Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Kodi Bibliya Limbalewa Ciyani bza Matsoka ya Cirengedwe?

Kodi Bibliya Limbalewa Ciyani bza Matsoka ya Cirengedwe?

Bzomwe Bibliya limbalewa

Mulungu ambacitisa matsoka ya cirengedwe yomwe yambaticitikira ntsiku zino. Ndipo iye ambacita thupo na wanthu omwe ambabonera nayo. Umambo bwa Mulungu bun’dzamalisa bzinthu bzentse bzomwe bzimbacitisa kuti wanthu abonere, kuphatanidza matsoka ya cirengedwe. Pakali pano, Mulungu ambapereka mtsangalazo kwa wale omwe agwedwe na matsokayo.—2 Wakolinto 1:3.

 Thangwe ranyi tingatsimikire kuti matsoka ya cirengedwe ni cirango lini ca Mulungu?

Bibliya limbalatiza kuti Mulungu adaphatisa kale basa mphanvu za cirengedwe kuti alangee wanthu. Tsono momwe iye adacitira bzimbasiyana na momwe yambacitikira matsoka ya cirengedwe.

  • Matsoka ya cirengedwe yambasankhula lini. Mwakusiyana na bzimwebzi, Mulungu adaphatisa basa mphanvu za cirengedwe kuti alange wanthu wakuipa wokha. Mwa ciratizo, pomwe Mulungu adapfudza mizinda ya Sodoma na Gomora, iye adapulumusa Loti omwe akhali munthu wabwino pabodzi na wana wace awiri wacikazi. (Ciyambo 19:29, 30) Mulungu adawona mitima wanthu pa nthaweyo, acipfudza wale wokha omwe akhadziwa kuti mbakuipa.—Ciyambo 18:23-32; 1 Samuweri 16:7.

  • Matsoka ya cirengedwe nthawe zinango yambacenjeza lini. Tsono Mulungu akhacenjezeratu wanthu wakuipawo pomwe akanati kuwapfudza mwakuphatisa basa mphanvu za cirengedwe. Wanthu omwe akhabvera cenjezolo, acicinja, akhakhala na mwayi wakupulumuka.—Ciyambo 7:1-5; Mateu 24:38, 39.

  • Tingalewembo kuti nthawe zinango bzomwe wanthu ambacita bzimbanyosa matsoka ya cirengedwe ayai bzimbaipisiratu bzinthu matsokayo yakacitika. Kodi ambacitika tani bzimwebzo? Ambacita bzimwebzo akambadzonga dzikoli na kumbamanga nyumba m’mbuto zomwe zimbagwedwa kawiri-kawiri na bziteke-teke, zimbasefukiridwa na madzi ayai zimbapsa kwene-kwene. (Cibvumbuluso 11:18) Tin’funika lini kumbapasa mulandu Mulungu thangwe ra bzakusankhula bzakuipa bzomwe wanthu ambacita.—Mimwani 19:3.

 Kodi matsoka ya cirengedwe ni cizindikiro cakuti tiri mu ntsiku zakumalizira?

Inde. Maprofesiya ya m’Bibliya yakhaleweratu kuti yangadadzawoneka matsoka ya cirengedwe ku ‘mamaliziro kwa nthawe’ ayai ‘nsiku zakumalizira.’ (Mateu 24:3; 2 Timotio 3:1) Mwa ciratizo, pakulewa bza nthawe zathu zino, Jezu adati: ‘Kun’dzakhala na njala na bziteke-teke m’mbuto zakusiyana-siyana.’ (Mateu 24:7) Tsapanopapa, Mulungu an’cosa pa dziko la pantsi pano bzentse bzomwe bzimbacitisa kuti wanthu abonere, kuphatanidzambo matsoka ya cirengedwe.—Cibvumbuluso 21:3, 4.

 Kodi Mulungu ambathandiza tani wanthu omwe agwedwa na matsoka ya cirengedwe?

  • Mulungu ambawatsangalaza na Fala lace, Bibliya. Bibliya limbatitsimikizira kuti Mulungu ambacita thupo na ifepano, ndipo iye ambasuna kwene-kwene tikambabonera. (Zaiya 63:9; 1 Pedru 5:6, 7) Bibliya limbapicirambo kuti in’dzafika nthawe yomwe yan’dzacitika lini pomwe matsoka ya cirengedwe.—Onani “ Mavesi ya m’Bibliya yomwe yangatsangalaze anyakugwedwa na matsoka ya cirengedwe.”

  • Mulungu ambawathandiza mwakuphatisa basa atumiki wace. Mulungu ambaphatisa basa atumiki wace wa pa dziko la pantsi pano omwe ambatewezera Jezu. Bzidalewedwa kuti Jezu angadadzatsangalaza wanthu ‘akusweka mitima’ na ‘wentse omwe ankulira.’ (Zaiya 61:1, 2) Atumiki wa Mulungu ambacita nyongo yakucitambo bzimwebzo.—Juwau 13:15.

    Mulungu ambaphatisambo basa atumiki wace kuti asamalire bzakusaya bza anyakugwedwa na matsoka ya cirengedwe.—Mabasa 11:28-30; Wagalata 6:10.

Mboni za Yahova zinkupereka thandizo kwa anyakugwedwa na matsoka ya cirengedwe ku dziko la Porto Rico

 Kodi Bibliya lingatithandize kukonzekera kulimbana na matsoka ya cirengedwe?

Inde. Napo Bibliya liribe kunembedwa na cakulinga cakumbatithandiza kukonzekera matsoka ya cirengedwe, iro lina nfundo zomwe zimbathandiza pa nkhani imweyi. Mwa ciratizo:

  • Kumbukiraniletu bzomwe mungadzacite yakadzawoneka matsoka ya cirengedwe. Bibliya limbati: ‘Nyakucenjera ngule omwe akawona tsoka ambabisalika, tsono nyakusaya kudziwa bzinthu, ambandoyenda kutsogolo, acikalangidwa.’ (Mimwani 22:3) Timbalatiza kuti ndife wakucenjera tikambakumbukiratu bzomwe tingadzacite pomwe cikanati kuticitikira cinthu cakuipa. Mungakoyeretu bzinthu bzakufunika kwene-kwene bzomwe mungadzafune kubziphatisa basa mwakamfulumize, ndipo mungayezezembo na banja momwe mungadzakafikire ku mbuto yakugumanirana yakawoneka matsoka ya cirengedwe.

  • Citani thupo na moyo sikuti na bzinthu. Bibliya limbati: ‘Tiribe kubweresa cinthu m’dzikomu, ndipo tinganyamule lini cinthu cakuyenda naco.’ (1 Timotio 6:7, 8) Tenepo, matsoka ya cirengedwe yakawoneka, timbafunisise kusiya nyumba na nyombo bzathu kuti tipulumuke. Tikumbukire kuti moyo wathu ngwakufunika kwene-kwene kuposa bzombo .—Mateu 6:25.