu yomwe yambalatizidwa mwa ‘kusaya kutenda, kusaya kukhulupirika, . . . kusaya kufuna mbverano, kulewera bzakuipa anzawo, kusaya kubziretsa, kukhala wakulusa, kusaya kufuna ubwino, kupandukira anzawo, kukhala wa mtimbo, na kusamwa.’—2 Timotio 3:1-4.

 • Kudzongeka kwa mabanja, pakuti wanthu akhala ‘wakusaya kufuna abale wawo’, ndipo wana akhala ‘wakusaya kubvera abereki.’—2 Timotio 3:2, 3.

 • Kumala kwa mphanvu ya lufoyi lomwe wanthu azinji akhanalo kwa Mulungu.—Mateu 24:12.

 • Wanthu ankupemphera mwacinyengo.—2 Timotio 3:5.

 • Wanthu ankubvesesa kwene-kwene mapolofesiya ya m’Bibliya, kuphatanidza polofesiya yakulewa bza nsiku zakumalzira.—Danyeri 12:4.

 • Bzipsa bzabwino bza Umambo bzinkupaliziridwa pa dziko lense la pansi.—Mateu 24:14.

 • Wanthu azinji ambanyoza pakubva kuti tiri mu nsiku zakumalizira, ndipo alibe nabzo basa bzimwebzo.—Mateu 24:37-39; 2 Pedru 3:3, 4.

 • Mapolofesiya yenseneya yankukwanisika pa nthawe ibodzi-bodzi.—Mateu 24:33.

Kodi tinkukhaladi mu ‘nsiku zakumalizira’?

Inde. Bzinthu bzomwe bzinkucitika m’dzikoli pabodzi na bzomwe Bibliya lidalewa bzimbalatiza kuti nsiku zakumalizira zidayamba mu gole la 1914. Pa nthawe imweyo, Umambo bwa Mulungu budayamba kutonga kudzulu, ndipo cinthu cakuyamba comwe mtongi wa Umambobu adacita ni kuthotha kudzuluku Sathani pabodzi na madimonyo yace, ndipo iwo ambandokwanisa kucita mabasa yawo pa dziko la pansi pano basi. (Cibvumbulutso 12:7-12) Kuti Sathani ankudzonga wanthu azinji, bzimbawonekera pa makhalidwe pabodzi na bzicito bzakuipa bza wanthuwo bzomwe bzimbacitisa kuti nsiku zakumalizirazi zikhale zakunesa kwene-kwene.—2 Timotio 3:1.