Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Kodi Bibliya Limbalewa Ciyani bza Matenda?

Kodi Bibliya Limbalewa Ciyani bza Matenda?

Mtawiro wa Bibliya

Bibliya lidaleweratu kuti mu ntsiku zakumalizira, kun’dzagwa matenda yakusiyana-siyana. (Luka 21:11) Bzikufuna lini kulewa kuti matenda yamweya n’cirango cakucokera kwa Mulungu. Koma cadidi n’cakuti, mwakuphatisa basa Umambo bwace, Mulungu an’dzacosa mabvuto yentse ya thanzi, kuphatanidza matenda yakusiyana-siyana.

 Kodi Bibliya limbalewa ciyani pa nkhani ya matenda?

Bibliya limbaleweratu lini madzina ya matenda yakusiyana-siyana ninga COVID-19, Sida, cifuwa ca befu, malariya ayai cimpsine cakuceredwa gripe esponhola. Koma lidaleweratu kuti kudzawoneka ‘bzisi,’ yomwe ni matenda yakusiyana-siyana. (Luka 21:11; Cibvumbulutso 6:8) Bibliya lidalewa kuti bzinthu bzimwebzi bzin’dzacitika ninga cizindikiro cakuti tikukhala mu ‘ntsiku zakumalizira,’ yomwe ni ‘mamaliziro ya nthawe ino.’—2 Timotio 3:1; Mateu 24:3.

 Kodi Mulungu ambalanga wanthu mwakuwapasa matenda?

Bibliya limbatiuza kuti nthawe zinango, Mulungu adalanga wanthu mwakuphatisa basa matenda. Mwa ciratizo, iye adacitisa wanthu winango kukhala na matenda ya mapere. (Mirewengo 12:1-16; 2 Wamambo 5:20-27; 2 Nkhani 26:16-21) Tsono bzimwebzi bzidandocitika kwa wanthu ang’ono-ng’ono, sikuti matendayo yadaphata wanthu azinji. Kulewa cadidi, Mulungu adalanga wanthu amwewo thangwe ra kuti iwo akhadacita bzinthu bzakuphonyeka.

 Kodi Matenda yomwe yalipo ntsiku zino n’cirango cakucokera kwa Mulungu?

Ne. N’cadidi kuti wanthu winango ambalewa kuti Mulungu ambaphatisa basa matenda yakusiyana-siyana kuti alange wanthu. Tsono bzimwebzi, ndibzo lini bzomwe Bibliya limbapfunzisa. Thangwe ranyi Bibliya limbapfunzisa lini bzimwebzi?

Thangwe ndakuti wanthu winango omwe akhali wakukhulupirika kwa Mulungu, wakale-kale na wa ntsiku zino adabonera na matenda yakusiyana-siyana. Mwa ciratizo, Timotio omwe akhali munthu wakukhulupirika, akhana bvuto la kumbaduwala-duwala. (1 Timotio 5:23) Tsono bzimwebzi bzin’funa lini kulewa kuti Mulungu akhamufuna lini. Mpsibodzi-bodzimbo na ntsiku zino, napo atumiki winango wakukhulupirika kwa Mulungu ambaphatidwambo na matenda. Nthawe zinango, bzimwebzi bzimbacitika thangwe rakuti iwo akhali pa mbuto na pa nthawe yakuphonyeka.—Mpalizi 9:11.

Kuthumizira bzimwebzi, Bibliya limbapfunzisa kuti nthawe yakuti Mulungu alange wanthu wakuipa ikanati kufika. Kulewa cadidi, ntsiku zino tikukhala mu nthawe ya ‘ntsiku ya cipulumuso’ ayai kulewa kunango, ntsiku zino Mulungu akupereka mpata wakuti wanthu wentse amudziwe na kuti adzapulumuke. (2 Wakolinto 6:2) Ndipo njira ibodzi yomwe iye akuiphatisa basa kuti wanthuwo amudziwe, ni basa lakupalizira lomwe likucitika pa dziko lentse la pantsi. Ndipo basa limweri ndakudziwisa wanthu bza ‘bzipsa bzabwino bza Umambo.’​—Mateu 24:14.

 Kodi matenda yan’dzamala?

Inde yan’dzamala. Ndipo Bibliya lidaleweratu kuti kutsogoloku matenda yan’dzamala. Tsapanopapa, Umambo bwa Mulungu mun’dzamalisa matenda yentse. (Zaiya 33:24; 35:5, 6) Mulungu an’dzamalisa kubonera, kuwawidwa na infa. (Cibvumbulutso 21:4) Iye an’dzalamusambo wale omwe adafa, ndipo wanthu amwewa an’dzakhala na moyo wa thanzi labwino m’paraizo, pa dziko la pantsi pano.—Psalymo 37:29; Mabasa 24:15.

 Mavesi ya m’Bibliya yomwe yambalewa bza matenda

Mateu 4:23: ‘Tenepo iye [Jezu] adafamba mu Galileya mwentse, acipfunzisa mu masinagoga yawo na kupalizira bzipsa bzabwino bza Umambo acipoza matenda ya mtundu uli-wentse yomwe wanthu akhanayo.’

Bzomwe vesiri likufuna kulewa: Kupoza matenda komwe Jezu adacita kukulatiza kuti Umambo bwa Mulungu bun’dzamalisa matenda yentse yomwe yambaphata wanthu.

Luka 21:11: ‘Kun’dzawoneka . . . bzisi.’

Bzomwe vesiri likufuna kulewa: Matenda yakusiyana-siyana ni cizindikiro cakuti tikukhala mu ntsiku zakumalizira.

Cibvumbulutso 6:8: ‘Ndipo ndidawona kavalo wakupfumbuka, ndipo omwe akhadaipakirayo, dzina lace akhali Infa ndipo thenje likhamutewera pafupi, ndipo iwo wadapasidwa utongi . . . kuti waphe . . . bzisi na bzirombo bza pa dziko lapantsi.’

Bzomwe vesiri likufuna kulewa: Polofesiya ya makavalo matatu ya m’bukhu la Cibvumbulutsoya yakuimira matenda yakusiyana-siyana yomwe yambawoneka mu ntsiku zathu zino.